Kaupunkikehityslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Heinähäntä 1 suunnitellusta kahden asuinkerrostalon kohteesta

JARDno-2021-2260

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Heinähäntä 1 suunnitellusta asuinkerrostalokohteesta.

Asemakaava-arkkitehti on 27.10.2021 antanut suunnitelmista seuraavan lausunnon:

"Tonteille 2239-13, 14 ja 15 on suunniteltu neljä kerrostaloa, jotka muodostavat katutilaa rajaavan umpikorttelin itään ja etelään sekä pohjoiseen puiston suuntaan asemakaavan tavoitteiden mukaisesti. Kaksi rakennusta ylittää pihan puolella rakennusalan rajan vähäisesti. Myös kolmen rakennuksen parvekkeet ylittävät rakennusalan rajan, ja talousrakennukset on sijoitettu rakennusalan ulkopuolelle. Hakemuksen mukaan rakennusalan ylitys johtuu tontin ja rakennusalan muodosta. Osa autopaikoista on suunniteltu asemakaavassa osoitetun autopaikka-alueen ulkopuolelle, ja osa yhteisjärjestelysopimuksella tontille 2239-5. Rakennusalasta ja autopaikkojen sijainnista poikkeamista voidaan pitää tontin käytön kannalta perusteltuna. Suunnitelma on muilta osin asemakaavan mukainen. Havainnekuvissa ei ole esitetty puistonpuoleista julkisivua, mutta rakennusten muodon, julkisivumateriaalien ja värityksen voidaan katsoa vastaavan rakentamistapaohjeen kaupunkikuvallisia periaatteita. Kaavoituksella ei ole suunnitelmaan huomauttamista. "

Liitteenä asemapiirrosluonnos ja näkymäkuvia. Kohteen suunnittelija esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää, ettei lautakunnalla ole huomautettavaa suunnitelmista.

Käsittely

Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy:n Antti Heikkilä selosti etäyhteyksin ja Samuli Vesterinen esitti näkymäkuvat kokouksessa. Asiantuntijat poistuivat ennen päätöskeskustelua. 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset