Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 LISÄPYKÄLÄ: Oikaisuvaatimus poikkeamislupaan 19-0006-POI Tervanokantie 12 (lisäpykälä)

JARDno-2019-3204

Valmistelija

  • Ville Voima, tarkastaja, ville.voima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Päätös, josta oikaisua vaaditaan:    

Kiinteistön 186-401-1-2157 omistajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen kiinteistöön 186-401-1-0802 kohdistuvasta lupapäätöksestä (1.10.2019 § 2 19-0006-POI) poiketa asemakaavasta (jäljempänä poikkeamislupa). Poikkeamislupa koskee oikeutta rakentaa puistoalueelle rakennusalan ulkopuolelle sauna / pukutilat. Oikaisuvaatimukset ovat asian oheisaineistona.

 

Vaatimus 
        

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että lupapäätös kumotaan.
        
Oikaisuvaatimuksen perusteluiden pääkohdat siltä osin kun ne ovat merkityksellisiä päätösharkinnan kannalta

  1. Päätöksen vastineessa on mainittu kyseisen suunnitellun saunarakennuksen etäisyydeksi lähimpiin asuinrakennuksiin 40 - 50m. Todellisuudessa etäisyyttä Valkamatie 2:n suuntaan on vain noin 30 m  ja välialueella ei kasva pensaita, vain muutama puu. 
  2. Tilanne on jo vallitsevassa tilanteessa häiriötä aiheuttava ja häiriötä aiheuttava toiminta muuttuu suunnitellun saunan myötä ympärivuotiseksi. Uimaranta- alueen ja ko. liiketoiminta- alueen erottaminen asutusalueesta on välttämätöntä. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan tämä olisi toteutettavissa olemassa olevan verkkoaidan tilalle rakennettavalla korkealla ja tiiviillä aidalla. 

 

Päätösesitys

 

Oikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi perusteettomana.

Päätösesityksen perustelut

  1. Järvenpään kaupungin paikkatietoaineistojen mukaan saunarakennuksen etäisyys Valkamatien kaakkoisreunaan on noin 40 - 50 metriä. Lähimmät rakennukset sijaitsevat kauempana siitä, vähintään 5 metrin päässä tontinrajasta. Näillä etäisyyksillä hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia asutuksen suuntaa. Lisäksi puistoalueella ja rakentamattomalla katualueella Valkamatien päässä kasvaa puita ja muuta kasvillisuutta. 
  2. Poikkeamisratkaisu tutkitaan hakemukseen liitettyjen suunnitelmien pohjalta, joten siinä ei oteta kantaa seikkoihin, joita hakemuksessa ei ole esitetty. Saunarakennusta varten vuokrattava alue ja muut vuokrausehdot määritellään kaupungin ja yrittäjän välisessä vuokrasopimuksessa. Rakennusten lähiympäristö aitoineen, julkisivut ja sisätilat suunnitellaan tarkemmin ja ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä. Kaupungin omistamalle alueelle tehtävien rakennelmien suunnittelusta ja toteutuksesta on sovittava kaupungin kanssa. Rakennuspaikka on kaavassa osoitettu puistoksi, jonka käyttöä hanke tukee ja täydentää. Sillä seikalla, että yleisellä alueella saattaa esiintyä häiriötä ei vaikuta asiaan.

 

Yleisesti:

Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (MRL 58 §). Poikkeaminen voidaan myöntää erityisestä syystä hakemuksesta (MRL 171 §). Erityisiä syitä ei laissa erikseen täsmennetä, vaan niiden olemassaolo on harkittava tapauskohtaisesti. Harkintaa ohjaavat esim. hallinto- ja oikeuskäytäntö ja yleiset hallinto- oikeudelliset periaatteet, jolloin on kyse tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. Poikkeamisen oikeudellisista perusteista säädetään erikseen (MRL 171 §). Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai rakennetun ympäristön suojelun tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamispäätöksessä esitettyä rakentamista varten on tehty määräalan vuokraamispäätös (kaupungingeodeetin päätös 19.8.2019 § 42). Vuokra-alue ja vuokrausehdot määritellään vuokrasopimuksessa, jonka mukaan vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että sillä on kaikki toiminnassaan tarvittavat viranomaisluvat ja että se noudattaa toimintaansa liittyviä lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja määräyksiä. Vuokralainen ei saa rakentamistoimenpiteillä eikä muillakaan toimenpiteillä aiheuttaa vuokranantajalle tai kolmansille vahinkoa tai haittaa. Vuokrasopimus laaditaan viideksi vuodeksi. Uimaranta-alueen aitaaminen ja liikennejärjestelyt tutkitaan tarkemmin Rantapuiston eteläosan suunnittelussa

Kaupungin tavoitteena on kehittää Rantapuistoa kaupunkilaisten yhteiseen käyttöön kaupunginvaltuuston 21.1.2008 § 8 hyväksymän yleissuunnitelman sekä Rantapuiston pohjoisosan ja Kasinonlahden alueen 17.10.2017 §§ 8 ja 9 hyväksyttyjen puistosuunnitelmien pohjalta. Rantapuiston eteläosan kehittämistä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessa Kolmisoinnun alueen, Tervanokan uimarannan ja matonpesupaikan ympäristössä. Hyvinvointilautakunta on antanut asiasta lausunnon kokouksessaan 13.6.2019 § 44. Hyvinvointilautakunta esittää, että suunnitellut sauna- ja pukuhuonerakennukset soveltuvat sijainnin ja käyttötarkoituksen puolesta alueen toiminnalliseen kokonaisuuteen ja suosittaa osaltaan määräaikaista poikkeamista asemakaavasta. Poikkeamisen voidaan siten katsoa tukevan alueen kehittämisen yleisiä tavoitteita. Alueella ei ole luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelun kannalta merkittäviä kohteita. Suunniteltua nykyiseen kahvilatoimintaan liittyvää lisärakennusta ei voida katsoa vaikutuksiltaan merkittäväksi.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta pättää, koska jälkeenpäin ei ole tullut esille sellaista seikkaa tai asiantilaa, joka vaikuttaisi asian ja päätöksen uudelleen harkintaan, hylätä kiinteistön 186-401-1-2157 omistajien tekemän oikaisuvaatimuksen kiinteistöön 186-401-1-0802 kohdistuvasta lupapäätöksestä (1.10.2019 § 2 19-0006-POI) poiketa asemakaavasta.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

Asiaosaiset