Kaupunkikehityslautakunta, kokous 23.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Järvenpään paikallis- ja palveluliikenteen hankinta.

JARDno-2019-1608

Valmistelija

  • Timi Veikkolainen, liikenneinsinööri, timi.veikkolainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Hankinnan tilannekuva

Järvenpään paikallis– ja palveluliikenteen sopimuskauden käyttöön otettu optio Bus Travel Oy Reissu Ruoti kanssa on päättymässä 31.12.2019. (Kaupunkikehityslautakunta 14.6.2018 §70) Kaupunkikehitys on selvittänyt kilpailutuksen lähtökohtia Järvenpään paikallisen linja- autoliikenteen hoitamisesta aikavälille 1.1.2020 - 11.8.2024. Kilpailutettavan jakson päättymisajankohdassa on otettu huomioon Tuusulan nykyisten joukkoliikennesopimusten (siirtyneet HSL:lle) päättymisajankohta. Tämän lisäksi tarjouspyyntöön on suunniteltu sisällytettävän 3 vuoden optiokausi 15.8.2027 saakka. Optiokauden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös.

Tarjouskilpailun lähtökohtana on kaupungin nykyinen bussiliikenne. Linjastoon kuitenkin tehdään uudistuksia yritysalueiden palvelutason parantamiseksi sekä ostettavan liikenteen paremmaksi yhteensovittamiseksi seudullisen joukkoliikenteen kanssa.

Paikallisliikenne on tarkoitus hoitaa tulevalla sopimuskaudella nykyisen laajuisen talousraamin puitteissa neljällä kaupunkiliikennebussilla ja yhdellä isolla linja- autolla. Kesäliikenne hoidetaan yksinomaan pienkalustolla. Tarkemmat kalustovaatimukset ja palvelukuvaus julkaistaan kilpailutuksen avautumisen myötä.

Järvenpään kaupungin nettomenot bussiliikenteeseen v. 2018 olivat 706 458,58 euroa. Bruttomenot olivat 1 102 253,89 (alv 0 %), joista käytettiin lipputukiin 376 011,14 (alv 0 %) Joukkoliikenteen valtionapua myönnettiin 584 991,82 euroa (alv 0 %), jonka jälkeen menoiksi jäi 517 262,07 euroa (alv 0 %)

Sopimusmuotona kilpailutuksessa on nykyiseen tapaan bruttomalli ja vertailuperusteena halvin hinta. Vertailuhinta määritellään yhden vuoden ostohintana käyttäen perusteena tarjouksessa autoille ilmoitettuja tuntihintoja sekä palvelukuvauksessa ilmoitettuja laskennallisia tuntimääriä. Hankintapäätöksen tekee Kaupunkikehityslautakunta. Tavoitteena on päätöskäsittely 29.8.2019 kokouksessa.

Hankintaa valmisteleva konsultti esittelee asiaa kokouksessa


Hankintamenettely

Hankinta on EU- kynnysarvon ylittävä palveluhankinta, joka toteutetaan avoimena hankintamenettelynä. Hankinnasta julkaistaan tarjouspyyntöasiakirjat HILMA- hankintailmoitusjärjestelmässä, EU:n virallisen lehden täydennysosassa EUVL S TED-tietokannassa, Tarjouspalvelu.fi- toimittajaportaalissa sekä Järvenpään kaupungin Internet– sivulla. Kilpailu on tarkoitus avata mahdollisimman pian, jotta liikennöinti voi alkaa 1.1.2020. Tarjousten jättämisen määräaika on vähintään 30 vuorokautta julkistamisesta. Kilpailun voittaneen yrityksen kanssa tehdään sopimusmallin mukainen ostoliikennesopimus, johon liitetään myös pykälä, jonka mukaan se on tarvittaessa mahdollista siirtää sellaisenaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän tai muun viranomaistahon hallinnoitavaksi kesken sopimuskauden. Ennen sopimuksen allekirjoittamista yrityksen on esitettävä tilaajavastuulaissa mainitut tiedot yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä.


Taloudelliset vaikutukset

Kaupungin nettomenoiksi uudella sopimuskaudella on arvioitu vastaava vuosittainen summa, kuin mikä paikallisliikenteen järjestämiseen on mennyt vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan. Järvenpään kilpailuttamassa ns. bruttomallissa liikennöitsijälle maksetaan tuntiveloituksen mukaan ja lipputulo palautetaan kaupungille.

 

Toimivalta

4,5 vuotinen hankinta on arviolta 1 100 000 (alv 0%) euroa/vuosi, yhteensä n. 5 milj. euroa ilman optiovuosia. Yli 500 000 euroa hankintojen osalta hankintapäätöksen toimivalta on kaupunkikehityslautakunnalla.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslauatkunta päättää, että

1. Järvenpään paikallis- ja palveluliikenteen hankinta tehdään 1.1.2020 alkavalle ajanjaksolle.
2. hankintasopimus tehdään ehdollisena siten, että hankinta toteutuu vuosittain, mikäli kaupunginvaltuusto myöntää ostoliikenteelle riittävän määrärahan ao. vuosien talousarvioihin.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

Jakelulistan mukaisesti.