Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Asemakaavan muutos / Myllytien taidekortteli (Myllytie 14) / Kaavamuutosehdotuksen nähtäville asettaminen

JARDno-2020-2985

Valmistelija

  • Martta Pirttioja, erikoissuunnittelija, martta.pirttioja@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos vastaa yleiskaava 2040:n ja kaupungin resurssiviisauteen liittyviin tavoitteisiin ase­manseutujen tiivistämisestä. Tämä toteutuu sekä mahdollistamalla asuinrakentaminen tyhjälle tontille 644-8 että päivittämällä tontin 644-6 osalta asemakaavaa siten, että nykyistä tehokkaampi rakentaminen mahdollistuu. Lisäksi kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia kaupungin omistamien kiinteistöjen (Villa cooper, Kauppalanlää­kärin talo ja Westermarckin konttorirakennus) käyttötarkoitusten laajentamista siten, että niissä mahdollistuisi aiempaa laajemmat käyttötarkoitukset, myös asumiskäyttö.

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty Järvenpään kaupungin toimesta yhteistyössä Y-Säätiön kanssa koskien nykyisellään kaupungin omistuksessa olevan tontin 644-8 kehittämistä. Kiinteistö Oy Järvenpään Kaksoset on lisäksi tehnyt 15.12.2020 kaupunginhallitukselle omaa tonttiaan (644- 6) koskevan hakemuksen asemakaavan muuttamiseksi, jonka perusteella suunnittelualuetta on laajennettu kattamaan myös kyseinen tontti. Kaupunki on tehnyt puitesopimuksen Järvenpään Kaksosten kanssa (24.3.2021 § 3). Y-Säätiön kanssa on laaditaan tontin 644-8 myyntiä koskeva esisopimus. Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan (5.11.2020 § 46) päättänyt Villa Cooperin ja Kauppalan­lääkärin talon osalta, että kaavallisesti on tarkoitus mahdollistaa asumiskäyttö. On myös todettu, ettei Westermarckin konttorirakennukselle ole käyttöä hyvinvoinnin palvelualueen ydintoimin­nassa. Täten kaavaluonnoksessa on päätetty myös sen aiempaa monipuolisemmat käyttö­tarkoitukset, mukaan lukien asuminen.

Asemakaavassa osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueelle rakennusoikeutta yhteensä 9000 kerrosneliömetriä (k-m2) (6000 k-m2 tontilla 644-6 ja 3000 k-m2 tontilla 644-8). Asemakaavan rakennusoikeuden ja tehtyjen suunnitelmien pohjalta on arvioitu valmistuvan 180–190 asuntoa, joka tarkoittaa arviolta 250-300 uutta asukasta. Asunto- ja asukasarvio tarkentuu rakennussuunnitelmien edetessä ja rakennuslupavaiheessa.

Villa Cooperin tontti on osoitettu aluevarauksella PA-1 eli palvelu- ja asuinrakennusten korttelialueeksi. Westermarckin konttorirakennuksen ja Kauppalanlääkärin talon tontit ALY-4 eli asuin-, liike- ja julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi. Kaikki kolme rakennusta on merkitty suojelluiksi.

Asemakaavassa on osoitettu liitettäväksi pieni osa Villa Cooperin tontista tonttiin 644-6 riittävien piha-alueiden varmistamiseksi. Lisäksi tonttien 638-9 ja 638-10 välistä rajaa on muutettu riittävän piha-alueen varmistamiseksi tontille 638-10. Asemakaavan korttelialueille tulee laatia erillinen tonttijako asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Asemakaavan tarkempi kuvaus on esitelty päätöksenteon kohteena olevissa kaava-asiakirjoissa. Viitesuunnitelmiin voi tutustua 3D-kaupunkimallissa: https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=70bd8a821419458fab5939f84d1d9ea9

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 24.2.2021 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettu nähtäville 3.3.2021. Kaavamuutoshankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu 12 kirjallista mielipidettä. Mielipiteet löytyvät alkuperäisinä kokousaineiston oheismateriaalista ja lyhennelminä vastineineen kaavaselostuksen liitteestä 3.

Kaavaluonnos on ollut 25.8.-23.9.2021välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa Teams-kokouksen välityksellä 8.9.2021. Tilaisuuteen osallistui noin 10 henkilöä. Lisäksi katsottavissa on ollut tallenne. Luonnoksesta saatiin seitsemän lausuntoa ja 12 kirjallista mielipidettä. Kaavaluonnospalaute löytyy alkuperäisinä kokousaineiston oheismateriaalista ja lyhennelminä vastineineen kaavaselostuksen liitteestä 3.

Kaavasuunnitelmaan on tehty muutoksia ja tarkennuksia kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen välillä. Muutoksista merkittävimpiä ovat Villa Cooperin tontin aluevarauksen muuttuminen kulttuuri- ja harrastustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta (YY-X) palvelu- ja asuinrakennusten korttelialueeksi (PA-1). Jälkimmäisen on katsottu tukevan paremmin kaupungin tavoitteita. Lisäksi palautteeseen perustuen on rakennusalojen sijoittelua muutettu tontilla 644-6. Kaikki muutokset on luettavissa kaavaselostuksen kappaleesta 4.2.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja, harri.palviainen@jarvenpaa.fi

Kaupunkehityslautakunta päättää

  1. asettaa 6. kaupunginosan eli Pöytäalhon katualuetta, korttelin 644 asuntokerrostalo­jen korttelialuetta ja yleisten rakennusten korttelialueita sekä korttelin 638 yleis­ten rakennusten korttelialuetta koskevan Myllytien taidekorttelin asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta päivätty 1.12.2021, asemakaavan selostus ja liitteet päivätty 1.12.2021) julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti, ja
  2. pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: Järvenpään vesi, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus, Helsingin kaupunginmuseo / Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Elisa Oyj, Dna Finland Oy, Telia Finland Oyj, FNE-Finland Oy, Caruna Oy, Vantaan Energia Keski-Uusimaa, Järvenpää-Seura ry, Järvenpään Taideseura ry, Järvenpään Käsintekijät ry, Taikka Oy, Bjarne Westermarckin perinneyhdistys ry.

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asia valmisteluun.

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana Petri Perta teki Henri Kontkinin, Marko Ekrothin, Markku Tenhusen ja Maija Nikunlassin kannattamana ehdotuksen hylätä päätösehdotus. Anne Partanen teki Timo Haimalan, Riikka Juuman, Henri Kontkinin ja Sari Sillanmäki-Kuokkasen kannattamana palautusehdotuksen.

Kokoustauko klo 19.08-19.30

Tiedoksi

Kaavoitusjohtaja, maankäyttöjohtaja, suunnitteluavustaja, kaupunkikuva-arkkitehti, asemakaavoituksen projektipäällikkö, kaavoituksen erikoissuunnittelija, tilakehitysjohtaja ja muut asianosaiset