Kaupunkikehityslautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Valtuustoaloite / Puurakentamisen lisääminen

JARDno-2019-2892

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aiempi käsitettely kaupunginvaltuusto 2.9.2019 § 63

Valtuustoaloite

Puurakentamisen lisääminen 

Usein julkisissa rakennushankkeissa puurakentaminen hylätään hyvinkin aikaisessa vaiheessa puutteelisen tiedon ja ennakkoasenteiden vuoksi.

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman (2016-2021) tavoitteena on lisätä puun käyttöä julksessa rakentamisessa. kunnat voivat hakea ohjelmasta valtionavustusta purakentamiseen.

Puurakenteilla on mahdollista edistää täydennysrakentamista, kuten kevyempiä ja nopeammin rakennattavia lisäkerroksia olemassa oleviin kerrostaloihin. Puutalot tarjoavat hyvää lämmöneristystä. puumateriaaleilla voidaan monipuolistaa arkkitehtuuria ja kaupunkikuvaa. Puurakentailla on myös todettu olevan positiivinen vaikutus ihmisen terveyteen. Sisätiloissa puupinnat pitävät sisäilman kosteuden terveyden kannalta optimaallisella alueella.

Puun käytön lisääminen on tehokas keino saavuttaa asetetut ilmastotavoitteet. Puurakentamisen lisääminen pienentää rakennusmateriaalien valmistuksen kasvihuonekaasupäästöjä. Puu materiaalina varastoi tehokkaasti hiiltä. Elinkaaren lopussa puutuotteen voi muuttaa bioenergiaksi.

VTT:N tutkimuksen mukaan betonikerrostalojen hiilijalanjälki on noin +75% isompi kuin vastaavanlaiseen puukerrostaloon nähden.

Puurakentaminen lisää kaupungin imogoa vastuullisena ja innovatiivisena toimijana. Puurakennushankkeet ssekä asuinpuukerrostalojen osalla että päiväkoti- ja koulurakentamisessa ovat saaneet laajaa näkyvyyttä mm Tampereen Vuoreksessa, Pirkkalassa ja Vantaalla Puu-Kivistössä.

Me allekirjoittaneen, yhdessä vihreän valtuustoryhmän kanssa, esitämme, että Järvenpään kaupunki tutkisi puurakenkautamisen vaihtoehdon jokaisen julkisen rakentamishankkeen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa ja selvittäisi mahdollisuuden valtion tukeen ja lisäisi puurakentamista.

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

 Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunkikehityksen palvelualueelle valmisteltavaksi. 

 

Käsittely

Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan siten, että teknisenä korjauksena lisätään valtuustoaloite liitteeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Juhana Hiironen, kaupungingeodeetti, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 2.9.2019 § 63 hyväksynyt aloitteen Puurakentamisen lisääminen Järvenpäässä.

Vastauksena valtuustoaloitteeseen kaupunkikehityksen palvelualue esittää seuraavaa:

Kaupunkikehityksen palvelualue on kiinnittänyt huomiota toiminnassaan puurakentamisen ja ylipäätään vähähiilisen rakentamisen edistämiseksi. Viime aikaisissa suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuissa on keskeiseksi arviointikriteeriksi nostettu vähähiilinen rakentaminen. Puurakentamista onkin toiminnan seurauksena tulossa esimerkiksi Lepola IV ja Myllytie 1-3 kaavahankkeissa noin 15.000 k-m2 eli noin 300 asunnon verran.

Kaupunkikehityksen palvelualue on myös hakenut ja saanut ympäristöministeriön hankeavustusta puurakentamisen edistämiseksi. Paraikaa tekeillä on A-insinöörien kanssa tehtävä puurakentamisen käsikirja, minkä tarkoituksena on tutkia mm. sitä, millä menetelmillä puurakentamista voitaisiin edistää julkisessa rakentamisessa.

Toistaiseksi kaupunki ei ole tutkinut puurakentamisen mahdollisuutta jokaisessa julkisessa rakentamishankkeessa. Kaupungin rakentamishankkeista vastaa Mestaritoiminta ja hankkeiden budjetti vahvistetaan kaupunginvaltuustossa rakentamisen investointiohjelman yhteydessä. Investointiohjelman budjetti koulu- ym. hankkeille ei ole toistaiseksi mahdollistanut puurakentamista.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä edellä selosteessa olevan vastauksen vastauksena valtuustoryhmän aloitteeseen koskien Puurakentamisen lisäämistä Järvenpäässä.

2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.