Kaupunkikehityslautakunta, kokous 23.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Oikaisuvaatimus, Puurtajankatu, katusuunnitelman hyväksyminen

JARDno-2019-884

Valmistelija

  • Tia Salminen, suunnittelupäällikkö, tia.salminen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Puurtajankadun katusuunnitelmasta piir.nro 5855-220-2/3A/4A on tehty 12.4.2019 hyväksymispäätös (12.4.2019 §17, JARDno-2019-884). Järvenpään fillarikerho ry on tehnyt ko. päätöksestä oikaisuvaatimuksen 28.4.2019. Muiden Wärtsilän teollisuusalueen katujen samana ajankohtana hyväksytyissä katusuunnitelmissa ei ole esitetty pyörätien jatkeita, joten oikaisuvaatimus on sen perusteella rajattu koskemaan Puurtajankadun katusuunnitelman hyväksymispäätöstä. Oikaisuvaatimus on jätetty oikaisuvaatimuksen jättöaikana 13.4. -  30.4.2019.

Puurtajankadun toteutus on ajoitettu vuosille 2019 - 2020 ja se liittyy Wärtsilän teollisuusalueen katujen suunnittelukokonaisuuteen. Katu- ja vesihuoltoverkon peruskorjausta ja osin uudisrakentamista on suunniteltu tukemaan yritys- ja teollisuusalueen täydentymistä sekä huomioimaan raskaan liikenteen lisääntyminen alueella.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan katusuunnitelman hyväksymispäätöksen oikaisua siten, että päätökseen merkitään reunakivettömät risteysratkaisut tai toissijaisesti katusuunnitelman palauttamista kokonaan valmisteluun, joka toteutettaisiin pyöräliikenteen kehityssuunnitelman mukaisena.

 

Vastauksena oikaisuvaatimukseen kaupunkikehitys esittää seuraavaa:

Hyväksytty katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan ja Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 10.9.1999/895 9 luvun mukainen. Yksityiskohtaiset deltaljiratkaisut ratkaistaan rakennussuunnittelussa.

Kohteen suunnittelussa on huomioitu valmistelussa oleva yleiskaava 2040 ja hyväksymiskäsittelyssä oleva pyöräilyn kehittämissuunnitelma. Jalankulun ja pyöräilyn rakenteelliset ratkaisut kohteessa toteutetaan edellä mainittujen mukaisesti huomioiden Puurtajakadun luonne pyöräilyn pääreittin.

Katusuunnitelmassa ei ole esitetty eri tasossa olevia  reunakiviratkaisuja kevyen liikenteen väylän jatkeelle.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää edellä selosteessa olevaan kaupunkikehityksen vastaukseen ja koska jälkeenpäin ei muutoinkaan ole tullut esille sellaista seikkaa tai asiantilaa, joka vaikuttaisi päätöksen uudelleen harkintaan, hylätä Järvenpään fillarikerho ry:n oikaisuvaatimuksen katusuunnitelmaa (piir.nro 5855-220-2/3A/4A) koskevasta hyväksymispäätöksestä (12.4.2019 §17, JARDno-2019-884).

 

Käsittely:

Asian käsittelyn aikana asian valmistelija pyysi kirjaamaan asian kuvaukseen seuraavan lisäyksen:

  • Katusuunnitelmassa ei ole esitetty eri tasossa olevia  reunakiviratkaisuja kevyen liikenteen väylän jatkeelle.

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, että lautakunta yksimielisesti

  • hyväksyi valmistelijan tekemän lisäyksen asian kuvaukseen 
  • esittelijän päätösehdotuksen

 

 

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti edellä selosteessa olevaan kaupunkikehityksen vastaukseen ja koska jälkeenpäin ei muutoinkaan ole tullut esille sellaista seikkaa tai asiantilaa, joka vaikuttaisi päätöksen uudelleen harkintaan, hylätä Järvenpään fillarikerho ry:n oikaisuvaatimuksen katusuunnitelmaa (piir.nro 5855-220-2/3A/4A) koskevasta hyväksymispäätöksestä (12.4.2019 §17, JARDno-2019-884).

 

Merkittiin päätökseen, että pöytäkirjaan lisätään asian käsittelyn aikana valmistelijan sanelema ja lautakunnan yksimielisesti hyväksymä asian kuvaukseen tehty lisäys.