Kaupunkikehityslautakunta, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Oikaisuvaatimus ylläpidon rakennuttajapäällikön päätöksestä 2.9.2019 § 106

JARDno-2019-895

Valmistelija

  • Kauko Kallio, tiemestari, kauko.kallio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Ylläpidon rakennuttajapäällikön päätöksestä 2.9.2019 § 106 autovahinko Mäkikadulla 2.4.2018 on esitetty oikaisuvaatimus 13.9.2019. Oikaisuvaatimus on toimitettu määräajassa muutoksenhakuohjeiden mukaisesti 3.9 -23.9.2019 välisenä aikana.

Oikaisuvaatimuksessä esitetään, että katua ei olisi aurattu 2.4.2018 uraterällä vaan aurauksen jäljen perusteella auraus olisi suoritettu tasaterällä. Lisäksi esitetään, että lumi olisi liipattu tiehen kiinni eikä lunta oltu pyritty poistamaan. Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että tieliikennelain 23 § ei soveltuisi tähän tapaukseen ja että kaupunki olisi laiminlyönyt kadun kunnossapidon kyseisenä päivänä.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä vaatii kaupunkia korvaamaan ajoneuvoon kohdistuneet vahingot, OP Vakuutus Oy:n laskelma korotuksesta vakuutusmaksuihin 218,82 euroa ja PR Caravan Oy:n omavastuuosuus 150,00 euroa (yhteensä 368,82 euroa).

Vastine

Kaupungin aurausurakoitsijan mukaan Mäkikatu aurattiin 2.4.2018 iltapäivän aikana talvikunnossapitourakan työkohtaisen tehtäväluettelon ohjeistuksen mukaisesti kovametallihammasterällä varustetulla auralla. Saadun selvityksen perusteella kaupungin ei voida katsoa laiminlyöneen kunnossapitovelvollisuuttaan. Tieliikennelain 23§:n mukaisesti ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Tieliikennelain 3§:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tieliikennelain säännökset tulevat sovellettaviksi, kun kyse on liikenteestä tiellä. Vahinkoalue on yleistä katualuetta, jolla tapahtuvaan liikenteeseen sovelletaan tieliikennelain säännöksiä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on kertonut yrittäneensä useita kertoja ylös ennen vahingon syntymistä eli syntynyt tilanne on ollut ennalta-arvattavissa.

Kadun pitäjä ei ole saanut kyseiseltä vahinkopäivältä muita palautteita tien kunnosta.

Ylläpidon rakennuttajapäällikkö on päätöksessään 2.9.2019 § 106 katsonut, ettei vahingon ole voitu katsoa aiheutuneen kaupungin tahallisuudesta eikä tuottamuksesta. Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille mitään sellaista uutta selvitystä, jonka perusteella tehtyä päätöstä olisi syytä muuttaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää edellä selosteessa olevaan perustuen hylätä ylläpidon rakennuttajapäällikön päätöksestä 2.9.2019 § 106 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Käsittely

Mikko Autere esitteli asiaa

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset