Kaupunkikehityslautakunta, kokous 22.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Järvenpään kaupungin kesätyöllistämistuen myöntäminen yhdistyksille

JARDno-2018-988

Valmistelija

  • Sirkka Lehti, työllisyyspalveluiden päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin vapaaehtoisena tehtävänä on kesätyöllistää 15 - 18 vuotiaita järvenpääläisiä nuoria. Tavoitteena on työllistää mahdollisimman monta nuorta, sillä kesätyöllistäminen nähdään tärkeänä kasvatuksellisena työelämään valmentavana tehtävänä. Kolmannen sektorin toimijat nähdään oleellisina yhteistyökumppaneina myös kesätyöllistämisen osalta, sillä yhdistyksillä on tarjota monipuolisia työtehtäviä nuorille ja paikat tarjoavat nuorille lisämahdollisuuksia kaupungin oman kesätyöllistämisen lisäksi. Moni yhdistys on ollut valmis ottamaan vastaan myös sosiaalisin perustein työllistettäviä lastensuojelun piirissä olevia nuoria. Vuonna 2018 kesätyöllistämiseen liittyvää yhteistyötä tehdään 11 paikallisen yhdistyksen kanssa.

Jo useamman vuoden ajan Järvenpään kaupungin Työllisyyspalvelut on tehnyt kesätyöllistämiseen liittyvää yhteistyötä alueen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Järvenpään kaupunki on toiminut nuorten työnantajana, jolloin sen tehtävänä on ollut tehdä nuorten työsopimukset, maksaa nuorten palkat, järjestää työterveyshuolto sekä tarvittaessa puuttua työsuhteen aikana esiintyneisiin kurinpidollisiin ongelmiin. Kolmannen sektorin toimijat taas ovat vastanneet nuorten perehdytyksestä ja ohjauksesta käytännön työtehtävissä. Nuoret ovat työskennelleet fyysisesti yhdistysten tiloissa yhdistysten edustajien työnjohdon alaisina. Em. järjestely on ajan mittaan osoittautunut käytännössä epätarkoituksenmukaiseksi, joten yhdistysten edustajien kanssa on käyty keskustelua mahdollisuudesta järjestää kesätyöllistäminen suoraan yhdistysten kautta. Näin Järvenpään kaupungin rooli työnantajana poistuisi ja yhdistykset vastaisivat itsenäisesti kaikista työsuhteeseen liittyvistä vastuista.

Yleistä on, että kolmannella sektorilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia kustantaa työllistämisestä syntyneitä kustannuksia vaan siihen tarvitaan taloudellista tukea. Toisaalta Järvenpään kaupungilla on tavoitteena työllistää mahdollisimman monta nuorta, joten yhteistyö on erittäin tärkeää. Palkkaukseen menevät rahat on myös budjetoitu Työllisyyspalveluiden talousarvioon, joten tuen myöntämisellä ei ole kustannuksia lisäävää vaikutusta.

Yhden 30 tuntia viikossa työskentelevän 15 - 18 vuotiaan nuoren KVTESin mukainen palkka on vuoden 2018 palkkatason mukaan 833 €/kk. Palkan sivukulut huomioiden kustannukset ovat 1007,01 €/kk. Palkan määrittelyssä on otettu huomioon se, että nuoret toimivat avustavissa tehtävissä. Lainsäädäntö ei aseta esteita tuen täysimääräiselle myöntämiselle. Tukea maksetaan todellisten palkkauskustannusten mukaisesti, kuitenkin enintään 1007,01€/kk. Tuen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä esittää luotettava selvitys sovellettavan TESin mukaisesta palkasta.

Työllistämisen tulee tapahtua kesä - elokuun aikana. Peruskoulunsa päättävät nuoret voivat aloittaa työsuhteensa aina vasta peruskoulun (oppivelvollisuuden) päättymisen jälkeen.

Uudessa toimintamallissa yhdistykset ilmoittavat Järvenpään kaupungin työllisyyspalveluille vuosittain 31.1. mennessä, montako nuorta niillä on mahdollisuus kesätyöllistää. Ilmoittaminen tapahtuu tähän tarkoitukseen suunnitellulla hakulomakkeella. Tiedon saatuaan Työllisyyspalvelut valmistelee koontilistan yhdistyksistä ja kesätyöllistettävien nuorten määrästä yhdistyksittäin tuen myöntämistä varten. Työllistettävien nuorten tulee olla järvenpääläisiä 15 - 18 vuotiaita Järvenpään kaupungille kesätöihin hakeneita nuoria. Yhdistykset haastattelevat ja valitsevat nuoret itse. Yhdistykset ilmoittavat valinnoista työllisyyspalveluihin 30.4. mennessä.

Tuet nuorten kesätyöllistämiseksi maksetaan päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Päätöksen katsotaan tulleen lainvoimaiseksi noin kolmen viikon kuluessa päätöksen julkaisemisesta. Kuntalaisen katsotaan saaneen päätöksen nähtäväkseen 7 päivän kuluessa päätöksen julkaisemisesta. Kuntalaiselle on oikeus tehdä asiasta oikaisuvaatimus 14 vuorokauden kuluessa sen tiedoksi saatuaan.

Yhdistysten tulee toimittaa kopio kirjallisesta työsopimuksesta työsuhteen alettua Järvenpään kaupungin työllisyyspalveluille sekä kopio palkkatodistuksesta työsuhteen päätyttyä. Järvenpään kaupungin työllisyyspalvelut seuraa myönnettyjen tukien ja työllistettyjen nuorien toteumaa. Mikäli kesätyöllistäminen ei toteudu kuten tukea on myönnetty, Järvenpään kaupungin työllisyyspalvelut perii liikaa maksetut tuet jälkikäteen takaisin.

Yhdistyksille myönnettävän kesätyöllistämistuen myöntämisperusteita tarkastellaan vuosittain ja olennaiset muutostarpeet tuodaan lautakunnan päätettäväksi vuoden loppuun mennessä.”

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että Järvenpään kaupunki voi jatkossa myöntää yhdistyksille em. ehdoilla tukea 15-18 vuotiaiden nuorten kesätyöllistämiseen.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin