Kaupunkikehityslautakunta, kokous 24.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; 1.5.2019 voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2020

JARDno-2019-871

Valmistelija

  • Satu Hänninen, esikuntapäällikkö, satu.hanninen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sisäministeriön pysäköintivirhemaksun korottamista koskeva tiedote

Sisäministeriö on 13.3.2019 päivätyllä kirjeellään tiedottanut pysäköintivirhemaksua koskevasta asetuksesta (283/2019), joka on tullut voimaan 1.5.2019. Asetukseen on koottu voimassa olevat 20 euroa suuremmat pysäköintivirhemaksut. Sisäministeriö on samassa yhteydessä tiedottanut mahdollisuudesta toimittaa esitys pysäköintivirhemaksun korottamisesta 31.1.2020 mennessä. Mikäli pysäköintivirhemaksun korottamista esitetään, tulee esitykseen liittää selvitys lain tarkoittamista liikenteellisistä seikoista, jotka vaativat pysäköintivirhemaksun korottamista.

Perusteet virhemaksun korottamiselle

Järvenpään kaupungin tavoitteena on mm. pysäköintipaikkaa hakevan liikenteen määrän vähentäminen, alueiden saavutettavuuden parantaminen, kaupunkitilan tehokkaampi käyttö, pakokaasupäästöjen, melun, pölyn ja energiakulutuksen vähentäminen sekä kaupan houkuttelevuuden  parantaminen. Pysäköintijärjestelyillä on alueellisia ja paikallisia vaikutuksia, joista osa on välttämättömiä ja osa seurausluontoisia pitkällä aikavälillä toteutuvia vaikutuksia. Lisäksi Järvenpään kaupunki pyrkii omalta osaltaan kasvattamaan joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuuksia liikenteessä.

Tehokkaalla pysäköinninvalvonnalla edistetään liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta valvomalla kadulle asetettujen kieltojen ja rajoitusten noudattamista sekä valvomalla liikenteenvastaista pysäköintiä. Keskustan alueen pysäköintipaikat on tarkoitettu lyhytaikaiseen pysäköintiin, jolla halutaan turvata paikallisten yritysten toimintaedellytykset ja taata heidän asiakkailleen pysäköintipaikkojen riittävä vaihtuvuus. Keskustan pysäköintipaikat ovat vähentyneet keskusta-alueen muutostöiden vuoksi noin 200:lla autopaikalla 3-4 vuoden aikana. Tämä tuo haastetta pysäköintipaikkojen vaihtuvuuden turvaamisesta. Lisäksi kaupungin asuinalueiden rakentamisen tiivistyessä pelastusautojen nostopaikkoja on sijoitettu ja tullaan sijoittamaan enenevissä määrin katu- ja yleisille alueille, joten pysäköinninvalvonnalla on täten suuri merkitys pelastustoiminnan turvaamisessa.

Lisäksi Järvenpäässä ajoneuvojen pysäköiminen jalkakäytäville on huomattavan yleistä esim. tavarantoimituksissa, joista aiheutuu haittaa jalankulkijoille ja liikkumisrajoitteisille. Järvenpään keskustassa toimii useita invalideille suunnattuja koulutus- ja asumispalveluita, mistä johtuen Järvenpäässä liikkuu huomattavasti enemmän invalideja kuin monissa muissa kaupungeissa. Korotuksella parannettaisiin invalidipaikkojen tarkoituksenmukaista käyttöä. Pysäköinninvalvonnan ennalta ehkäisevä vaikutus edellyttää, että pysäköintivirhemaksu on riittävän korkea. Lisäksi virheellisille pysäköinneille on yhteistä se, että ne tehdään usein tietoisesti. Nykyinen 50 euron suuruinen virhemaksu ei ole enää riittävän vaikuttava ja ennalta ehkäisevä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. että Järvenpään kaupunki toimittaa sisäministeriölle esityksen pysäköintivirhemaksun korottamisesta nykyisestä 50 eurosta 60:een euroon 31.1.2020 mennessä edellä mainituin perusteluin.
  2. että esitykseen liitetään lausunnot Keski-Uudenmaan poliisilaitokselta sekä kaupungin pysäköinninvalvojalta.

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

Sisäministeriö, kaupungingeodeetti, liikenneinsinööri, kaupungin lakimies, pysköinninvalvonta, esikuntapäällikkö