Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Helsingintie välillä Rantakatu Yhteiskouluntie ja Mannilan johtosiirrot rakentaminen, hankinta 

JARDno-2019-235

Valmistelija

  • Marja-Liisa Tiensuu, hankinta- ja sopimushallinnan erityisasiantuntija, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupunki on julkaissut "Helsingintie välillä Rantakatu -Yhteiskouluntie ja Mannilantien johtosiirrot"- nimisen urakkahankinnan kansallisen kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen Hilma- julkaisujärjestelmässä 25.1.2019 (ilmoituksen numero 2019 – 001884).

Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa, myös tarjoukset tuli toimittaa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta.

Tarjouspyyntö on liitteenä.

Hankintayksikkö täydensi tarjouspyyntöä 8.2.2019 Lisäkirjeellä 1 ja 25.2.2019 Lisäkirjeella 2. Lisäkirjeet 1 ja 2 ovat liitteenä.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää lisätietokysymyksiä hankintaan. Lisätietokysymykset tuli jättää 1.3.2019 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä kysymyksiä ei saapunut.

Määräaikaan 11.3.2019 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

  • Haapaniemen koneasema Oy
  • Recset Oy TYL-RAMA / johtosiirrot
  • Terrawise Oy
  • -VM Suomalainen Oy

 

Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä.

Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut.

Hankinnan yhteyshenkilö on kaupunkitekniikan infran rakennuttajapäällikkö. 

Tarjoajien soveltuvuus

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Merkitsemällä tarjouspyynnön taulukkoon tarjoaja vakuutti täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa referenssit viimeiseltä kahdelta vuodelta, joista arvioitiin työn laatuun ja laajuuteen nähden riittävä kokemus tarjouspyynnön kohteesta. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa myös selvitykset käytössä olevista laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmästä.

Kaikki saapuneet tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus (yhteiset kriteerit)

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu osakokonaisuuksien (Helsingintie välillä Rantakatu-Yhteiskouluntie ja Mannilantien johtosiirrot ) halvin yhteenlaskettu kokonaishinta. Laatu on otettu huomioon asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, vähimmäisvaatimuksissa ja hankinnan kohteen kuvauksessa sekä hankintasopimuksen ehdoissa. 

Suoritetun hintavertailun perusteella "Helsingintie välillä Rantakatu-Yhteiskouluntie ja Mannilantien johtosiirrot"- urakan halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti VM Suomalainen Oy. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. Vertailutaulukossa on esitetty hankinnan soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, yhteiset kriteerit ja kokonaishinta.

VM Suomalainen Oy:n tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset on tarkistettu 12.3.2019 Tilaajavastuu.fi palvelusta. Palvelusta saadun tiedon mukaan yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Taloudelliset vaikutukset

"Helsingintie välillä Rantakatu-Yhteiskouluntie ja Mannilantien johtosiirrot"  VM Suomalainen Oy:n kokonaishintainen tarjous on  1 228 000, 00 euroa (alv 0%).

Määräraha on varattu vuoden 2019 investointiohjelmassa. 

Helsingintie välillä Rantakatu - Yhteiskouluntie kustannuksista 683 000,00 euroa (alv 0%) 61%, 416 630,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle 18693001 /18631051 ja 39%, 266 370,00 euroa investoinitkohteelle 18693001 /18631051 / seuranta 2 18660802.

Mannilantien johtosiirrot kustannuksista 545 000,00 euroa (alv 0%) 58%, 316 100,00 euroa (alv 0%) osoitetaan investointikohteelle18693001 /  18630046 (katu) ja 42%, 228 900,00 euroa (alv 0%) investointikohteelle 18693001 /  18630046 / seuranta 2 18660802 (vesihuolto).

Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Toimivalta

Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaisesti.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • valita hankinnan "Helsingintie välillä Rantakatu-Yhteiskouluntie ja Mannilantien johtosiirrot" urakkasopimuskumppaniksi VM Suomalainen Oy:n
  • valtuuttaa toimivaltaisen viranhaltijan allekirjoittamaan urakkasopimuksen
  • että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen.
  • että sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

asianosaiset