Kaupunkikehityslautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Katuvalaistuksen rakentaminen, hankinta

JARDno-2019-2716

Valmistelija

  • Mikko Autere, kaupunkitekniikan johtaja, mikko.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään kaupunki on julkaissut Järvenpään kaupungin katuvalaistuksen rakentaminen nimisen kansallisen kynnysarvon ylittävän hankintailmoituksen julkisten hankintojen HILMA- järjestelmässä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi. (Ilmoituksen numero 2019-019127).

Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Tarjouspalvelu.fi- toimittajaportaalissa, myös tarjoukset tuli toimittaa Tarjouspalvelu.fi- toimittajaportaalin kautta. 

Tarjouspyyntö on liitteenä

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää lisätietokysymyksiä hankintaan. Lisätietokysymykset tuli jättää 27.9.2019 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 2 lisätietokysymystä. Lisätietokysymyksiin vastauksen yhteydessä hankintayksikkö täydensi tarjouspyyntöä. Esitetyt kysymykset ja annetut vastaukset (ei vielä julkinen JulkL 7 § 2 mom) on liitteenä.

Kilpailuituksella on tarkoitus järjestää puitejärjestely. Puitejärjestelyyn valitaan enintään kolme (3) urakoitsijaa, jollei soveltuvuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia tai hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Puitejärjestelyn toimintamalli on esitetty tarkemmin tarjouspyynnössä.

Määräaikaan 9.10.2019 klo 12.00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

1. Eltel Networks Oy

2. Exsane Oy

3. Suomen Energia-Urakointi Oy

Tarjousten avauspöytäkirja (ei vielä julkinen JulkL 7 § 2 mom) on liitteenä.

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjousten jättämisen jälkeen menettelyn vaiheet ovat seuraavat:
1) Tarjoajan soveltuvuuden täyttymisen tarkastaminen 
2) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen
3) Tarjousten vertailu ilmoitettua perustetta soveltaen 
4) Parhaan tarjouksen valinta ilmoitetun valintaperusteen mukaisesti 
5) Soveltuvuuteen liittyen selvitysten pyytäminen voittajalta ja soveltuvuusvaatimusten 
täyttämisen tarkastaminen
6) Hankintapäätöksen ja sopimuksen tekeminen 

 

Tarjoajan soveltuvuus

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Antamalla tarjouspyynnössä pyydetyt tiedot tarjoaja vakuutti, että kelpoisuusehdot täyttyvät. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa tiedot referenssikohteista viiden vuoden ajalta, joista arvioitiin työn laatuun ja laajuuteen nähden riittävä kokemus tarjouspyynnön kohteesta. Tarjoajan tuli ladata tarjoukseensa selvitys laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmästä.

Saapuneet tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten vertailutaulukko (ei vielä julkinen JulkL 7 § 2 mom) on liitteenä.

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus (hankinnan kohteen yleiset kriteerit / tiedot)

Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi. 

 

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin hinta (halvin vertailuhinta). Laatu on otettu huomioon asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, tarjoajan vähimmäisvaatimuksissa ja hankinnan kohteen kuvauksessa sekä hankintasopimuksen ehdoissa. 

Valittujen urakoitsijoiden kanssa solmitaan puitejärjestelystä urakoitsijakohtaiset sopimukset.

Hintavertailun lopputuloksen mukaisesti puitejärjestelyyn valitaan mukaan etusijajärjestyksessä seuraavat urakoitsijat:

1. Eltel Networks Oy

2. Exsane Oy

3. Suomen Energia-Urakointi Oy

Urakoitsijoiden tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset on tarkistettu Tilaajavastuu.fi palvelusta 8.11.2019.

 

Taloudelliset vaikutukset

Voittaneen tarjouksen perusteella hankinnan vertailuhinta sopimuskaudella on 956 427,25 euroa (alv 0%). Sopimuskauden arvioitu alkamisaika on 9.12.2019 ja sopimus päättyy 31.1.2022.

Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella erikseen päätettävällä optiokaudella. 

Hankinta toteutetaan investointiohjelman määrärahojen puitteissa yksikköhintaurakkana ja laskutetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaisesti tilaajan valvojan hyväksymän mittauspöytäkirjan mukaisesti. Kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

 

Toimivalta

Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan sopimuksessa, jossa useampivuotisten ostojen hankintapäätöksen tekijä määräytyy hankinnan kokonaisarvon mukaan ja jossa hankinnan arvo on yli 500 000 euroa, toimivalta on ao. lautakunnalla.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. valita hankinnan "Järvenpään kaupungin katuvalaistuksen rakentaminen" hintavertailun lopputuloksen mukaisessa etusijajärjestyksessä urakoitsijoiksi 1.Eltel Networks Oy , 2. Exsane Oy ja 3. Suomen Energia-Urakointi Oy 
  2. että kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana
  3. että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen
  4. että hankinnasta laaditaan sopimukset esittelytekstissä kuvatulle ajalle
  5. että sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet
  6. että optiovuosien käytöstä päätetään erikseen vuosi kerrallaan
  7. valtuuttaa kaupunkitekniikan johtajan päättämään optiovuosien käyttämisestä

 

Käsittely:

Asiantuntijana kokouksessa oli kuultavana kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

Tarjoajat