Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Välskärinkatu 29 suunnitellusta kahden asuinkerrostalon kohteesta

JARDno-2019-3353

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Välskärinkatu 29 suunnittelusta kahden kuusikerroksisen asuinkerrostalon ja talousrakennuksen muodostamasta kokonaisuudesta..

Asemakaavaan liittyvä aineisto löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Välskärinkatu,_korttelit_724_ja_762_sekä_puistoalueet--/sivu.tmpl?sivu_id=8761

 

Asemakaava-arkkitehti on antanut hankkeesta 12.11.2019 seuraavan lausunnon:

” Asuntojen ja oleskelupihojen melusuojaus pyritään varmistamaan mm. kaavamääräyksillä ja ohjeilla julkisivujen ääneneristävyydestä, asuntojen suuntauksesta, rakennusten sijoittamisesta ja aitaamisesta. Asunnoissa vähintään yhden ikkunallisen julkisivun tulee suuntautua alueelle, jolla piha-alueen liikennemelutason ohjearvot alittuvat. Talon B päätyasunnoissa yksi ikkuna suuntautuu julkisivun polvekkeessa länteen ja päätyparvekkeet melualueelle. Ratkaisua voidaan pitää periaatteessa asemakaavan mukaisena, mutta se asettaa vaatimuksia parvekelasituksen ääneneristävyydelle. Talo A on kauempana Pohjoisväylästä ja osittain toisen rakennuksen suojassa, mutta etenkin talon A pohjoispäädyn parvekkeet ovat samankaltaisessa tilanteessa kuin talon B. Pohjoisväylän varteen rakennettavan meluaidan tulee olla vähintään 2,5 m korkuinen, mutta aidan eteläpään suunniteltu korkeus on 2,2 m.

 

Asemakaava sallii varsinaisen kerrosalan lisäksi porrashuoneiden 15 m2 ylittävän osan, hissikuilut, varastot ja tekniset tilat kerroksiin, kuitenkin enintään 15 % kerrosalasta (480 k-m2). Lisäksi 15 % varsinaisesta kerrosalasta saadaan rakentaa asukkaiden yhteiseen käyttöön ja asunnon ulkopuolisiksi asuntokohtaisiksi varastoiksi. Suunnitelmassa esitetään varsinaisen kerrosalan lisäksi lisäkerrosalaa 847 k-m2, jonka laskentaperusteet olisi hyvä tuoda näkyviin. Varsinainen kerrosala ylittyy 1 m2. Kaavoituksella ei ole tähän huomauttamista.

 

Kohteen asuntojakauma on yksiöpainotteinen (60 %). Pienten yksiöiden kalustettavuus on kuitenkin aina ongelmallinen ja säilytystilat vähäiset. Toimivat yhteistilat, kuten talopesula, sauna, kerhotila, ulkoiluvälinevarastot ja asuntokohtaiset varastot tuovat istutetun oleskelu- ja leikkipihan ohella asumiseen väljyyttä ja lisäävät parhaassa tapauksessa asukkaiden yhteisöllisyyttä.  Pyörävaraston pieni viherkatto on myönteinen ele hulevesien hallintaan.

 

Rakennusten ulkoasun voidaan katsoa vastaavan asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden tavoitteita.”

 

Kohteen suunnitelija esittelee hanketta kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää, ettei lautakunnalla ole huomautettavaa suunnitelmista.

 

Käsittely:

Asiantuntijana kokouksessa oli kuultavana Pauli Tuomanen Asema Arkkitehdit

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Tiedoksi

markus.myllymaki@toivo.fi; pauli.tuomanen@sevendim.fi