Kaupunkikehityslautakunta, kokous 23.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Asemakaavan muutos, Harjulan koulu, Verkkotie 12

JARDno-2018-4079

Valmistelija

  • Juho Mattila, projektipäällikkö, juho.mattila@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Tiivistelmä

Järvenpään kaupunki valmistelee kaupungin palveluverkkosuunnitelman ja investointiohjelman (KV 10.12.2018 § 103) mukaisesti Harjulan uuden koulun ja päiväkodin rakentamista. Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti Harjulaan on tarkoitus rakentaa 3- sarjainen alakoulu sekä sijoittaa koulun alueelle Loutin 5-ryhmäisen päiväkodin korvaava päiväkoti, minkä vuoksi asemakaavaan tehdään tarkistuksia. Kaavamuutoksessa lisätään uutta koulua varten rakennusoikeutta, suojellaan Harjulan koulun vanhin rakennusosa asemakaavamerkinnöin sekä osoitetaan muita reunaehtoja rakentamisen toteuttamiselle. Koulun tontin viereinen nimeämätön puistoalue muutetaan nykyisen käytön mukaisesti jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi katualueeksi ja nimetään Kaislapoluksi.

 

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Harjulan koulun asemakaavamuutos on tullut vireille kaupungin omasta aloitteesta. Kaavamuutostyön taustalla ovat mm. Järvenpään kaupungin Talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä tehty kaupunginvaltuuston päätös (Kvalt 10.11.2014 § 68), laaja- alaiset muutostarpeet kaupungin kouluverkossa sekä Harjulan koulussa todetut sisäilmaongelmat. Kaavamuutoksen päätavoitteena on mahdollistaa uuden koulurakennuskokonaisuuden rakentaminen kaupungin palveluverkkosuunnitelma 2019-2028 (Kvalt 10.12.2018 § 103) ja ympäristön lähtökohdat huomioiden.

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ilmoitettiin 23.1.2019 kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin internet- sivuilla ja Tuusulanjärven viikkouutisissa sekä lähettämällä kirje suunnittelualueen maanomistajille ja naapurikiinteistöjen omistajille. Vireilletulon yhteydessä asetettiin nähtäville kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon on annettu yksi kirjallinen mielipide.

Ennen kaavaluonnoksen laadintaa on järjestetty Harjulan koulu- ja päiväkotihankkeen valmistelijaryhmän puolesta koulun oppilaiden vanhemmille info- tilaisuus 12.2.2019 sekä osallistava työpaja 26.2.2019.

Kaavamuutoksen luonnosaineisto on ollut nähtävänä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 20.3. - 9.4.2019 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet- sivuilla. Nähtävilläolon aikana järjestettiin yleisötilaisuus Harjulan koululla 27.3.2019.  Luonnosvaiheessa lähetettiin lausuntopyyntö kaavasuunnitelmasta seuraaville tahoille: Järvenpään Vesi, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä, Fortum Power and Heat Oy, Caruna Oy, Elisa Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Järvenpää-Seura ry, Loutinmäen asukasyhdistys ry, Kaakkolan asukasyhdistys ry, Saunakallion asukasyhdistys ry. Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin 6 lausuntoa ja 2 kirjallista mielipidettä. Alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnosvaiheesta on esitetty päätösesityksen oheismateriaalina. Lyhennelmät lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastineet esitetään asemakaavaselostuksen liitteessä 2.

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen on asemakaava-aineistoon joustavuuden tavoittelemisen vuoksi tehty joitakin muutoksia kaavamääräyksiin; mm. uudisrakennuksen rakennusalaa on laajennettu ja rakennusoikeutta nostettu 5 500 kerrosneliömetriin sekä poistettu rakennusalakohtainen julkisten palveluiden määrää rajoittava kaavamääräys. Ohjeellisia aluerajauksia on hieman väljennetty sekä lisätty yleismääräys, joka velvoittaa rakentamisen suunnittelussa selvittämään ja ottamaan huomion haitalliset vaikutukset pohja- ja orsiveteen sekä lähialueen kiinteistöjen rakenteisiin.

Kaavaselostusta on tarkennettu ja täydennetty.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. hyväksyä 2. eli Loutin kaupunginosan korttelin 223 tonttia 6 sekä puistoaluetta (kiinteistö 186-401-2-255) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta, päivätty 13.5.2019 ja asemakaavan selostus, päivätty 13.5.2019) ja asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti
  2. pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Fortum Power and Heat Oy, Caruna Oy, Järvenpää-Seura ry, Loutinmäen asukasyhdistys ry, Kaakkolan asukasyhdistys ry ja Saunakallion asukasyhdistys ry.

 

Käsittely:

Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana ei kokouksessa ollut esteellisenä läsnä lautakunnan varapuheenjohtaja Antti Heikkilä (HL 28 § 1 mom: Asianosaisjääviys)

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

Asianosaiset jakelulistan mukaisesti