Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Auertie-Isokydöntie liittymä, katusuunnitelma

JARDno-2018-403

Valmistelija

  • Tia Salminen, suunnittelupäällikkö, tia.salminen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Auertie-Isokydöntien liittymän katusuunnitelmasta piir.nro 5571-220-1 on tehty 6.4.2018 hyväksymispäätös (6.4.2018 §21, JARDno-2018-403). Järvenpään fillarikerho ry on tehnyt ko. päätöksestä oikaisuvaatimuksen 20.4.2018. Oikaisuvaatimus on jätetty oikaisuvaatimuksen jättöaikana 7.4.- 20.4.2018.

Kyseinen kohde on liikenneturvallisuuskohde, jonka toteutus on ajoitettu vuodelle 2018. Kohde sijaitsee Liikuntapäiväkoti Keinun (Auertie 1 a) välittömässä läheisyydessä. Päiväkodin saattoliikenne toimii Auertien alkupäässä ko. liittymän välittömässä läheisyydessä aiheuttaen liikenneturvallisuusriskin. Isokydöntien suuntainen jalankulun ja pyöräilyn yhdistetty väylä toimii osin myös koulureittinä sekä Mankalan että Kartanon kouluille.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan reunakivien käytön suunnittelun ja toteutuksen käytössä olevien ratkaisujen päivitystä tukemaan paremmin pyöräilyn sujuvuutta. Tämän lisäksi vaaditaan jalkakäytävä- merkin lisäämistä katusuunnitelmapiirustukseen erillisen viranhaltija päätöksen laatimisen sijaan. Edellä mainittujen vaateiden perusteella vaaditaan suunnitelman palauttamista valmisteluun.

Vastauksena oikaisuvaatimukseen kaupunkikehitys esittää seuraavaa:

Kaupunkikehityksessä on valmistelussa pyöräilyn kokonaisvaltaisen kehittämisen suunnitelma, joka pohjautuu kaupungin päättäjien tahtotilaan kehittää pyöräilyä liikennemuotona ja luoda Järvenpäästä hyvää pyöräilykaupunkia. Yksityiskohtaiset suunnitteluratkaisut ja katusuunnitelman hyväksymispäätöksessäkin mainittu käytössä oleva tyyppiratkaisu tullaan päivittämään vastaamaan pyöräilyn kehittämissuunnitelmaa ja sen myötä päätöksentekoon vietäviä jalankulun ja pyöräilyn ratkaisuja. Reunakiveyksiä koskevia käyttöönotettavia suunnitteluratkaisuja ei voida laatia ennen päätöksiä ja linjauksia siitä miten katutilaa jaetaan jatkossa mm. pyöräilyn ja kävelyn osalta. Nykyisessä tyyppiratkaisussa reunakivi asennetaan keskisaarekkeiden keskellä +-0 -tasoon.

Katusuunnitelman hyväksymispäätöksessä esitetään, että jalkakäytävä -liikennemerkin lisäys Auertielle tehtäisi erillisellä liikenneinsinöörin viranhaltijapäätöksellä. Liikennemerkin maastoon sijoittamisen kannalta ei ole merkitystä tehdäänkö päätös katusuunnitelman hyväksymispäätöksen yhteydessä vai erillisellä päätöksellä.

Vaadittu suunnitelman palauttaminen valmisteluun siirtää ko. liikenneturvallisuuskohteen toteutuksen myöhempään ajankohtaan, jolloin pyöräilyn kehittämissuunnitelma sekä sen pohjalta toteutettavat toimenpiteet on viety päätöksentekoon ja sen pohjalta laadittu yksityiskohtaiset suunnitteluratkaisut, jotka mahdollistavat kohteen suunnitelmien päivittämisen oikaisuvaatimuksessa edellytetyllä tavalla.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää edellä selosteessa olevaan kaupunkikehityksen vastaukseen ja koska jälkeenpäin ei muutoinkaan ole tullut esille sellaista seikkaa tai asiantilaa, joka vaikuttaisi päätöksen uudelleen harkintaan, hylätä Järvenpään fillarikerho ry:n oikaisuvaatimuksen katusuunnitelmaa (piir.nro 5571-220-1) koskevasta hyväksymispäätöksestä (6.4.2018 §21, JARDno-2018-403).

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Tiedoksi

Järvenpään fillarikerho ry