Kaupunkikehityslautakunta, kokous 23.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Asemakaavan muutos, Kytötie 96 ja 98

JARDno-2018-4119

Valmistelija

  • Paula Sidoroff-Eskelinen, kaavasuunnittelija, paula.sidoroff-eskelinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos laaditaan yksityisestä aloitteesta. Kaavamuutoksella tarkistetaan ainoastaan tonttien välistä rajaa maanomistajien sopimalle paikalle ja samalla todetaan kiinteistötoimituksella perustettu johtorasite. Voimassa olevan asemakaavan mukaiset käyttötarkoitukset tai määräykset eivät muutu. Asemakaavan muutos käsitellään vähäisenä teknisluonteisena kaavana.

 

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kirjeellä maanomistajille, joilla on ollut samalla mahdollisuus antaa mielipiteensä asemakaavan muutosluonnoksesta 30.1. - 12.2.2019. Luonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Kaavoitusjohtaja on hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville 15.2.2019 § 4. Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 20.3.-2.4.2019 Järvenpään kaupungin internetsivuilla ja Seutulantalon palvelupisteessä. Asemakaavan muutosehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Asemakaavan muutosehdotusta ei ole tarkistettu nähtävilläolon jälkeen, asiaan kuuluvia teknisluonteisia täydennyksiä lukuun ottamatta.

 

Asemakaavan kuvaus

Suunnittelualue muodostuu asuinpientalotontista (AP-4), jolle on myönnetty rakennuslupa rivitaloille ja erillispientalolle talousrakennuksineen, sekä rakentuneesta asuin- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien yritysrakennusten tontista (AOTY-4). Kaavamuutoksella tarkistetaan tonttien välistä rajaa neljä metriä itään, maanomistajien aiemmin sopimalle paikalle. Kaavamuutosalueen pinta-ala on 5 936 m2, josta noin 107 m2 siirtyy AP-4 –tontista AOTY-4 -tonttiin. Tehokkuuslukuun perustuva rakennusoikeuden määrä lisääntyy AOTY-4 –tontilla noin 27 k-m2 ja talousrakennusten rakennusoikeus (te=0.10) vähenee AP-4 –tontilla noin 11 k-m2. Voimassa olevan asemakaavan mukaiset käyttötarkoitukset eivät muutu. Kaavamuutoksessa osoitetaan johtoalue AP-4 –tontilla kiinteistötoimituksella perustetun johtorasitealueen mukaisesti. Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä 13. eli Isokydön kaupunginosan korttelin 1353 asuinpientalojen korttelialuetta sekä asuin- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien yritysrakennusten korttelialuetta koskevan Kytötien 96 ja 98 asemakaavan muutoksen (asemakaavakartta, päivätty 25.1.2019 ja asemakaavan selostus, päivätty 13.2.2019, täydennetty 9.4.2019).

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

Uudenmaan ELY-keskus, muut asianosaiset