Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Järvenpään kaupungin päällystysurakka 2019

JARDno-2018-3766

Valmistelija

 • Marja-Liisa Tiensuu, hankinta- ja sopimushallinnan erityisasiantuntija, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupunki on julkaissut Järvenpään kaupungin päällystysurakka 2019 nimisen kansallisen kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen Hilma- julkaisujärjestelmässä 14.1.2019 (ilmoituksen numero 2019 – 000898). Hankinnasta on julkaistu 15.1.2019 korjausilmoitus (ilmoituksen numero 2019-000920) Korjausilmoituksella on jatkettu tarjousten jättämisen määräaikaa 11.2.2019 saakka. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus 31.10.2018 (ilmoituksen numero 2018-022551).

Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa, myös tarjoukset tuli toimittaa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta. Tarjouspyyntö on liitteenä.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää lisätietokysymyksiä hankintaan. Lisätietokysymykset tuli jättää 22.1.2019 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 2 kysymystä. Esitetyt kysymykset ja annetut vastaukset ovat liitteenä.

Määräaikaan 11.2.2019 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

 • AC Päällysteet Oy
 • Asfalttihuolto AH Oy
 • Asfalttikallio Oy
 • Asfalttiurakointi KK Oy
 • NCC Industry Oy
 • YIT Suomi Oy

 

Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä.

Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut.

Tilaajan edustajana työkohteissa on aluevalvoja, varahenkilönä työpäällikkö.

Sopimusvastuuhenkilöinä toimivat uudelleenpäällystys- ja rakentamiskohteissa kaupunkitekniikan johtaja, varahenkilönä infran rakennuttajapäällikkö, päällystyspaikkauskohteissa kaupunkitekniikan johtaja, varahenkilönä ylläpidon rakennuttajapäällikkö. 

Työn valvonnasta ja sopimuksenmukaisuudesta vastaa uudelleenpäällystys- ja rakentamiskohteissa rakentamisen työpäällikkö, varahenkilönä rakentamisen projektipäällikkö. Päällystyspaikkauskohteissa työn valvonnasta ja sopimuksenmukaisuudesta vastaa ylläpidon aluevalvoja, varahenkilönä ylläpidon työpäällikkö. Rakentamisen työpäällikkö toimii myös urakan turvallisuuskoordinaattorina.

Tarjoajien soveltuvuus

Tarjouspyynnössä oli edellytetty tarjoajan soveltuvuuden toteamiseksi, että tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä tarjouspyynnössä luetellut soveltuvuutta osoittavat asiakirjat ja/tai selvitykset.

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Merkitsemällä tarjouspyynnön taulukkoon tarjoaja vakuutti täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa referenssit kahdelta viimeiseltä vuodelta, joista arvioitiin työn laatuun ja laajuuteen nähden riittävä kokemus tarjouspyynnön kohteesta. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa myös selvitykset käytössä olevista laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmästä.

Kaikki saapuneet tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus (yhteiset kriteerit)

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta. Laatu on otettu huomioon asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, vähimmäisvaatimuksissa ja hankinnan kohteen kuvauksessa sekä hankintasopimuksen ehdoissa. 

Järvenpään kaupunki toimitti 21.2.2019 täsmennyspyynnöt kolmelle halvimman kokonaishinnan ( Asfalttikallio Oy,YIT Suomi Oy ja NCC Industry Oy) jättäneille tarjoajille. 

Järvenpään kaupunki järjesti kolmen halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jättäneiden tarjoajien (Asfalttikallio Oy, YIT Suomi Oy ja NCC Industry Oy) kanssa tarjousten selonottoneuvottelun 6.3.2019.

Täsmennyspyynnön ja suoritettujen selonottoneuvotteluiden ja tarjousten kokonaishintavertailun perusteella Järvenpään kaupungin päällystysurakka 2019 halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti Asfalttikallio Oy. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. Vertailutaulukossa on esitetty hankinnan soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, yhteiset kriteerit ja kokonaishinta.

Asfalttikallio Oy:n tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset on tarkistettu 11.3.2019 Tilaajavastuu.fi palvelusta. Palvelusta saadun tiedon mukaan yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Taloudelliset vaikutukset

Hankinnan arvo sopimuskaudella 1.5.2019 – 30.4.2020 on 513 734,775 euroa (alv 0%) € ja optiokaudella noin 513 734,775 euroa (alv 0%), yhteensä n. 1 027 469,55 euroa (alv 0%).

Hankinta suoritetaan yksiköhintaurakkana ja laskutetaan toteutuneiden määrien mukaisesti tilaajan valvojan hyväksymän mittauspöytäkirjan mukaisesti. 

Määräraha on varattu vuoden 2019 investointiohjelmassa ja käyttötalousosassa. Vuoden 2020 - 2021 budjetissa varaudutaan option käyttöön.

Kustannukset osoitetaan Järvenpään kaupungin omissa rakentamiskohteissa eri investointikohteille.

Uudelleenpäällystys- ja paikkauskohteissa kustannukset osoitetaan kustannuspaikalle 186132 / 18615000 / 18600072. 

Kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Option käytöstä tehdään erillinen päätös ennen sopimuskauden päättymistä.

Toimivalta

Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaisesti.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

 • valita hankinnan "Järvenpään kaupungin päällystysurakka 2019" sopimuskumppaniksi Asfalttikallio Oy:n
 • että kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana
 • että hankinnasta tehdään sopimus ajalle 1.5.2019 - 30.4.2020
 • että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet
 • valtuuttaa toimivaltaisen viranhaltijan allekirjoittamaan urakkasopimuksen ajalle 1.5.2019 - 30.4.2020
 • valtuuttaa toimivaltaisen viranhaltijan päättämään optiovuoden 1.5.2020-30.4.2021 käyttämisestä.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

asianosaiset