Kaupunkikehityslautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Valtuustoaloite / Kunta-Helmi-avustus

JARDno-2020-1650

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 15.6.2020 § 43

LK

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunkikehityksen palvelualueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Eira Linko, erikoissuunnittelilja, eira.linko@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.6.2020 § 43 hyväksynyt aloitteen Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Järvenpään kaupunki hakee valtion Kunta-Helmi -avustusta edistääkseen luonnon monimuotoisuutta.

Vastauksena valtuustoaloitteeseen kaupunkikehityksen palvelualue esittää seuraavaa:

Ympäristöministeriö avasi kunnille tarkoitetun erityisavustushaun Helmi-ohjelman mukaisten elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeiden toteuttamiseen. Valtuustoaloitteessa esitettiin, että Kunta-Helmi -rahoitusta haettaisiin virta- ja koskikohtien kartoitus- ja kunnostamistoimiin sekä uhanalaisten meritaimenten kutusoraikkojen rakentamiseen Keravanjoella tai muuhun, akuuttiin avustuksen teemoihin sisältyvään kohteeseen.

Hakuun soveltuvia ja akuuteimpia kohteita ja hankekokonaisuuksia haarukoitiin kesä-elokuussa Kaupunkikehityksen ympäristötiimin, kaupunkitekniikan ylläpito- ja huoltopalveluiden ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kesken. Keravanjoen virta- ja koskikohtien kartoitus- ja kunnostamistoimet tulevat ajankohtaiseksi Haarajoen padon purun myötä, kuten valtuustoaloitteessa todettiin. Padon purku ajoittuu aikaisintaan kesäkaudelle 2022, jolloin kunnostustoimille parempi ajankohta olisi tätä seuraavina vuosina. Hakuteemoissa myös painotettiin vesistökohteista ennen kaikkea pienvesiin ja rantaluontoon kohdistuvia toimia.

Hakukohteiksi valikoitui kokonaisuus Keravanjoen ympäristössä:
1. Lemmenlaakson lehdon luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitys ja luonnonhoitotyöt
2. Isokydönpuron uoman hoitotoimet

Ympäristöministeriö myönsi hankkeelle rahoitusta hakemuksen mukaisesti 25 470 €, joka on 95 % hankkeen kokonaisbudjetista 26 811 €. Hankkeen kesto on 1.2.2021-30.11.2022. Hanke alkaa keväällä 2021 tarvittavien selvitys-, suunnittelu- ja maastotöiden tilaamisella ja käynnistämisellä. Luonnonhoitotyöt painottuvat kesäkaudelle 2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. hyväksyä edellä selosteessa olevan vastauksen vastauksena valtuustoryhmän aloitteeseen koskien Kunta-Helmi-avustusta
  2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere esitteli asiaa.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.