Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Järvenpään kaupungin tuki kolmannelle sektorille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä

JARDno-2018-1247

Valmistelija

  • Sirkka Lehti, työllisyyspalveluiden päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta on ollut voimassa 1.9.2001 alkaen. Se velvoittaa kunnat järjestämään pitkäaikaistyöttömille kuntalaisilleen työtoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea kohti avoimia työmarkkinoita. Järvenpään kaupungissa sosiaalisen kuntoutuksen yksikön päällikkö vastaa kuntouttavan työtoiminnan prosessista. Käytännön toiminnan tuottamisesta vastaavat sosiaalisen kuntoutuksen yksikkö (Walssi), nuorisokeskus (nuorten työpajat) sekä työllisyyspalvelut (työllisyysyksikön toiminnallinen ryhmä ja yksilöpaikat). Sosiaalisen kuntoutuksen yksikkö ostaa myös ryhmä- ja yksilömuotoista toimintaa ostopalveluna.Työllisyysyksikkö sijoittaa asiakkaita kaupungin omiin yksiköihin, yksikön omaan toiminnalliseen ryhmään ja paikallisiin yhdistyksiin. Suuresta asiakasmäärästä johtuen kuntouttavan työtoiminnan paikkoja tarvitaan paljon ja sen vuoksi myös yhteistyö yhdistysten kanssa on nähty erittäin tärkeänä.

Työllisyyspalvelut teki vuonna 2013 kirjallisen yhteistyösopimuksen kolmen paikallisen yhdistyksen kanssa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Kunnat ovat oikeutettuja saamaan korvausta kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Korvaukset maksaa Te-hallinto (Keha-keskus) ja korvauksen määrä on 10,09 €/asiakkaan läsnäolopäivä. Vastaavan suuruisen summan Järvenpään kaupunki korvaa myös yhdistyksille, jotka sitoutuvat toimintaa järjestämään. Erillistä määrärahaa korvausten myöntämistä varten ei ole varattu, koska työllisyyspalvelut maksaa yhdistyksille korvauksena vain valtionkorvauksina saatavan määrän.

Yhdistys sitoutuu järjestämään kullekin asiakkaalle henkilökohtaisesti sopivia työtehtäviä sekä perehdyttämään ja ohjaamaan asiakasta henkilökohtaiset tarpeet huomioiden. Yhdistykset hakevat tuen ja ilmoittavat asiakkaan läsnäolot sekä poissaolot työllisyysyksikköön kuukausittain jälkikäteen. Kaupunkikehityslautakunta päättää korvauksen myöntämisestä. Korvaukset maksetaan kuukausittain jälkikäteen kulloinkin voimassa olevan valtionkorvauksen mukaisesti, kaupunkikehityslautakunnan päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Mikäli yhdistykselle myönnetty korvaus eroaa Keha- keskuksen Järvenpään kaupungille maksamasta valtionkorvauksen määrästä, huomioidaan poikkeus seuraavassa maksatuksessa.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä periaatteet korvausten myöntämisestä kolmannen sektorin toimijoille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä.

Päätös

 

Hyväksyttiin