Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 LISÄPYKÄLÄ: Lausuntopyyntö ehdotuksesta Kiertokapula Oy:n jätetaksaksi 2020 (lisäpykälä)

JARDno-2019-3432

Valmistelija

  • Mikko Autere, kaupunkitekniikan johtaja, mikko.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Jätehuoltoviranomainen on asettanut Kiertokapula Oy:n jätetaksaluonnoksen nähtäville ajalle 13.11.-03.12.2019.   Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään kunnan hyväksymässä jätetaksassa.  Jätelautakunta päättää taksan hyväksymisestä nähtävillä olon jälkeen.  

Yhteinen jätelautakunta pyytää lausuntoa Kiertokapula Oy:n osakaskunnilta jätemaksutaksaluonnoksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan jätelautakunnalle 3.12.2019 mennessä.

Järvenpään kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten sekä valtioneuvoston ja ympäristöministeriön päätösten sekä jätelautakunta Kolmenkierron alueen yleisten jätehuoltomääräysten ja ympäristönsuojelumääräysten mukaan.

Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kuntien yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto (jäljempänä jätelautakunta). Sopijakuntia ovat Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski.

Lakisääteiset kunnille kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien jäteyhtiö, Kiertokapula Oy. Jäteyhtiö hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seurannan. Jätemaksut on suoritettava jäteyhtiölle.

Kiertokapula Oy perii Järvenpään kaupungin puolesta kaupungin järjestämästä jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä jätemaksua tämän taksan mukaisesti (jätelaki 646/2011 78 §).

Nykyisen jätemaksun sijasta esitetään käytettäväksi jäteastian tyhjennysmaksua. Jäteastian tyhjennysmaksu muodostuu kuljetus- ja käsittelyosasta. Koko jätelautakunnan alueella on sama käsittelyosa (pois lukien Janakkala ja Nurmijärvi). Käsittelyosassa on huomioitu kunkin astiatyypin keskimääräinen täyttöaste ja tilavuuspaino. Punnittavien jäteastioiden kohdalla käsittelymaksu määritellään jätteen todellisen painon perusteella. Jos todellista painoa ei tilapäisesti saada, käytetään kolmen edellisen toteutuneen punnituksen keskipainoa. Seka-/kuivajätteen käsittelyosaan on sisällytetty 80 % biojätteen käsittelyn kustannuksista, millä ohjataan sekä seka-/kuivajätteen synnyn vähentämiseen, että hyötyjätteiden lajitteluun ja erilliskeräykseen.

Jätelautakunnan alueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus, eli jäteyhtiö on kilpailuttanut kuljetukset keskitetysti. Kuljetusosa perustuu kilpailutuksien urakkahintoihin.

Jäteastian tyhjennysmaksu on maksu kiinteistökohtaisen tai kiinteistöjen yhteisen jäteastian tyhjennyksestä. Kunnan jätemaksun perusteena ovat jätelain 79 §:n mukaisesti jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Perusteina voidaan lisäksi ottaa huomioon jätteen keräys- ja kuljetusolot kiinteistöllä ja noutoalueella sekä jäteyhtiön keräysvälineiden käyttö. Jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden, tyhjennyskertojen ja jätelajin perusteella. Tyhjennykset tehdään jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatun, jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysrytmin mukaisesti ja maksu määrätään kaikista näistä tyhjennyksistä tai tyhjennysyrityksistä.

Jätetaksaluonnokseen 2020 tehdyt suurimmat muutokset liittyvät eri kuntien hinnastojen sisällön yhdenmukaistamiseen. Uudessa jätetaksaluonnoksessa on yhdenmukaiset hinnat myös lisäpalveluille. Hintoja on tarkistettu syntyvien kustannusten mukaisiksi.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää:

Jätetaksan yhdenmukaistaminen ja hintojen nostaminen selkeämmin esille ovat olleet jätetaksan sisällön uudistamisen taustalla. Yleisellä tasolla tässä on onnistuttu.

Hinnoitteluperusteiden lisäksi tekstissä tulee selkeämmin ilmaista, mikä on hintaan sisältyvää palvelua ja mikä lisäpalvelua. Taulukot on luonnoksessa esitetty päinvastaisessa järjestyksessä eli viimeisenä löytyvät astiatyhjennysten maksut, jotka pitäisi selkeyden vuoksi esittää ennen lisämaksuja tai palveluja, jotka eivät kosketa suurinta osaa sopijakuntia.

Ensisijainen ja toissijainen jätehuolto tulee selittää tekstissä. Myös hinnoittelutaulukko voi aiheuttaa väärinymmärrystä siitä, onko kyseessä jätehuollon järjestämisen osalta ensisijaisesta vai toissijaisesta toiminnasta.  

Muutosten viestinnän osalta lautakunta pitää tärkeänä, että taksan luettavuutta ja sisältöä on avattu lukijalle yksinkertaisemmalla ja luettavammalla tavalla vaikka esimerkkilaskelmien avulla ja muutoksista tiedotetaan myös sisällöllisten muutosten osalta palvelun käyttäjiä.

 

Käsittely:

Asiantuntijana kokouksessa oli kuultavana kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere.

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

Kaupunkitekniikan johtaja, jatelautakunta@hameenlinna.fi