Kaupunkikehityslautakunta, kokous 15.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kaupunkikehityslautakunnan päätös organisaatiorakenteesta ja toimivallan edelleen siirtämisestä

JARDno-2018-647

Valmistelija

 • Annika Allen, hallintoasiantuntija, annika.allen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Uuden kuntalain 1.6.2017 voimaan tulleiden säännösten mukaan kunnassa on yksi hallintosääntö, jossa määritellään mm. lautakuntien tehtävät. Hallintosäännön 29 §:n mukaan viranomainen voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa tietyiltä osin edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää edelleen siirtää toimivaltaa. Hallintosäännön 18 §:n lautakuntien yleisenä tehtävänä on päättää toimintansa tarkoituksenmukaisesta organisoinnista ja toimivaltajaosta. Tällä dokumentilla määritellään kaupunkikehityslautakunnan toimivallan edelleen siirtäminen ja toiminnan tarkoituksenmukainen organisoiminen.

 

Muutos palvelualueeksi

Järvenpään kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 22.1.2018 § 6 Kaupunkikehityksen muuttamisen palvelualueeksi 1.3.2018 lukien. Muutos palvelualueeksi edellyttää muutoksia toimivallan edelleen siirtämisen ja organisaatiorakenteen dokumentteihin.

Organisaatiorakennemuutos

Järvenpään kaupunginhallitus on päättänyt 11.9.2017 § 70, että Kaupunkitekniikan kunnossapitopalvelut -yksikön palvelutuotannon ulkoistaminen käynnistetään liikkeenluovutuksen periaatteella siten, että yhden tai useamman palveluntuottajan toiminta käynnistyy 1.5.2019. Järvenpään kunnossapitopalvelut -yksikön toiminta lakkaa omana työnä, kun yhden tai useamman palveluntuottajan kanssa on tehty sopimus.

Kaupunkitekniikan organisaatiorakennemuutos perustuu kaupunginhallituksen 11.9.2017 § 70 tekemään päätökseen ja sillä valmistaudutaan päätöksen mukaiseen liikkeenluovutukseen.

Kunnossapitopalvelut -yksikön tehtävien uudelleenjärjestelyinä koskien liikkeenluovutusta Kaupunkitekniikan avainalueelle perustetaan Ylläpito- ja huoltopalvelut -yksikkö.

Ylläpito- ja huoltopalvelut -yksikköön sijoittuvat palvelutuotannon hankinta- ja valvontatehtävät, viranomaistoiminta, kunnossapidon lupapalvelut ja jätehuollon tehtävät.

Ylläpito- ja huoltopalvelut -yksikköön tulevat sijoittumaan ylläpidon rakennuttajapäällikkö, ylläpidon työpäällikkö ja aluevalvoja sekä kunnossapitopalvelut-yksiköstä siirtyvät tiemestari, projektipäällikkö ja kunnossapidon lupavalvoja. Ylläpito- ja huoltopalvelut-yksikön kokonais-htv on kuusi (6) työntekijää.

Lisäksi kunnossapitopalvelut -yksiköstä siirtyy kaksi (2) työntekijää, ns. huoltoryhmä, rakentamispalvelut -yksikköön. Näiltä osin rakentamispalvelujen toiminta laajenee äkillisiin ja pieniin infran ylläpito- ja huoltotehtäviin.

Uutta perustettavaa yksikköä ja kunnossapitopalvelut-yksikköä johtaa Ylläpidon rakennuttajapäällikkö. Kunnossapitopalvelut -yksikön työntekijöiden lähiesimiehenä toimii tiemestari liikkeenluovutukseen saakka.

Kunnossapitopalvelut -yksikön henkilöstön kanssa on tehty vuonna 2017 osaamiskartoitus ja käyty henkilökohtaiset yhteistoimintakeskustelut edellä esitetyistä palvelutuotannon muutoksista.

Infran ylläpidon ja huollon palvelutuotannon muutos toimeenpannaan organisaatiorakennemuutospäätöksen voimaantulon jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Keto-Tokoi, elinkeinojohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää 

 • hyväksyä Kaupunkikehitys –yksikön organisaatiomuutoksen sekä palvelualuemuutoksen johdosta tehdyt korjaukset hyväksymällä liitteen 1 mukaiseen Kaupunkikehitys- yksikön organisaatiorakenteen ja toimivallan edelleen siirtyminen –dokumenttiin merkityt muutokset
 • valtuuttaa elinkeinojohtajan tekemään liitteen 1 dokumenttiin teknillisluontoisia korjauksia
 • että liitteen 1 mukaiset muutokset tulevat voimaan 1.3.2018 lukien.

 

Käsittely

Käsittelyn aikana kiinnitettiin huomiota seuraaviin seikkohin:

 • elinkeinojohtajan päätösvaltaan liittyvät säännökset 
 • elinkeino- ja kehittämispalveluiden  HTV- muutos vuodesta 2017 ( HTV 27) vuoteen 2018 (HTV 14,8)

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, että lautakunta muutoin hyväksyi esittelijän ehdotuksen paitsi edellä käsittelystä kirjattujen seikkojen osalta, miltä osin asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

 

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti

 • hyväksyä Kaupunkikehitys –yksikön organisaatiomuutoksen sekä palvelualuemuutoksen johdosta tehdyt korjaukset hyväksymällä liitteen 1 mukaiseen Kaupunkikehitys- yksikön organisaatiorakenteen ja toimivallan edelleen siirtyminen –dokumenttiin merkityt muutokset muutoin paitsi elinkeinojohtajan päätösvaltaan liittyvien säännösten ja tukiaineistossa esitetyn elinkeino- ja kehittämispalvelujen HTV- muutoksen vuodesta 2017 (HTV 27) vuoteen 2018 (HTV 14,8) osalta
 • valtuuttaa elinkeinojohtajan tekemään liitteen 1 dokumenttiin teknillisluontoisia korjauksia
 • että liitteen 1 mukaiset muutokset tulevat voimaan 1.3.2018 lukien.

 

 • palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi elinkeinojohtajan päätösvaltaan liittyvien säännösten  ja tukiaineistossa esitetyn elinkeino- ja kehittämispalvelujen HTV- muutoksen vuodesta 2017 (HTV 27) vuoteen 2018 (HTV 14,8) osalta