Kaupunkikehityslautakunta, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Lausuntopyyntö ehdotuksesta jätehuollon palvelutasoksi

JARDno-2019-3326

Valmistelija

  • Mikko Autere, kaupunkitekniikan johtaja, mikko.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta

Kuntien yhteinen jätelautakunta, jätelautakunta Kolmenkierto, on valmistellut ehdotuksen jätehuollon palvelutasoksi. Ehdotus koskee Hattulaa, Hausjärveä, Hyvinkäätä, Hämeenlinnaa, Janakkalaa, Järvenpäätä, Keravaa, Loppea, Mäntsälää, Nurmijärveä, Riihimäkeä, Tuusulaa ja Valkeakoskea.

Jätelautakunta päätti kokouksessaan 23.10.2019 § 42 pyytää ehdotuksesta lausunnot Hämeen, Uudenmaan ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, toimialueen kunnilta, kuntien ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisilta, Kiertokapula Oy:ltä, ja varata hallintolain 41 §:n mukaisen vaikuttamismahdollisuuden mielipiteiden lausumiseen asiasta. Ehdotus jätehuollon palvelutasoksi on nähtävillä edellä mainittujen kuntien verkkosivuilla sekä jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivuilla www.kolmenkierto.fi.

Kirjalliset lausunnot tulee toimittaa jätelautakunnalle 31.12.2019 mennessä.

Jätehuollon palvelutasossa määritellään millaisia palveluita kuntalaisille ja kiinteistöille tarjotaan. Palvelutaso on määritelty yhteistyössä omistajakuntien, Kiertokapula Oy:n ja Jätelautakunta Kolmenkierron kanssa. Palvelutaso määritellään kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätehuollon osalta koko jäteyhtiön toiminta-alueen kunnille yhteisesti. Palvelutaso määritellään nyt ensimmäistä kertaa jätelautakunnan toimialueella.

Asiakirjassa palvelutason kuvaukset on koottu taulukoihin. Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa kuvataan palvelun vähimmäistaso (nykytaso), toisessa mittari, jonka avulla palvelutason toteutumista seurataan ja kolmannessa sarakkeessa kehittämistavoite. Tavoitevuosi on 2022. Mikäli ensimmäisessä sarakkeessa määritelty palvelutaso on arvioitu riittäväksi, ei kehitystavoitetta ole asetettu.

Tavoitteiden asettelussa on huomioitu palvelujen rahoitus: jätelain mukaan kunnan on perittävä jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Tällä hetkellä useat jätehuollon palvelut rahoitetaan jätteen käsittelymaksusta saatavilla tuloilla. Mikäli palvelutasoa halutaan merkittävästi nostaa, tulee harkittavaksi kaikilta asuinkiinteistöiltä laskutettavan jätehuollon perusmaksun käyttöönotto. Jätemaksu on kokonaisuudessaan syytä pitää kohtuullisella tasolla.

Palvelutaso on määritelty seuraavien jätehuoltopalveluiden osalta:

· Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva seka-, kuiva-, ja biojäte

· Sekalaisen yhdyskuntajätteen aluekeräyspisteet (Ei Järvenpäässä käytössä)

· Hyötyjätteet

· Jäteasemapalvelut/kuntien varikot

· Vaarallisten jätteiden vastaanotto

· Muut jätteet

· Muut Kiertokapula Oy:n tarjoamat palvelut

· Saostus- ja umpisäiliölietteet

· Palveluneuvonta

· Tiedotus ja neuvonta

· Jätehuollon viranomaispalvelut

Lausunto

Kokonaisuutena ehdotus jätehuollon palvelutasosta selkeyttää toiminnan arviointia ja käytettäviä mittareita. Jotta palvelutason määritys ei aiheuta väärinkäsityksiä, tulee huomioida seuraavat asiat palvelutasoa määriteltäessä:

Kohta 5. Jäteasemapalvelut/ kuntien varikot/ Palvelutaso jäteasemapalveluille:

-Aukioloaika perustuu toiminnallisen alueen asukasmäärään seuraavasti (minimi):

> 10 000 as 20 h/viikko.

-Jokainen jätteidenkäsittelyalue/ kunnan varikko on auki vähintään 1 h viikossa klo 16 jälkeen.

Nykyisin Puolmatkan jäteasema on auki viitenä päivänä viikossa ma-pe kello 7-19, yhteensä 50 tuntia viikossa. Tämän osalta palvelutason määrittämisessä tulee ehdottomasti huomioida, ettei kuntakohtaisia palveluja heikennetä tai aukioloaikoja supisteta palvelutasoon viitaten. Mittarin tulisi näiltä osin olla enemmän kuntakohtaisesti arvioitavissa, jotta toteutumisena arviointi on mahdollista.

-Jätteenkäsittelyalueet ovat avoinna vähintään neljänä lauantaina sekä kevään että syksyn aikana.

Järvenpäässä Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueet ovat auki myös lauantaisin kello 9.00 – 14.00 touko- ja lokakuussa, yhteensä 40 tuntia. Aukioloaikoihin ei myöskään näiltä osin haluta eroja.

Edellä mainitut yksilölliset kuntakohtaiset erot tulee edelleenkin huomioida palvelutason määrittämisessä yksilöllisillä mittareilla. Palvelutasoon esitetään kirjattavaksi kohdan 5 taulukon kohtaan taso: Kuntakohtaiset aukioloajat määräytyvät erikseen ja niihin ei tule muutoksia.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöittäinen jätteenkuljetus muotoon kiinteistökohtainen jätteenkuljetus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa edellä selostustekstistä ilmenevän lausunnon ehdotuksesta jätehuollon palvelutasoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset