Kaupunkikehityslautakunta, kokous 15.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Maantien 1452 (Vähänummentie) parantaminen Pietilän kohdalla, tiesuunnitelma (lisäpykälä)

JARDno-2018-398

Valmistelija

  • Tia Salminen, suunnittelupäällikkö, tia.salminen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Järvenpään kaupunki ovat yhteistyössä laatineet maantielain mukaisen tiesuunnitelman hankkeeseen ”Maantien 1452 (Vähänummentie) parantaminen Pietilän kohdalla, tiesuunnitelma, Järvenpää”.

Tiesuunnitelman laatimisesta on tehty ELY-keskuksen ja Järvenpään kaupungin välinen suunnittelusopimus 9.1.2017 (UUDELY/14035/2016). Suunnittelusopimuksen mukaan Järvenpään kaupunki vastaa hankkeen rakentamisesta, siihen liittyvistä luvista ja niiden hankkimisesta kokonaisuudessaan.Uudenmaan ELY vastaa maantietoimituksen hakemisesta ja toimituskustannuksista sekä maantien osalta lunastus ja korvauskustannuksista. Järvenpään kaupunki luovuttaa maantien tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt kaupunkia asettamaan suunnitelman yleisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi sekä kuuluttamaan nähtävillä olosta ja muistutusten tekemistavasta samalla tavalla kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan.

Uudenmaan ELY-keskus pyytää Järvenpään kaupunkia
• antamaan lausunnon tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehtävistä muistutuksista
• liittämään lausuntoon muistutuskirjelmät ja todistuksen tiesuunnitelman nähtävänä olosta alkuperäisinä
• liittämään lausuntoon oikeaksi todistetut otteet suunnitelma-alueen vahvistetuista tai hyväksytyistä oikeusvaikutteisista kaavoista
• liittämään lausuntoon jäljennykset kaikista nähtävilläoloa koskevista lehti-ilmoituksista

Uudenmaan ELY-keskus pyytää kaupunkia ilmoittamaan lausunnossaan:
• onko suunnitelman käsittämälle alueelle vahvistettu tai hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava tai ranta-asemakaava ja onko kaava yhdenmukainen tiesuunnitelman kanssa.
• muuttaako kaupunki kaavan tiesuunnitelman mukaiseksi, jos ne eivät ole yhdenmukaisia
• sisällyttääkö kaupunki tiesuunnitelman mukaiset maanteiden suoja- ja näkemäalueiden aiheuttamat rakentamisrajoitukset asemakaavaan tai ranta-asemakaavaan.

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt ko. lausunnon lisäksi erillisellä lausuntopyynnöllä lausuntoa Järvenpään Vedeltä sekä Järvenpään kaupungilta katuvalaistuksen osalta. Lausuntopyynnössä todetaan, että tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut edellyttävät johtojen- ja laitteiden siirtoja tai suojaamisia. Tiealueella siirron kustannuksista vastaavat laiteomistajat.

Järvenpään kaupunki on kuuluttanut tiesuunnitelman nähtävillä pidosta sekä pitänyt tiesuunnitelmaa nähtävänä 30 päivän ajan 15.1.2018 – 13.2.2018 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä.
 

Tiesuunnitelman yleiskuvaus

Hankkeena ”Maantien 1452 (Vähänummentie) parantaminen Pietilän kohdalla, tiesuunnitelma, Järvenpää” sijoittuu Pietilän kaupunginosaan asemakaavoittamattomalle alueelle lähellä nykyistä Lieksantien katuliittymää. Tiesuunnitelmassa on esitetty maantieltä 1452 (Vähänummentie) uusi liittymä tulevaa Pietilän yritysalue Svengiä varten. Tiesuunnitelman laadinta on toteutunut tiiviissä yhteistyössä alueen maankäytön suunnittelun kanssa.

Lähtökohdat
Maantien 1452 (Vähänummentien) tiesuunnitelma on laadittu 2016 laaditun toimenpide- ja tilanvaraussuunnitelman mukaisesta porrastetusta liittymävaihtoehdosta.
Tiesuunnitelman teknisinä lähtökohtina olivat mm. nopeusrajoituksen säilyminen 60 km/h, se, että suunniteltava osuus on merkittävä logistiikan laatureitti ja että pääsuunnan kevyen liikenteen järjestelyt toteutetaan eritasossa. Maantie 1452 (Vähänummentie) on merkittävä länsi-itäsuuntainen poikittaisyhteys Järvenpään keskustan pohjoispuolella välillä Mt 1421 (Jokelantie) – Mt 140 (Vanha Lahdentie).
Suunnittelualueelle ei sijoitu luonnon- tai kulttuuriympäristön arvokohteita.

Tie- ja liittymäjärjestelyt
Tiesuunnitelmassa Lieksantien liittymä säilyy nykyisellä paikallaan ja yritysalueen uusi liittymä (Soolokatu) tuodaan Vähänummentielle Lieksantien itäpuolelle. Porrastettu liittymä toteutetaan oikea-vasen porrastuksena. Liittymäväli on noin 110 metriä. Pääsuunta kanavoidaan ja sivusuunnat varustetaan saarekkeilla.

Maantien 1452 (Vähänummentie) poikkileikkaus on 8/7. Kääntyvät kaistat sekä kevyen liikenteen väylän kokonaisleveys on 3,5 metriä (päällysteen leveys 3,0 m). Kevyen liikenteen väylä on erotettu välialueella koko tieosuuden matkalla.
Vähänummentieltä pohjoiseen ja oikealle Soolokadulle kääntymistä varten rakennetaan erillinen kääntymiskaista lisääntyvän raskaan liikenteen takia.

Soolokadun poikkileikkaus on 8/7. Kevyen liikenteen väylän kokonaisleveys on 3,5 metriä (päällysteen leveys 3,0 m) ja se on välialueella erotettu koko tieosuuden matkalla.

Kevyelle liikenteelle on suunniteltu kaksi alikulkusiltaa, S1 Vähänummentien alitse sekä S2 Soolokadun alitse.

Vähänummentien järjestelyt on mitoitettu 7 x 7 x 40 metrin erikoiskuljetuksille.

Nykyinen Halkiantien itäinen liittymä Vähänummentiellä katkaistaan ja liikenne ohjataan uuden tieyhteyden (Soolokatu) kautta.

Valaistus
Vähänummentien nykyinen tievalaistus uusitaan välillä Nilsiäntie - Haarajoen Asemakatu. Vähänummentien kevyen liikenteen väylän uusien linjauksien kohdille lisätään valaistusta ja molemmat alikulkukäytävät valaistaan. Molemmat alikulkukäytävät valaistaan. Soolokatu varustetaan uusilla tievalaisimilla. Lieksantien nykyinen katuvalaistus säilyy entisellään.

Kuivatus
Vähänummentien, Soolokadun, Lieksantien sekä uusien kevyen liikenteen väylien pintakuivatus hoidetaan pääosin sivuojilla. Osa Vähänummentien tiealueen hulevesistä johdetaan rakennettavaan hulevesipumppaamoon ja sieltä hulevedet pumpataan kaava-alueelle (Svengipuisto) rakennettavaan viivytysaltaaseen.

Melu
Esitetyillä tiesuunnitelmaratkaisuilla ei ole vaikutusta alueen melutilanteeseen. Liikennemelu otetaan huomioon Keski - Uudenmaan poikittaisyhteyden jatkosuunnittelussa, johon tämäkin suunnittelualue kuuluu.

Tie- ja katuympäristö
Nykyinen Vähänummentien tiealue on avointa ja nykyistä puustoa (ei hyötypuuta) tarvitsee poistaa vain vähän liittymäjärjestelyiden kohdalta. Tie- ja katualueiden luiskat ja reuna-alueet nurmetetaan. Saarekkeet kivetään betonikivellä.

Soolokatu on luonnonvaraisesti kasvavaa metsää ja peltoa. Koko tiealueen leveydeltä joudutaan kaatamaan nykyinen puusto. Tiealueen luiskat ja reuna-alueet nurmetetaan. Saarekkeet kivetään betonikivillä.

Lieksantien katuympäristö säilyy nykyisellään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa

  • tiesuunnitelmaan tehtyyn muistutukseen lausunnossa esitetyn vastineen
  • Järvenpään kaupungin lausuntona tiesuunnitelmaan liitteessä esitetyn lausunnon

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

Kaarina Laine, Sampo Perttula, Tia Salminen, Mervi Varis (Ely), Maarit Saari (Ely) ja Järvenpään Fillarikerho ry