Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kaupunkikehityksen vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelma

JARDno-2017-2089

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.11.2017 § 68 talousarvion vuodelle 2018, jossa Kaupunkikehityksen toimintatuotot olivat 5 575 274 euroa, valmistus omaan käyttöön 1 011 252 euroa, toimintakulut 17 606 478 euroa ja toimintakate – 11 019 952 euroa. Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös kaupunkikehityksen toimintaa oleellisesti ohjaava koko kaupungin investointiohjelma sekä koko kaupunkia ja kaupunkikehitystä koskeva talouden tasapainottamisohjelma.

Kaupunkikehityksen määrärahat on kohdennettu muokatun talousarvioesityksen mukaisesti ja laadittu niitä vastaavat avainaluekohtaiset käyttösuunnitelmat kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti. Talousarvio poikkeaa lautakunnan 21.9.2017 § 16 hyväksymästä talousarvioesityksestä siten, että siitä on poistettu toimintatuottoja 126 500 euroa, kohtaan valmistus omaan käyttöön lisättiin noin 74 000 euroa, jotta rakentamispalveluiden kulut ovat samat kuin valmistus omaan käyttöön sekä toimintakuluja poistettu noin 609 000 euroa. Muutokset johtuivat osittain siitä, että jätehuolto siirtyi Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi 1.2.2017 ja näin ollen vuodelle 2018 ei tule jätemaksutuloja eikä kuluja. Maankaatopaikalle sen sijaan jätettiin sen kunnossapitoon ja ylläpitämiseen liittyvät tuotot ja kulut. Samalla korjattiin ja poistettiin ylimääräiset eläkemenovaraukset.

Kaupunginhallituksen vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano- ohjeen mukaan lautakuntien tulee päättää talousarviota operatiivisemman ohjaustason käyttösuunnitelmista vuodelle 2018 vuoden 2018 helmikuun loppuun mennessä.

Ehdotus

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • hyväksyä liitteenä A olevan kaupunkikehityksen käyttösuunnitelman
  • merkitä tiedoksi liitteenä B olevan kaupunkikehityksen tasapainottamissuunnitelman ja liitteenä C olevan investointiohjelman.

.

Päätös

 

Hyväksyttiin