Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Jarppi-tuet 2018

JARDno-2018-146

Valmistelija

  • Sirkka Lehti, työllisyyspalveluiden päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin Työllisyyspalvelut on myöntänyt työnantajille suunnattua työllistämisen lisätukea, Järppiä jo useamman vuoden ajan. Tuen tarkoituksena on tukea pitkäaikaistyöttömien tai henkilöiden, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä pitkäaikaistyöttömyydeksi (12 kk), työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Tuen myöntämisen perusteet vuonna 2018 ovat seuraavat:

Järvenpään kaupungin Työllisyyspalvelut voi myöntää vähintään 6 kk työttömänä olleen järvenpääläisen henkilön palkkaamiseen Järppi-tukea työnantajalle koko Suomen alueella, käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Myös kotitaloudet voivat hakea Järppi-tukea työntekijän palkkaamiseen. Työajan tulee olla vähintään 18 tuntia viikossa (työssäoloehdon täyttymisen kriteeri). Ennen lisätuen myöntämistä työnhakijan tulee selvittää, onko hänen palkkaamiseensa mahdollista saada Työ- ja elinkeinotoimiston (TE -toimisto) myöntämää palkkatukea. TE -toimiston myöntämä palkkatuki vaikuttaa kaupungilta saatavan Järppi-tuen määrään. Mikäli työnantaja ei saa TE-toimiston palkkatukea työllistettävästä henkilöstä, hän voi hakea kuitenkin Järppi-tukea. Kopio TE -toimiston palkkatukipäätöksestä on toimitettava Järppi-hakemuksen mukana.

Mikäli työnantaja ei saa TE-toimiston myöntämää palkkatukea, Järppi- tukea voidaan myöntää enintään 500 € / täysi työssäolokuukausi. Mikäli työntekijällä on mahdollisuus TE-toimiston palkkatukeen, työnantaja voi hakea lisäksi myös Järppi-tukea enintään 300 € / täysi työssäolokuukausi. Järppiä voidaan myöntää korkeintaan samalle ajanjaksolle kuin TE- toimiston palkkatukea. Tuen enimmäiskesto on kuitenkin enintään 8 kuukautta.

Hakemus tuen myöntämiseksi pitää toimittaa Järvenpään kaupungin työllisyyspalveluihin viimeistään kuukauden kuluttua (30 päivää) työsuhteen alkamisesta alkaen. Kaupunkikehityslautakunta päättää tuen myöntämisestä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2018 työllistämisen lisätuen (Järpin) myöntämisen periaatteet.

Päätös

 

Hyväksyttiin