Kaupunkikehityslautakunta, kokous 19.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Asemakaavan muutos, kortteli 7100 (kiinteistö 186-7-9906-2) ja Iltapuisto

JARDno-2019-798

Valmistelija

  • Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Pajalantien ja Valovirrankadun kulmaan suunnitellaan uutta päivittäistavarakauppaa. Rakentamattomasta yleisestä pysäköintialueesta ja osasta puistoaluetta muodostetaan liikerakennusten korttelialuetta, jolle osoitetaan rakennusoikeutta 3000 k-m2. Alueelle laaditaan sitova tonttijako asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Lidl Suomi Ky on neuvotellut kaupungin edustajien kanssa mahdollisuudesta saada toinen päivittäistavarakauppa Järvenpäähän. Kaupunginhallitus on päättänyt 4.2.2019 § 20 kortteliin 7100 muodostettavan tontin varaamisesta Lidl Suomi Ky:lle. Kaavatyö sisältyy vuoden 2019 kaavoitussuunnitelmaan (kh 14.1.2019 § 5).

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 27.3.2019 ja lähettämällä kirje osallisille. Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ry esitti mielipiteessään alueen säilyttämistä rakentamattomana lähivirkistysalueena.

Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä 7.–28.10.2019 Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Nähtävilläoloaikana osallisilla on ollut mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta. Ennakkolausuntopyyntö lähetettiin Uudenmaan ELY-keskukselle, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ry:lle, Fortum Power and Heat Oy:lle, Caruna Oy:lle, Elisa Oyj:lle, Telia Finland Oyj:lle sekä Kaupunkitekniikan suunnittelupalveluille ja Järvenpään Vedelle. Asemakaavaluonnoksesta on saatu kuusi lausuntoa. Asemakaavakarttaa ja -selostusta on täydennetty lausuntojen pohjalta.

Lausunnot ja mielipide ovat asian oheisaineistona. Lyhennelmät niistä ja kaavoituksen vastineet ovat selostuksen liitteenä.

Asemakaavan kuvaus

Pajalantien ja Valovirrankadun kulmaan muodostetaan liikerakennustontti voimassa olevan asemakaavan mukaisesta, rakentamattomasta pysäköintialueesta ja osasta Iltapuiston lähivirkistysaluetta. Asemakaavassa varaudutaan Loutinojan purouoman siirtämiseen tontin ulkopuolelle sekä hulevesien viivytysrakenteiden toteutukseen tontilla ja lähivirkistysalueella. Alueella olevat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet ja kohteet (Iltapuiston lehtoalue, vienansaraesiintymä) on osoitettu asemakaavakartassa. Asemakaava on tarkoitus toteuttaa näiden säilymistä vaarantamatta. Purouoman siirtäminen edellyttää merkittäviä maansiirtotöitä, mutta alueelle tulevat hulevesien viivytysrakenteet edistävät hulevesien hallintaa myös suunnittelualueen ulkopuolella.

Uusi liikerakennus rakennetaan Pajalantien puoleiseen tontinosaan. Ajo tontille on Valovirrankadulta. Suunnittelualueen pinta-ala on 3,1718 ha, josta on lähivirkistysaluetta 2,0701 ha. Liikerakennusten korttelialuetta on 1,1017 ha, jolle osoitetaan rakennusoikeutta 3000 k-m2. Korttelitehokkuus vastaa lukua e = 0,27.

Kortteliin 7100 on laadittu sitova tonttijakoehdotus, joka asetetaan nähtäville asemakaavan yhteydessä. Asemakaavanmuutos valmistellaan ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. Puistoalueen toteutus, hulevesirakenteet ja Loutinojan purouoman muotoilu suunnitellaan erikseen kunnallistekniikan suunnittelupalveluissa. Alueen toteutus on mahdollista aloittaa vuonna 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. asettaa 7. kaupunginosan eli Pajala yleistä pysäköintialuetta (kiinteistö 186-401-1-2464) ja Iltapuiston lähivirkistysaluetta (osa kiinteistöstä 186-401-1-2464 ja kiinteistö 186-7-787-2) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen ja tonttijaon (asemakaavakartta ja selostus, päivätty 7.10.2019, tarkistettu 19.12.2019) julkisesti nähtäväksi (MRL 65§, MRA 27§) ja
  2. pyytää lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta, Caruna Oy:ltä ja Elisa Oyj:ltä.

Käsittely

Juhana Hiironen esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset