Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Asemakaavan muutos Koy Pajalantie 21-23 omistama kiinteistö 186-7-712-9

JARDno-2017-694

Valmistelija

  • Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Teollisuustontille 712-9 (Pajalantie 21-23) suunnitellaan tehokasta, keskustamaista kerrostalorakentamista keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukaan. Nykyiset teollisuus- ja varastorakennukset puretaan ja Pajalantien reunaan rakennetaan seitsemän kerrostaloa, joita yhdistää vino kattopinta. Kerrosluku vaihtelee seitsemästä kahdeksaan. Oleskelu- ja leikkipaikat ovat yhteisellä korttelipihalla, jota autokatokset rajaavat. Alueelle tulee kaikkiaan noin 280 asuntoa, joiden koko vaihtelee yksiöistä neljän huoneen asuntoihin, ja arviolta 300 - 350 asukasta. Rakennusoikeutta on 16.500 k-m2. Asemakaavan muutos on tullut vireille kiinteistönomistajan aloitteesta. Rakennusoikeuden nostamisesta laaditaan puite- ja maankäyttösopimukset.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Puitesopimus asemakaavan laatimisesta on hyväksytty kaupunginhallituksessa 14.8.2017 § 47. Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 14.8.2017 sekä kirjeellä asianosaisille ja naapurikiinteistöjen omistajille. Osallistumis- ja vuorovaikutustavat on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on kaavaselostuksen liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä koko kaavasuunnittelun ajan teknisessä palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet- sivuilla. Siitä ei ole esitetty mielipiteitä.

Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 24.1.- 22.2.2018 Seutulantalon palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin internet- sivuilla. Luonnosvaiheessa lähetettiin ennakkolausuntopyyntö hankkeesta Uudenmaan ELY- keskukselle, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, Elisa Oyj:lle, Fortum Power and Heat Oy:lle ja Carunalle. Asiasta järjestettiin 25.1.2018 Seutulantalolla yleisötilaisuus, jossa esiteltiin myös Pajalantien katusuunnitelmaehdotusta välillä Kaskitie – Pajalantien alikulkukäytävä. Asemakaavaluonnoksesta on saatu viisi lausuntoa. Asemakaavaluonnoksesta ei esitetty yhtään mielipidettä.

Lyhennelmät mielipiteistä ja lausunnoista sekä kaavoituksen vastineet esitetään asemakaavaselostuksen liitteenä. Lausunnot ja mielipiteet lyhentämättöminä sekä asemakaava varten laaditut melul- ja hulevesiselvitykset on tallennettu kaupunkikehityslautakunnan extranet- sivuille. Asemakaava- aineistoa on tarkistettu ja täydennetty palautteen pohjalta.

Asemakaavan kuvaus

Entinen teollisuus- ja varastoalueiden tontti muutetaan keskustamaisen asumisen käyttöön yleiskaavan tavoitteiden mukaan. Tontin rakennusoikeus nousee nykyisestä 9906 k-m2:stä 16.500 k-m2:iin.

Tontti jaetaan kahteen korttelialueeseen; asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK-56) ja asumista palvelevaan yhteiskäyttöiseen korttelialueeseen (AH). Asuinkerrostalojen kortteli jaetaan seitsemään tonttiin. Pysäköintipaikat sijoitetaan AH- kortteliin maantasopaikkoina, osittain autokatoksiin. AH- kortteliin sijoitetaan asuintalojen yhteinen korttelipiha, joka suunnitellaan ja toteutetaan yhtenä kokonaisuutena.

Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset. Asemakaavan tueksi on laadittu viitesuunnitelmat ja rakentamistapaohjeet, jotka hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota katujulkisivuun ja kaupunkikuvaan sekä piha- alueen toimivuuteen ja hulevesien käsittelyyn.

Rakennusoikeuden nostamisesta laaditaan maankäyttösopimus, joka valmistellaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ennen asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Alueelle laaditaan erillinen tonttijako. Alueen rakentaminen on suunniteltu alkavaksi vaiheittain vuonna 2019. Pajalantien kunnostamisesta laaditaan erilliset katusuunnitelmat, joiden toteutus on tarkoitus aloittaa vuonna 2018.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • hyväksyä 7. kaupunginosan eli Pajala korttelin 712 tonttia koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 16.5.2018) ja asemakaavan selostuksen (päivätty 16.5.2018) sekä asemakaavaa koskevat rakentamistapaohjeet (päivätty 20.4.2018)

 

  • asettaa 7. kaupunginosan eli Pajala korttelin 712 tonttia koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 16.5.2018) ja asemakaavan selostuksen (päivätty 16.5.2018) sekä asemakaavaa koskevat rakentamistapaohjeet (päivätty 20.4.2018) julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 mukaisesti ja

 

  • pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta ja Carunalta.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin