Kaupunkikehityslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Asemakaavan muutos, Rantapuiston pohjoisosa

JARDno-2019-1349

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Rantapuiston alueelle Kasinonlahden tuntumaan tutkitaan mahdollisuutta kahvilarakennuksen toteuttamiseen. Rakennus sijoitetaan lähelle oleskeluportaita, ja sille osoitetaan rakennusoikeutta 150 k-m2. Huoltoajo osoitetaan Kasinokujan kautta. Muun puistoalueen asemakaavamerkintöjä tarkistetaan yleissuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Rantapuistoa kehitetään vaiheittain eri käyttäjiä palvelevaksi virkistysalueeksi Rantapuiston yleissuunnitelman (kv hyväksynyt 21.1.2008 § 8) sekä Rantapuiston pohjoisosan ja Kasinonlahden alueen puistosuunnitelmien (hyväksytty 17.10.2017) pohjalta. Alueelle viimeksi toteutettujen oleskeluportaiden tuntumaan on suunnitteilla kahvilarakennus, joka toteutettaisiin ensin väliaikaisena ratkaisuna. Pysyvän rakennuksen sijainti ja koko tulisi kuitenkin määritellä asemakaavassa, sillä voimassa olevassa asemakaavassa ei ole osoitettu tätä varten rakennusalaa eikä rakennusoikeutta. Asemakaavan muutos käsitellään vähäisenä, koska kaavamuutoksen vaikutukset rajoittuvat aivan lähiympäristöön ja koska niitä ei voida katsoa merkittäviksi.

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja luonnoksen nähtävillolosta on ilmoitettu kuulutuksella 10.2.2021 kaupungin verkkosivuilla ja kirjeellä naapurikiinteistöjen omistajille. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 17.2.-2.3.2021 Seutulantalon palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla. Asiasta on saatu kaksi pyydettyä lausuntoa ja yksi mielipide, jotka ovat asian oheisaineistona.

Lyhennelmät mielipiteistä ja lausunnoista sekä kaavoituksen vastineet esitetään asemakaavaselostuksen liitteenä. Asemakaava-aineistoa on tarkistettu ja täydennetty palautteen pohjalta.

Asemakaavan kuvaus

Suunnittelualue käsittää noin 3,5 ha Rantapuiston pohjoisosasta. Koko alue on osoitettu asemakaavassa puistoalueeksi, jolle saadaan rakentaa rakennusalojen tai rakennusoikeusmääräysten estämättä puiston käyttöön liittyviä vähäisiä rakennuksia ja rakennelmia. Puiston maanpintaa sekä Tuusulanjärven rantaviivaa saadaan muotoilla. Järven rantaan saadaan rakentaa portaita ja laitureita. Puistoon saadaan tehdä vesialtaita.

Puistoalueelle on osoitettu leikkipuistoalue, jolle saadaan rakentaa toimintaan liittyviä rakennuksia ja katoksia korkeintaan 150 k-m2. Suunnittelualueen eteläosaan on osoitettu rakennusala, jolle saa rakentaa yksikerroksisen kahvilarakennuksen, jonka rakennusoikeus on 150 k-m2. Puistoalueelle on osoitettu jäteveden pääviemärin rasitealue sekä kevyen liikenteen väylät huoltoyhteyksineen.

Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset.

SP

Ehdotus

Esittelijä

Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. hyväksyä 1. kaupunginosan eli Keskus osaa lähivirkistysaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta, päivätty 17.2.2021, tarkistettu 16.9.2021 ja asemakaavan selostus, päivätty 17.2.2021, täydennetty 16.9.2021).
  2. asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 mukaisesti.
  3. pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnon Caruna Oy:ltä.

Käsittely

Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtävänä 6. - 19.10.2021 Seutulantalon palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla. Nähtävilläolosta ilmoitettiin kuulutuksella Järvenpään verkkosivuilla ja kirjeellä naapurikiinteistöjen omistajille. Ehdotuksesta saatiin lausunnot Caruna Oy:ltä, Metsähallitukselta ja Keski-Uudenmaan Polkijat ry:ltä.

Asemakaavakarttaan ei ole tehty muutoksia nähtävilläolon jälkeen joitakin teknisiä muutoksia lukuunottamatta. Asemakaavaselostusta on täydennetty. Lyhennelmät palautteesta ja siihen laaditut vastineet ovat asemakaavaselostuksen liitteenä. Saadut mielipiteet, muistutus ja lausunnot ovat asian oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. hyväksyä Kaavoitus ja liikenne -yksikön laatimat vastineet (kokouksen oheismateriaali ja kaavaselostuksen liite B) kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutukseen,
  2. hyväksyä 1. kaupunginosan eli Keskus osaa puistoaluetta koskevan asemakaavan muutoksen (asemakaavakartta, päivätty 17.2.2021, tarkistettu 16.9.2021 ja asemakaavan selostus, päivätty 17.2.2021, täydennetty 16.9.2021 ja 8.11.2021).

 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset, Caruna Oy