Kaupunkikehityslautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Oikaisuvaatimus autovahinko / Vanerikuja 3 / 9.11.2020

JARDno-2020-2747

Valmistelija

  • Kauko Kallio, tiemestari, kauko.kallio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Ylläpidon rakennuttajapäällikön päätöksestä 9.12.2020 § 72 autovahinko Vanerikujalla 9.11.2020 on esitetty oikaisuvaatimus 10.12.2020. Oikaisuvaatimus on toimitettu määräajassa muutoksenhakuohjeiden mukaisesti 10.12.2020-23.12.2020 välisenä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että tienkäyttäjä kyllä huomioi tietyömerkin ja sen, mitä merkki tarkoittaa. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan tiealueella, jossa ajorata puuttuu kokonaan tai on sortunut, tulee kyseiset kohdat merkitä kartioin tai huomioaidoilla. Oikaisuvaatimuksen esittäjän mukaan Vanerikujalla ei oltu toimittu näin. Hylkäysperusteita oli, että tietyömaalla noudatettiin vahingon sattuessa Järvenpään kaupungin päällystysurakka 2020 urakkaohjelman sisältämän "Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella 2013" mukaisia liikennejärjestelyjä. Lisäksi vahingon kärsineen valokuvista tapahtumahetkellä voidaan todeta, että ajoneuvoa on käännetty oikealle liian aikaisin, jonka seurauksena ojaanajo on tapahtunut.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä vaatii kaupunkia korvaamaan vahingosta aiheutuneet täsmennetyt kustannukset yhteensä 625€.

Järvenpään kaupunki on teettänyt kohteessa asfaltin korjaustyötä. Päällystyötä tehneeltä Peab Asfalt:lta on pyydetty lausunto työmaanolosuhteista vahingon ajalta. Urakoitsijalta saadun selvityksen mukaan kohteessa on ollut asetettuna tietyöstä varoittavat liikennemerkit sekä tonttiliittymässä sulkukartiot. Vanha asfaltti oli poistettu ja pohjatyöt tehty tiivistämällä murskepohja jyrällä. Tonttiliittymää ei oltu kavennettu eikä sen linjausta oltu muutettu. Tien reunoilla ei havaittu sortumia. Työmaakohde on ollut liikennöitävässä kunnossa koko työmaan ajan.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1 §:n mukaan vahingonkorvausvelvollisuus syntyy sille, joka aiheuttaa tahallaan tai tuottamuksellaan toiselle vahingon. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Tonttiliittymän leveys vahinkokohdalta on n. 6 metriä. Kaupungille ei ole tullut muita palautteita vahinkopaikalta.

Ylläpidon rakennuttajapäällikkö on päätöksessään 9.12.2020 § 72 todennut, ettei vahingon ole voitu katsoa aiheutuneen kaupungin huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä työmaan hoidossa. Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille mitään sellaista uutta selvitystä, jonka perusteella tehtyä päätöstä olisi syytä muuttaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää edellä selosteessa olevaan perustuen hylätä ylläpidon rakennuttajapäällikön 9.12.2020 § 72 päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Käsittely

Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset