Kaupunkikehityslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Kaupunkikehityslautakunnan kokouskalenteri kevät 2022

JARDno-2021-2187

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lotta Kaje, johdon erityisavustaja, lotta.kaje@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Liitteenä on luonnos Järvenpään kaupungin toimielinten kokouskalenteriksi kevätkaudelle 2022. Kokouskalenteri on ollut arvioitavana lautakuntien esittelijöillä sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalla. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan ohjeellisen kokouskalenterin ja kehottaa toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt kevään 2022 kokouskalenteria kokouksessaan 2.11.2021 § 23  ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Kaupunkikehityslautakunnan kevään 2022 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

  • 27.1.
  • 17.2.
  • 24.3.
  • 7.4.
  • 5.5.
  • 2.6.

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 16.30, ellei muuta ilmoiteta.

Kokouspaikka ja kokoustapa

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Kaupunkikehityslautakunta on päätöksellään 26.8.2021 § 72 päättänyt delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtajalle. Päätösvallan delegointi kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtajalle on voimassa kaupunkikehityslautakunnan toimikauden loppuun. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Päätöksenteon tuki, kirjaamopalvelut, kaupunkikehityksen palvelualueen johtoryhmä