Kaupunkikehityslautakunta, kokous 23.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Wärtsilän teollisuusalueen kadut, vaihe 1, hankinta 

JARDno-2019-1301

Valmistelija

 • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupunki on julkaissut Wärtsilän teollisuusalueen kadut, vaihe 1 nimisen kansallisen kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen Hilma- julkaisujärjestelmässä 11.4.2019 (ilmoituksen numero 2019 – 008232). 

Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa, myös tarjoukset tuli toimittaa Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalin kautta. Tarjouspyyntö on liitteenä.

Kiinteään kokonaishintaan sisältyy Puurtajankadun rakentaminen välillä Vähänummentie - Kehittäjänkatu (n.plv 40-400), 
Puurtajankujan rakentaminen (plv 0-192), osa Kehittäjänkatua (noin plv 300-320), Jussinhaan hulevesirakenteiden rakentaminen.

Lisäksi kysyttiin optiota, joka ei vaikuta vertailuhintaan. Option kokonaishintaan sisältyy Kehittäjänkadun rakentaminen välillä Puurtajankatu - Kehittäjänkuja sekä Kehittäjänkujan rakentaminen.

Hankintayksikkö täsmensi tarjouspyyntöä korjausilmoituksilla 23.4.2019 (ilmoituksen numero 2019-009090) ja 29.4.2019 (ilmoituksen numero 2019 - 009541).

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää lisätietokysymyksiä hankintaan. Määräaikaan  25.4.2019 klo 15.00 mennessä lisätietokysymyksiä ei saapunut.

Määräaikaan 3.5.2019 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

 1. Recset Oy 
 2. VM Suomalainen Oy 
 3. Terrawise Oy 
 4. Louhintahiekka Oy 
 5. Haapaniemen Koneasema Oy 

Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä.

Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut.

Hankinnan yhteyshenkilö on kaupunkitekniikan rakentamispalveluiden rakennuttajapäällikkö. 

 

Tarjoajien soveltuvuus

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Merkitsemällä tarjouspyynnön taulukkoon tarjoaja vakuutti täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa referenssit viideltä viimeiseltä vuodelta, joista arvioitiin työn laatuun ja laajuuteen nähden riittävä kokemus tarjouspyynnön kohteesta.  Tarjoajan tuli myös liittää tarjoukseensa selvitykset käytössä olevista laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmästä sekä vastaavan mestarin cv. 

Recset Oy tarjosi urakkaa työyhteenliittymänä Kuljetus ja Maanrakennusliike P. Salosen kanssa. Työyhteenliittymän nimi on TYL Wärtsilä. Työyhteenliittymäsopimus oli Recset Oy:n tarjouksen liitteenä. 6.5.2019 pidetyssä selonottoneuvottelussa Järvenpään kaupungin ja Recset Oy:n välillä todettiin, että tarjouksen jättäjä on TYL Wärtsilä.

Ennen selonottoneuvottelua Recset Oy:n ja Kuljetus ja Maanrakennus P. Salonen Oy:n tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset on tarkistettu Tilaajavastuu.fi palvelusta. Palvelusta saadun tiedon mukaan yritykset ovat hoitaneet tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tarjouspyynnössä oli vaadittu, että tarjoajan liikevaihto on kahtena (2) viimeisenä päättyneenä ja tilintarkastettuna 12 kuukauden  mittaisena tilikautena vähintään 4 000 000 euroa jokaisella kahdella (2) tilikaudella.

Tarjouspyynnössä vaadittu liikevaihtovaatimus ei täyty Haapaniemen Koneasema Oy:n osalta ja tarjous hylätään.

Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus (hankinnan kohteen yleiset kriteerit / tiedot)

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

TYL Wärtsilä, VM Suomalainen Oy:n, Terrawise Oy:n ja Louhintahiekka Oy:n tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

 

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta. Laatu on otettu huomioon asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, vähimmäisvaatimuksissa ja hankinnan kohteen kuvauksessa sekä hankintasopimuksen ehdoissa. 

Suoritetun hintavertailun perusteella Wärtsilän teollisuusalueen kadut, vaihe 1 rakentaminen halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti  TYL Wärtsilä. Tarjousvertailu hinnat on liitteenä.

 

Taloudelliset vaikutukset

Wärtsilän teollisuusalueen kadut, vaihe 1 TYL Wärtsilä kokonaishintainen tarjous on

1 761 103,00 euroa (alv 0%).

Määräraha on varattu vuoden 2019 investointiohjelmassa. 

Puurtajankadun plv 0 - 400 ja Puurtajankujan kustannukset  988 965,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 /  18631011. Jussinhaan hv-rakenteiden kustannuksista 150 000,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18631016 ja 180 590,00 euroa (alv 0%) investointikohteelle 18693001 / 18630050. Puurtajankadun plv 0-400 ja Puurtajankujan vesihuollon rakentamisen kustannukset 441 548,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 / 18631011 / 18660802.

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Optiota ei oteta käyttöön.

 

Toimivalta

Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaisesti.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

 1. valita hankinnan "Wärtsilän teollisuusalueen kadut, vaihe 1"- urakkasopimuskumppaniksi TYL Wärtsilä
 2. valtuuttaa kaupunkitekniikan johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen
 3. että, sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen
 4. että, sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin