Kaupunkikehityslautakunta, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Yliopettajankatu 6 suunnitellusta koulu- ja päiväkotirakennuksesta

JARDno-2019-3605

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Yliopettajankatu 6 suunnitellusta päiväkoti- ja koulurakennuksesta.

Asemakaavaan liittyvä aineisto löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/jarvenpaa/--Lepola-III--/sivu.tmpl?sivu_id=5483

Asemakaava-arkkitehti on 29.11.2019 antanut suunnitelmista seuraavan lausunnon:

"Suunnitelma vastaa asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden tavoitteita rakennuksen ulkoasun ja tonttijärjestelyjen osalta ja on puollettavissa. Työntekijämäärän perusteella mitoitettu autopaikkamäärä vaikuttaa todenmukaisemmalta kuin opetustilojen kerrosalamäärään perustuva (esim. Kinnarin koulu). LPA-alueelle tulisi olla suunnitelma tätä kiinteistöä varten sijoitettavista autopaikoista. Rakennusoikeuden vähäinen, perusteltu ylitys on rakennuslupaviranomaisen ratkaistavissa. Ylityksen perusteluja ei ole esitetty."

Kaupunkikuva-arkkitehti Maria Suutari-Jääskö on 5.12.2019 antanut suunnitelmista seuraavan lausunnon:

"Rakennuksen etäisyydet tontin kulmapisteistä näkyvät asemapiirroksessa. Asemapiirros on tehty Seutulantalon neuvonnasta pyydetyn virallisen dwg-asemakaavaotteen päälle, jotta kaikki oikeat asemakaavamerkinnät näkyvät asemapiirroksessa.
Jätehuollon sopiva paikka ei ole leikkipiha-alueella, sen parempi sijainti on rakennuksen itäpuolella. Pihan aitaaminen tulee tehdä siten, ettei leikkipaikkoja ole ajoneuvoliikenteelle mahdollisissa paikoissa Jätehuoltoon täytyy olla yhteys liittymästä, joka on rakennuksen itäpuolella. Lisäksi on huomioitava, ettei Uunonraitin kevyenliikenteen (PP) väylältä ole mahdollista osoittaa ajoneuvoliikennettä tontille ja Yliopettajankadultakin vain yksi liittymä tontille.
Tontilla on asemapiirroksen mukaisesti 2 autopaikkaa (kolmen poikkeamisessa esitetyn sijasta) Rakennuksen itäpuolella olevan liittymäalueen lisäksi on mahdollista toteuttaa saattoalue kadunvarteen (3paikkaa), joka tulee toteuttaa yhteistyössä kunnallistekniikan katusuunnittelun kanssa. Muista pysäköintipaikoista tulee olla sopimus kaupungin ja LPA-alueen toteuttajien kanssa rakennusluvan liitteenä.
Paloturvallisuussuunnitelmassa pelastustie on osoitettu vain rakennuksen itäpuolelle, mutta pihasuunnitelmassa tontille ajoa on levitetty kohtuuttomasti myös rakennuksen länsipuolelle ja asemapiirroksessa on levennetyn liittymän kohdalla pelastustie opaste, mitä tämä tarkoittaa. Rakennusjärjestyksen mukaisesti yksi liittymä tonttia kohden on sallittu. Onko liittymäalueen leveydestä sovittu katu- ja kunnallistekniikan kanssa? Pyöräpaikkojen välissä on pihalla mitoituksellisesti liikaa tilaa, 50% pyöräpaikoista olisi suositusten mukaan oltava katettuja. Pysäköintipaikkoja ei voi toteuttaa leikkipihan puolelle.
Rakennus täyttää osayleiskaavan rakennustapaohjeet ja toteuttaa hyvin alueelle soveltuvaa ilmettä."

Tausta-aineistona jaetaan pääpiirustus- ja näkymäluonnoksia.

Johtava rakennustarkastaja esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää, ettei lautakunnalla ole huomautettavaa suunnitelmista. 

Käsittely

Jouni Vastamäki esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset