Kaupunkikehityslautakunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kaupunkikuvallinen lausunto / Seutulantie 3

JARDno-2017-1809

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Seutulantie 3 suunnitellusta 7-kerroksisesta asuinkerrostalokohteesta.

Tontti sijaitsee asuinkerrostalojen korttelialueella.

Asemakaavaan liittyvä kaavakartta ja -selostus löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Vanha_mattotehdas--/sivu.tmpl?sivu_id=9101

Kaavoitusjohtajan lausunto:

"Suunnitelma ei vastaa kaikilta osin hankkeen asemakaavan muutoksen (hyv. 12.6.2017) yhteydessä määriteltyjä reunaehtoja ja kaupunkikuvallisia tavoitteita. Suunnitelmaa tulee tarkistaa seuraavin osin:

- Asuntojakaumaa ja asuntojen määrää tulee tarkistaa. Suunnitelmassa asuntomäärä on noussut kaavoitusvaiheen viitesuunnitelmassa esitetystä 59 asunnosta 67 asuntoon. Samalla asuntojakaumaa on muutettu enemmän yksiöpainotteiseksi. Muutoksen vuoksi autopaikkojen suhde / asunto on muuttunut kaavoitusvaiheesta. Kaavamuutosvaiheessa kaava palautettiin kaupunkikehityslautakunnassa ehdotusvaiheessa kahteen otteeseen (1.12.2016 § 79 ja 2.2.2017 §9)) uudelleen valmisteluun ohjeistuksena tarkastella uudelleen autopaikkojen määrää (lisää autopaikkoja / as) ja suunnitella kohteeseen suurempia asuntoja yksiöiden ja kaksioiden lisäksi.  Kaupunkikehityslautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 2.3.2017 § 20, kun edellä mainitut asiat oli tarkistettu viitesuunnitelmaan.

- Ainakin suurempiin asuntoihin tulee toteuttaa parvekkeet. Suunnitelman mukaista ratkaisua, jossa kaikissa asunnoissa on pelkät ranskalaiset parvekkeet, ei voida pitää laadukkaana ratkaisuna niin kaupunkikuvan tai asumisviihtyvyyden kannalta. Viitesuunnitelman mukainen ratkaisu, jossa rakennuksen kulmissa on parvekevyöhykkeet, on tässä hyväksyttävä ratkaisu.

- Värityssuunnitelmassa esitetty ruskeanharmaata tiilijulkisivun tumma sävy ei ole kohteeseen sopiva. Väritystä tulisi tutkia vielä tarkemmin siten, että se soveltuu viereiseen mattotehtaan vaaleanharmaaseen sävyyn ja lähiympäristön vaaleisiin / valkoisiin kerrostaloihin. Lisäksi kohteessa on hyvä esittää väritehostevyöhykkeet esim. parvekkeiden taustaseinissä.

- Katualueelle sijoittuvien rakenteiden osalta tulee pyytää lausunto kunnallistekniikan suunnittelusta"

Liitteenä kaavoitusjohtajan lausunnon perusteena olevia pääpiirustusluonnoksia ja näkymäkuvia.

Suunnitelmien jatkokehittäminen

Lausunnon perusteella rakennusvalvonta on käynyt keskusteluja rakennushankkeen osapuolten kanssa. Näiden perusteella suunnitelmia jatkokehitetään ja ne esitellään lautakunnalle kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää, että lautakunnalla ei ole suunnitelmista muutoin huomautettavaa mutta jatkosuunnittelussa tulee värivivahteista keskustella yhdessä rakennusvalvonnan ja kaavoittajan kanssa.

Päätös

 

Hyväksyttiin

Tiedoksi

mika.vesterinen@lehto.fi, sari.samuli@arkkitehtipalvelu.fi