Kaupunkikehityslautakunta, kokous 15.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Vuokratuen myöntäminen ViaDia Järvenpää ry:lle Yhdessä katettu-toimintaan vuodelle 2018

JARDno-2018-618

Valmistelija

  • Sirkka Lehti, työllisyyspalveluiden päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on myöntänyt 20 000 € tukea ViaDia Järvenpää ry:n "Yhdessä katettu" hävikkiruokaterminaalitoiminnan käynnistämiseksi vuonna 2017. Tuella kustannettiin Elopakin kiinteistössä sijaitsevan "Yhdessä katettu" hävikkiruokaterminaalin vuokrakustannukset sekä muita toiminnan käynnistämiseen liittyviä kuluja. Toiminnan käynnistämiseen tähtääviä toimia tehtiin yhteistyössä Järvenpään kaupungin työllisyyspalveluiden ja aikuissosiaalityön sekä useiden paikallisten yhdistysten sekä seurakunnan kanssa. Toiminnan käynnistäminen lähti hyvin käyntiin, mutta sen edistäminen tarvitsee edelleen tukea.

Toiminnan tarkoituksena on hävikkiruokaa hyödyntämällä valmistaa siitä usean eri paikallisen yhdistyksen ja seurakunnan toimijoiden voimin aterioita ja näin edistää yhteisöllisten ruokailutapahtumien järjestämistä.

ViaDia Järvenpää ry:n toimijat ovat tehneet aktiivista yhteistyötä useisiin suuntiin. Lidl on lahjoittanut toimintaan 10 kylmäallasta, jotka mahdollistivat hävikkiruokaterminaalitoiminnan käynnistymisen lokakuussa 2017. He ovat myös tuoneet esiin yhteistyön laajentumisen mahdollisuuden siinä vaiheessa kun logistiikkakeskus aloittaa toimintansa. Hankkeen toimijat ovat tehneet useiden paikallisten elintarvikealan kauppiaiden kanssa sopimuksia, joiden perusteella hävikkiruokien toimittamisesta on sovittu.Mukana yhteistyössä ovat myös Setlementti Louhela ry, Järvenpään seurakunta, Klubitalot ry, Vineyard Järvenpää ry, Järvenpään Vapaaseurakunta ja ViaDia ry.

Jotta toimintaa saataisiin kehitettyä eteenpäin, päätyivät toimijat yhteistyössä Järvenpään kaupungin ja muiden hankkeen toimijoiden kanssa hakemaan ESR-hankerahoitusta vuosille 2018 - 2019. Hakemukseen saatiin myönteinen suullinen päätös Hämeen Ely-keskuksesta 10.1.2018. Hanke käynnistyi 1.2.2018 ja siinä työskentelee nyt kaksi osa-aikaista hanketyöntekijää.

Työntekijöiden tehtävänä on vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä, kehittää itse terminaalin toimintaa sekä tehdä työllistymistä edistävää yhteistyötä kaikkien kaupungin työllisyydenhoidon toimijoiden sekä Työ- ja elinkeinotoimiston suuntaan. Lidl on kiinnostunut erityisesti nuorten työllistämisestä ja on valmis tekemään siihen liittyvää yhteistyötä "Yhdessä katettu"- toimijoiden kanssa. Hanke mahdollistaa 50 työkokeilijan, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaan sekä työllistetyn sijoittumisen toimintaan hankkeen kaksivuotisen toimintakauden aikana.

Hävikkiruokaterminaalin toiminnan laajentaminen ja mittavampi yhteistyö sekä Lidl Oy:n että elintarvikealan kauppiaiden kanssa edellyttää suurempia tiloja. Samassa Elopakin kiinteistössä, missä hävikkiruokaterminaali jo toimii, sijaitsee 215 m2 tila, joka riittäisi suuremmankin toiminnan tarpeisiin. Tilan vuokra on noin 12 000 €/vuosi. Vuokra sisältää myös sähkön. Via Dia ei kykene vuokraamaan tilaa omin voimin eikä ERS-hankerahoitus kustanna vuokrakustannuksia, joten yhdistys tarvitsee siihen kaupungin tukea.

Järvenpään kaupungin vuokratuki toimintaan on oleellinen tekijä hankkeen onnistumisen kannalta. Hanke edistää paitsi yhteisöllisten ruokailutapahtumien järjestämistä ja sitä kautta vähentää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä, myös lisää pitkäaikaistyöttömien työllistymisen mahdollisuuksia ja edistää paikallista työllisyyttä lisäävää yhteistyötä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, elinkeinojohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää myöntää 12 000 €:n suuruisen vuokratuen hävikkiterminaalin vuokrakustannuksiin ViaDia Järvenpää ry:n "Yhdessä katettu"- toimintaan vuodelle 2018. 

 

Käsittely

 

Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana ei kokouksessa ollut esteellisenä läsnä lautakunnan jäsen Markku Tenhunen (HL 28 § 1 mom kohta 5: yhteisöjäävi)

 

Asiantuntijana asiassa oli kuultavana työllisyyspalveluiden päällikkö Sirkka Lehti.

Päätös

 

Hyväksyttiin

Esteellisyys

  • Markku Tenhunen jartenhuma

Tiedoksi

ViaDia Järvenpää ry