Kaupunkikehityslautakunta, kokous 15.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kaupunkikehityslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017 (lisäpykälä)

JARDno-2018-635

Valmistelija

  • Olli Keto-Tokoi, elinkeinojohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehitys

 

Palvelualueiden ja muiden toiminnallisten kokonaisuuksien tulee antaa toiminnastaan ja tavoitteiden toteumasta sekä määrärahojen käytöstä toimintakertomus, joka liitetään osaksi kaupungin vuoden 2017 toimintakertomusta, jonka kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy.

Tilinpäätös vuodelta 2017 ei ole vielä valmistunut, joten toimintakertomuksen euroihin saattaa tulla lautakunnan käsittelyn jälkeen muutoksia.

Lopullinen toimintakertomus sisältää kertomustekstin, sitovien tavoitteiden toteutumisen, sitovien määräraha- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisen sekä suoritteiden toteutumisen.

Kaupunkikehityksen vuoden 2017 talousarviota muutettiin vuoden aikana kaksi kertaa. Muutosten jälkeen Kaupunkikehityksen vuoden 2017 talousarvion toimintakate oli 10 202 305 euroa.

Alustavan tilinpäätöksen mukaan Kaupunkikehityksen toimintakate oli 10 262 121 euroa eli noin 60 000 euroa yli muutetun talousarvion toimintakate. Toimintatuottoja kertyi noin 6 076 600 euroa, joka on noin 130 000 euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Valmistus omaan käyttöön toteutui noin 100 000 euroa vähemmän kuin talousarvio. Toimintakuluja kertyi 17 410 000 euroa eli noin 170 000 ali budjetoidun.

Kaupunkikehityksen suunniteltu henkilötyövuosien määrä oli 112,8. Vuoden lopussa toteuma oli 124,4. Ylitys selittyy toteumalukuihin sisältyvällä työllistettyjen määrällä. Henkilöstön määrä kasvoi vuoden takaisesta neljällä henkilöllä.

Toimintakertomukseen liittyvä palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi on esitetty selonteko.  Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, elinkeinojohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

  • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kaupunkikehityksen vuoden 2017 toimintakertomuksen liitteen A mukaisena
     
  • antaa kaupungin talouspalveluille oheismateriaalin mukaisen arviointinsa palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta.
     
  • valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset toimintakertomukseen

Päätös

 

Hyväksyttiin