Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 LISÄPYKÄLÄ: Oikaisuvaatimus poikkeamislupaan 19-0006-POI Tervanokantie 12 (lisäpykälä)

JARDno-2019-3436

Valmistelija

  • Ville Voima, tarkastaja, ville.voima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Päätös, josta oikaisua vaaditaan:    

Kiinteistön 186-1-101-1 omistajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen kiinteistöön 186-401-1-0802 kohdistuvasta päätöksestä (1.10.2019 19-0006-POI § 2) poiketa asemakaavasta. Poikkeamislupa koskee oikeutta rakentaa puistoalueelle rakennusalan ulkopuolelle sauna / pukutilat. Oikaisuvaatimukset ovat asian oheisaineistona.


    
Vaatimus 

      
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että lupapäätös kumotaan.
        
Oikaisuvaatimuksen perusteluiden pääkohdat siltä osin kun ne ovat merkityksellisiä päätösharkinnan kannalta

  1. Suunniteltu rakennus on liian lähellä asutusta; 40 - 50m etäisyys lähimmistä tonteista ei vaikuta uskottavalta arviolta. Väliin jäävä kasvillisuus ei anna minkäänlaista suojaa. 
  2. Saunarakennus on laajennus anniskeluoikeudet omaavalle kahvilaravintolalle. Epäillään vahvasti tämän yhdistelmän häiriöttömyyttä (mainitaan moottoriliikenne ja häiriökäyttäytyminen).
  3. Luvanhakija on ilmoittanut rakentavansa sauna / pukutilojen lisäksi myös aidan, josta ei ole tarkempia tietoja. Mikäli aidalla rajataan kaikki toiminnat, se tarkoittaa Valkamatieltä uimarannalle johtavan polun katkeamista. Sen seurauksena kevyt liikenne siirtyy kiinteistön Tervanokantien 8 etelärajalle.

 

Päätösesitys

Oikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi perusteettomana

Päätösesityksen perustelut

  1. Järvenpään kaupungin paikkatietoaineistojen mukaan saunarakennuksen etäisyys Valkamatien kaakkoisreunaan on noin 40 - 50 metriä. Lähimmät rakennukset  sijaitsevat kauempana siitä, vähintään 5 metrin päässä tontinrajasta. Näillä etäisyyksillä hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia asutuksen suuntaan.  Puistoalueella ja rakentamattomalla katualueella Valkamatien päässä kasvaa puita ja muuta kasvillisuutta. 
  2. Rantapuiston asemakaava on tullut voimaan 15.11.2004. Rakennuspaikka on kaavassa osoitettu puistoksi eli yleiseksi virkistysalueeksi, jonka käyttöä hanke tukee ja täydentää. Sillä seikalla, että yleisellä alueella saattaa esiintyä häiriötä ei vaikuta asiaan. Poikkeamispäätöksen mukainen rakentaminen ei aiheuta lisää liikennettä Valkamatielle, koska rakennuksen huolto ja asiakaspysäköinti tapahtuu pohjoissuunnasta nykyisen pysäköintialueen kautta. Uimarannan kevyen liikenteen järjestelyt tutkitaan erikseen puistoalueen jatkosuunnittelun yhteydessä.
  3. Rakennusten lähiympäristö aitoineen, julkisivut ja sisätilat suunnitellaan tarkemmin ja ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä. Kaupungin omistamalle alueelle tehtävien rakennelmien suunnittelusta ja toteutuksesta on sovittava kaupungin kanssa.


Yleisesti:

Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (MRL 58 §). Poikkeaminen voidaan myöntää erityisestä syystä hakemuksesta (MRL 171 §). Erityisiä syitä ei laissa erikseen täsmennetä, vaan niiden olemassaolo on harkittava tapauskohtaisesti. Harkintaa ohjaavat esim. hallinto- ja oikeuskäytäntö ja yleiset hallinto- oikeudelliset periaatteet, jolloin on kyse tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. Poikkeamisen oikeudellisista perusteista säädetään erikseen (MRL 171 §). Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai rakennetun ympäristön suojelun tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.


Poikkeamispäätöksessä esitettyä rakentamista varten on tehty määräalan vuokraamispäätös (kaupungingeodeetin päätös 19.8.2019 § 42). Vuokra-alue ja vuokrausehdot määritellään vuokrasopimuksessa, jonka mukaan vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että sillä on kaikki toiminnassaan tarvittavat viranomaisluvat ja että se noudattaa toimintaansa liittyviä lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja määräyksiä. Vuokralainen ei saa rakentamistoimenpiteillä eikä muillakaan toimenpiteillä aiheuttaa vuokranantajalle tai kolmansille vahinkoa tai haittaa. Vuokrasopimus laaditaan viideksi vuodeksi. Uimaranta-alueen aitaaminen ja liikennejärjestelyt tutkitaan tarkemmin Rantapuiston eteläosan suunnittelussa

Kaupungin tavoitteena on kehittää Rantapuistoa kaupunkilaisten yhteiseen käyttöön kaupunginvaltuuston 21.1.2008 § 8 hyväksymän yleissuunnitelman sekä Rantapuiston pohjoisosan ja Kasinonlahden alueen 17.10.2017 §§ 8 ja 9 hyväksyttyjen puistosuunnitelmien pohjalta. Rantapuiston eteläosan kehittämistä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessa Kolmisoinnun alueen, Tervanokan uimarannan ja matonpesupaikan ympäristössä. Hyvinvointilautakunta on antanut asiasta lausunnon kokouksessaan 13.6.2019 § 44. Hyvinvointilautakunta esittää, että suunnitellut sauna- ja pukuhuonerakennukset soveltuvat sijainnin ja käyttötarkoituksen puolesta alueen toiminnalliseen kokonaisuuteen ja suosittaa osaltaan määräaikaista poikkeamista asemakaavasta. Poikkeamisen voidaan siten katsoa tukevan alueen kehittämisen yleisiä tavoitteita. Alueella ei ole luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelun kannalta merkittäviä kohteita. Suunniteltua nykyiseen kahvilatoimintaan liittyvää lisärakennusta ei voida katsoa vaikutuksiltaan merkittäväksi rakentamiseksi.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää, koska jälkeenpäin ei ole tullut esille sellaista seikkaa tai asiantilaa, joka vaikuttaisi asian ja päätöksen uudelleen harkintaan, hylätä kiinteistön 186-1-101-1 omistajien  tekemän oikaisuvaatimuksen kiinteistöön 186-401-1-0802 kohdistuvasta päätöksestä (1.10.2019 19-0006-POI § 2) poiketa asemakaavasta.

 

Käsittely:

Asian käsittelyn aikana Pekka Luuk esitti Keijo Valveen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Palautusesityksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että asian käsittely keskittyy palautusesitykseen.

 

Palautuksen käsittely

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, ettei lautakunta ollut yksimielinen palautusesityksestä, joten asiasta äänestetään.

 

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys.

 

Hyväksyttiin äänestysjärjestys:

 

Jaa = Asian käsittelyä jatketaan

Ei = Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi

 

Äänestyksen tulos:

 

Jaa = Katri Kuusikallio, Markku Tenhunen, Laura Virkkunen, Pirjo Komulainen, Minna- Maria Siolanterä, Petri Perta, Hilppa Loikkanen, Sari Holi, Tapio Rantanen, Lauri Nurro, Tuula Siltasari = yksitoista (11) ääntä

 

Ei = Pekka Luuk, Pekka Heikkinen, Keijo Valve = kolme (3) ääntä

 

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että lautakunta äänin yksitoista (11) Jaa- ääntä, kolme (3) Ei- ääntä päätti jatkaa asian käsittelyä.

 

Jatkokäsittely

 

Ei puheenvuoroja, joten puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

 

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti, koska jälkeenpäin ei ole tullut esille sellaista seikkaa tai asiantilaa, joka vaikuttaisi asian ja päätöksen uudelleen harkintaan, hylätä kiinteistön 186-1-101-1 omistajien  tekemän oikaisuvaatimuksen kiinteistöön 186-401-1-0802 kohdistuvasta päätöksestä (1.10.2019 19-0006-POI § 2) poiketa asemakaavasta.

 

 

Tiedoksi

Asianosaiset