Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Jarppi-tuet 2018 ViaDia Järvenpää ry

JARDno-2018-146

Valmistelija

  • Sirkka Lehti, työllisyyspalveluiden päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin työllistämisen lisätuen, Järpin tarkoituksena on tukea pitkäaikaistyöttömien tai henkilöiden, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä pitkäaikaistyöttömyydeksi (12 kk), työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Tuen myöntämisen perusteet vuonna 2018 ovat seuraavat:

Järvenpään kaupungin Työllisyyspalvelut voi myöntää vähintään 6 kk työttömänä olleen järvenpääläisen henkilön palkkaamiseen Järppi-tukea työnantajalle koko Suomen alueella, käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Myös kotitaloudet voivat hakea Järppi-tukea työntekijän palkkaamiseen. Työajan tulee olla vähintään 18 tuntia viikossa (työssäoloehdon täyttymisen kriteeri). Ennen lisätuen myöntämistä työnhakijan tulee selvittää, onko hänen palkkaamiseensa mahdollista saada Työ- ja elinkeinotoimiston (TE -toimisto) myöntämää palkkatukea. TE -toimiston myöntämä palkkatuki vaikuttaa kaupungilta saatavan Järppi-tuen määrään. Mikäli työnantaja ei saa TE-toimiston palkkatukea työllistettävästä henkilöstä, hän voi hakea kuitenkin Järppi-tukea. Kopio TE -toimiston palkkatukipäätöksestä on toimitettava Järppi-hakemuksen mukana.

Mikäli työnantaja ei saa TE-toimiston myöntämää palkkatukea, Järppi- tukea voidaan myöntää enintään 500€/ täysi työssäolokuukausi. Mikäli työntekijällä on mahdollisuus TE-toimiston palkkatukeen, työnantaja voi hakea lisäksi myös Järppi-tukea enintään 300€/ täysi työssäolokuukausi. Järppiä voidaan myöntää korkeintaan samalle ajanjaksolle kuin TE -toimiston palkkatukea. Tuen enimmäiskesto on kuitenkin enintään 8 kuukautta. Hakemus tuen myöntämiseksi pitää toimittaa Järvenpään kaupungin työllisyyspalveluihin viimeistään kuukauden kuluttua (30 päivää) työsuhteen alkamisesta alkaen. Kaupunkikehityslautakunta päättää tuen myöntämisestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää myöntää ViaDia Järvenpää ry:lle työllistämisen lisätukea 1 järvenpääläisestä henkilöstä ajalle 1.1.2018-31.3.2018 yhteensä 1500 euroa.

 

Käsittely:

Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana ei kokouksessa ollut esteellisenä läsnä lautakunnan jäsen Markku Tenhunen (HL 28 § 2 mom 2.kohta: asianosaisjääviys).

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Esteellisyys

  • Markku Tenhunen

Tiedoksi

ViaDia Järvenpää ry