Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Vammaisneuvoston toiminta ja muodostaminen

JARDno-2017-1125

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntalain 26, 27 ja 28 §:ssä säädetään nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston (arkikielessä eläkeläisneuvosto) ja vammaisneuvoston asettamisesta. Kuntalakiin on siis otettu vuorovaikutus- ja vaikuttamistoimielimiä koskevat säännökset. Tällä on pyritty siihen, että kuntalaista näkyisi kunnan toiminnan ja hallinnon kokonaisuus. Kuntalain mukaan vaikuttamistoimielimiin kuuluvat

 • nuorisovaltuusto
 • vanhusneuvosto (arkikielessä eläkeläisneuvosto) ja
 • vammaisneuvosto

Kuntalain kommentaarin mukaan vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. Ne eivät ole kunnan varsinaisia toimielimiä, joista säädetään Kuntalain 30 §:ssä. Kaikki vaikuttajatoimielimet ovat lakisääteisiä toimielimiä, joten kunnanhallituksen on ne asetettava. Vanhus- ja vammaisneuvostoa koskeva sääntely on siirretty erityislaista kuntalakiin. Nuorisovaltuustoa koskeva sääntely on kokonaan uusi, vaikka monessa kunnassa nuorisovaltuustoja on jo ollut.

Keskeinen ero vaikuttamistoimielinten ja varsinaisen toimielinten välillä on se, ettei vaikuttajatoimielin voi tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. Niille ei voida siirtää toimivaltaa hallintopäätösten tekemiseen. Muutenkaan varsinaisia toimielimiä koskevaa sääntelyä ei sovelleta vaikuttamistoimielimiin. Vaikuttamistoimielin- nimitys kuvaa hyvin niiden asemaa. Ne ovat edustamansa ryhmän kuulemis- ja vaikuttamiskanavia ja välittävät ryhmän näkemykset kunnan päätöksentekoon. 

Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa. Usein toimielimiin pyydetään edustajia kunnassa toimivista alan yhdistyksistä ja muista järjestöistä. Kunnanhallitus voi asettaa toimielimen järjestöjen ehdotusten pohjalta. Toimielimen jäsenen ei tarvitse olla kunnan asukas. Myöskään tasa-arvolain vaatimukset eivät suoraan tule sovellettaviksi vaikka kokoonpanossa on syytä pyrkiä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen.

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Edelleen kuntalaissa säädetään, että vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemansa palvelujen kannalta.

Järvenpään vammaisneuvosto on kirjeellään 12.1.2017 tehnyt esityksen vammaisneuvoston muodostamisesta ja kokoonpanosta. Vammaisjärjestöt ovat asettaneet vammaisneuvostoon seuraavat jäsenet: ja varajäsenet

Varsinainen jäsen                                       Varajäsen

Keski-Uudenmaan hengitysyhdistys/

Irma Saari                                                     Jaana Pahkamäki

Keski-Uudenmaan Kuulo ry /

Jaana Leinonen                                            Maarit Tallgren

Keski-Uudenmaan omaishoitajat/

Anu Lönnqvist                                              Niina Lindgren /Leijonaemot

Tuusulajärven Reuma /

Seija Lahti                                                    Pirkko Pessi

Helsingin epilepsiayhdistys /

Hanna Gröhn                                               Sari Turunen

Järvenpään seudun Invalidit /

Marja Pelkonen                                            Markku Lappalainen/ Tuusulan Seudun

                                                                     mielenterveysyhdistys TUUMI ry       

Puheenjohtaja

Järvenpään seudun Invalidit ry / Mika Väisänen

Edelleen vammaisneuvosto esittää, että tulevaan neuvostoon valittaisiin neljä (4) lautakuntien edustajaa ja heille varajäsenet, asukasedustajat nimeäisivät yhden (1) jäsenen ja nuorisovaltuusto 2 jäsentä ja Validian opiskelijakunta kaksi (2) jäsentä.

Vammaisneuvoston esitys sisältää myös ehdotuksen vammaisneuvoston asemoinnista kaupunkiorganisaatiossa (toiminta, talous ja kokoukset).

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 28 §:ssä säädetään vaikuttamistoimielimistä, jonka mukaan kaupungissa on nuorisovaltuusto, eläkeläisneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Kaupungin hallintosääntöön on siis kuntalain mukaisesti otettu määräys vaikuttamistoimielimistä. Huolimatta siitä, että vastaavat toimielimet ovat toimineet jo aiemmin ei niille ole kuitenkaan niiden vapaaehtoisuuteen perustuen ja toiminnan laatu huomioiden luotu yhteisiä pelisääntöjä. Koska näiden pelisääntöjen / toimintaedellytysten määrittely on lain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti tullut velvoittavaksi niin tässä vaiheessa on varsin hankala ottaa kantaan edes yksittäisen neuvoston esitykseen asemasta ja asemoinnista. Asia vaatii huolellista valmistelua siten, että kaikki kolme vaikuttajatoimielintä, eläkeläisneuvosto, nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto,  käsitellään yhtenä kokonaisuutena ja yhtäläisenä, jotta pystytään luomaan tasavertaiset ja yhteneväiset toimintaedellytykset.

Sen sijaan vammaisneuvoston nimeämiselle ei ole ainakaan muodollisia esteitä. Toimikaudeksi esitetään kaupunginhallituksen toimikautta vuosiksi 2017 - 2019.

Vastaavanlainen päätös on tehty eläkeläisneuvoston osalta 19.6.2017 § 6.

 

Ehdotus

Esittelijä

Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • vastauksena vammaisneuvoston esitykseen sen asemasta ja asemoinnista todeta, että kaikkien lakisääteisten vaikuttamistoimielinten osalta asiaa tarkastellaan ja valmistellaan kokonaisuutena ja yhtäläisenä myöhemmin päätettäväksi
 • nimetä toimikaudekseen 2017 - 2019 Järvenpään vammaisneuvostoon vammaisjärjestöjen edustajat seuraavasti:

Varsinainen jäsen                                          Varajäsen

Keski-Uudenmaan hengitysyhdistys/

Irma Saari                                                       Jaana Pahkamäki

Keski-Uudenmaan Kuulo ry /

Jaana Leinonen                                              Maarit Tallgren

Keski-Uudenmaan omaishoitajat /

Anu Lönnqvist                                                 Niina Lindgren / Leijonaemot

Tuusulajärven Reuma /

Seija Lahti                                                       Pirkko Pessi

Helsingin epilepsiayhdistys /

Hanna Gröhn                                                  Sari Turunen

Järvenpään seudun Invalidit /

Marja Pelkonen                                             Markku Lappalainen /Tuusulan

                                                                      Seudun mielenterveysyhdistys

                                                                      TUUMI ry  

Puheenjohtaja

Järvenpään seudun Invalidit ry / Mika Väisänen

 • että lasten- ja nuorten lautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistys-ja vapaa-ajan lautakunta sekä kaupunkikehityslautakunta nimeävät jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon   
 • että nuorisovaltuusto nimeää jäsenen vammaisneuvostoon
 • pyytää nyt valittujen vammaisjärjestöjen puolesta valtuutetun pyytämään edustajat  asukasedustajista ja Validia opiskelijakunnasta

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Keto-Tokoi, elinkeinojohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää nimetä jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon  

Päätös

 

Jenni Komosen esityksestä kaupunkikehityslautakunta yksimielisesti nimesi jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon seuraavasti:

 • Jäsen             Jenni Komonen
 • Varajäsen      Saana Korhonen

 

 

 

 

Tiedoksi

anne.mustaniemi@jarvenpaa.fi, mika.vaisanen@yhdistysverkosto.net, valitut jäsenet

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.