Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Vuoden 2017 Järkevä-palkinnon saaja

JARDno-2017-2114

Perustelut

Vuosittain jaettavalla tunnustuksella nostetaan esille kaupungissa tapahtuvaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa, joka parantaa yhteisön hyvinvointia. Voittajan valinnassa huomioidaan kestävän kehityksen näkökulmasta toiminnan vaikuttavuus, esimerkillisyys, pitkäkestoisuus sekä yhteisöllisyys. Palkittava voi olla järvenpääläinen yksityishenkilö, ryhmä, yhdistys tai yritys. Saajia voi olla useita, mikäli he ovat toteuttaneet yhdessä palkittavan teon tai toiminnan. Järkevä-palkinnon saajan valitsee Järvenpään kaupunkikehityslautakunta.

Järkevä- palkinnon saajaa on voinut ehdottaa 13.10. – 30.11.2016 välisenä aikana. Tiedote on julkaistu mm. paikallisissa lehdissä ja kaupungin verkkosivuilla sekä Facebookissa kaupunkikehityksen sivulla. Päivämäärään mennessä on saapunut 6 ehdotusta 4 eri ehdokkaasta.

Aikaisempien vuosien palkitut on esitetty liitteessä.

Vuoden 2017 ehdokkaat on esitelty tarkemmin liitteessä.

Ehdotukset
  
Kaupungin yksiköt/henkilöt
 1. Järvenpään kaupungin nuorisotoimi

Yhdistykset ja seurat sekä yksityiset henkilöt
 2. Järvenpään Eläkkeensaajat ry
 3. Leena Peltosaari

Yritykset
 4. Vaatepuu Oy
 5. Vaatepuu
 6. Vaatepuu

 

Ehdotus

 

Päätösehdotus annetaan kokouksessa

 

Käsittely

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja esitti, että Järkevä- palkinto 2018 annetaan Vaatepuu Oy:lle.

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti esittelijän asian käsittelyn perusteella tekemän ehdotuksen mukaisesti valita vuoden 2018 Järkevä- palkinnon saajaksi Vaatepuu Oy:n.

Tiedoksi

Vaatepuu Oy