Kaupunkikehityslautakunta, kokous 15.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Järvenpään yleiskaava 2040

JARDno-2017-1022

Valmistelija

  • Hannele Selin, yleiskaavoittaja, hannele.selin@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Järvenpään yleiskaavan 2040 tavoitteena on muodostaa kaupungin yhteinen tahtotila tulevaisuuden maankäytön ja yleiskaavassa ratkaistavien asioiden osalta avoimen ja osallistavan prosessin kautta. Rakennemallivaiheessa tarkastellaan maankäytön vaihtoehtoisia tulevaisuuden suuntia. Pääpaino on uuden asuinrakentamisen ja työpaikkojen sijoittumisessa tulevina vuosikymmeninä. Muut yleiskaavan teemat ovat mukana ohjaavina tavoitteina ja vaikutusten arvioinnissa.

Kaikki neljä vaihtoehtoista rakennemallia ovat tarkoituksella kärjistäviä ja tulevaisuuteen eri tavalla suuntaavia. Rakennemallit ovat:

  • keskustaa painottava ”Tiivistyvä timantti”
  • kaupungin maanomistusta Ristinummella hyödyntävä ”Eteläinen kulttuurikehto”
  • Vähänummentien varteen rakentuva ”Vahvistuva pohjoinen nauha”
  • tasaisesti rakentamista kaikkialle sijoittava ”Pientalojen comeback”

 

Yhteistä niille on kaupungin seuraavien vuosien voimakas väestönkasvu, joka tulee olemaan seurausta useista asuinrakentamisen hankkeista. Kaupungin vetovoiman kasvu vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen ja Järvenpään tavoitteena on olla elinvoimainen kaupunki myös 2030-luvulla.

Valmistelu


Järvenpään yleiskaavan 2040 valmistelu kuulutettiin vireille syyskuussa 2016 (KAUKELTK 15.9.2016, KH 25.9.2016 ). Nähtävillä olon yhteydessä saatiin palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Saatujen mielipiteiden ja prosessin edetessä tulleiden muutosten myötä suunnitelmaa on päivitetty. Valtuuston on tarkoitus hyväksyä yleiskaava vuonna 2020. Päivitetyssä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan tarkemmin suunnittelun lähtökohdista, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, osallisista sekä vaikutusten arvioinnista.

Hankkeet ja kehitettävät asuinalueet, jotka ovat suunnittelussa ohjelmoituna ja sovittu rakennettavaksi vuosien 2018 - 2025 aikana, ovat lähtökohtana yleiskaavan valmistelussa. Viime vuosien väestönkasvu ja hyvä rakentamisen vauhti on lisännyt yleiskaavan väestöarviota. Yleiskaavan tavoitevuonna Järvenpäässä arvioidaan asuvan noin 55 000 - 59 000 asukasta. Tätä lukua tarkastellaan väestösuunniteen kanssa rinnakkain.

Rakennemallien tarkastelu


Rakennemallien tarkastelussa, prosessin aikaisessa vuorovaikutuksessa ja vaikutusten arvioinnissa on todettu, että keskustan kehittämistä painottava Tiivistyvä timantti- vaihtoehto on hyvä lähtökohta lopullisen rakennemallin valmistelulle. Rakennemallivaihtoehtojen väestöennusteet osoittavat kuitenkin, että pelkällä keskustan kehittämisellä ei pystytä turvaamaan enää 2030-luvulla vakaata väestönkasvua. Kaupungin kasvun mahdollistamiseksi tulisikin keskustan lisäksi hyödyntää alakeskusten potentiaalia viimeistään 2020- luvun lopulla. Realistinen kehityskulku on muissa vaihtoehdoissa todettujen kasvusuuntien avaaminen kohde kerrallaan.

Rakennemalliraportissa ”Minne kaupunki kasvaa?” kerrotaan tarkemmin Järvenpään kaupungin vaihtoehtoisista kasvusuunnista ja niiden vaikutusten arvioinnista.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • asettaa rakennemallivaihtoehdot ja niistä tehdyn vaikutusten arvioinnin liiteaineistoineen nähtäville
  • pyytää rakennemalleista lausunnot
  • merkitä tiedoksi päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman

 

Käsittely

Asiantuntijana asiassa oli kuultavana yleiskaavoittaja Hannele Selin.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin