Kaupunkikehityslautakunta, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Korvausvaatimus / kaatumistapaturma / Miilukatu

JARDno-2018-2650

Valmistelija

  • Kauko Kallio, tiemestari, kauko.kallio@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Taustaa

Ylläpidon rakennuttajapäällikön päätöksestä19.09.2018 § 25 on esitetty kaupungille oikaisuvaatimus 8.10.2018. Oikaisuvaatimus on toimitettu kaupungille määräajassa muutoksenhakuohjeiden mukaisesti 20.9 - 8.10.2018 välisenä aikana.

Oikaisuvaatimuksen mukaan tien ylläpitäjällä on velvollisuus pitää tiet turvallisessa kunnossa. Liikennemerkki tai lautakunnan päätös ei oikaisuvaatimuksen tekijän näkemyksen mukaan ole riittävä tekemään töyssytettyä tietä turvalliseksi.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan opasteita ei ole ollut riittävästi eikä ristikkomaalausta oltu tehty, jotta liikenneturvallisuus olisi toteutunut.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan töyssyn sijoittaminen alamäkeen on hengenvaarallista ja edesvastuutonta huomioiden mäen kaltevuus, töyssyn korkeus, rakenne, geometria ja muoto. Myöskään töyssyn suunnittelussa ja sijoittelussa ei ole riittävästi huomioitu ylhäältä alas tulevia pyöräilijöitä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii kaupunkia korvaamaan menetetyt työ- ja ansiotulot sekä korvaukset kivusta ja särystä sekä pysyvästä haitasta.

 

Vastine

Töyssyt on toteutettu Järvenpään teknisen lautakunnan 10.3.2004 § 43 päätöksen mukaisesti. Vahingon sattuessa on lisäksi ollut voimassa valtioneuvoston asetus, (asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta 23.6.2010) , jonka mukaan tieliikenneasetuksen 182/1982 määräysten mukaisia  liikennemerkkejä ja tiemerkintöjä on saanut käyttää vuoden 2017 loppuun saakka. Töyssyt merkittiin valkoisella ruutumerkinnällä 2016 syksyn aikana.

IF Vahinkovakuutus Oyj on todennut päätöksessään, että vahinkoa ei voida korvata vastuuvakuutuksen perusteella, koska vahinko ei johdu mistään Järvenpään kaupungin syyksi luettavasta kunnossapidon tai muun tienpitäjän vastuulle kuuluvan velvoitteen laiminlyönnistä. Tämän vuoksi Järvenpään kaupungille ei ole syntynyt lain mukaista korvausvelvollisuutta vahingosta. Vahingon syynä on ollut se, ettei tienkäyttäjä ole huomannut tiessä olevaa hidastetta.

Ylläpidon rakennuttajapäällikkö on päätöksessään 19.9.2018 § 25 katsonut, ettei vahingon ole voitu katsoa aiheutuneen kaupungin tahallisuudesta eikä tuottamuksesta. Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille mitään sellaista uutta selvitystä, jonka perusteella tehtyä päätöstä asiassa olisi syytä muuttaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää edellä selosteessa olevaan perustuen, koska jälkeenpäin ei ole tullut esille sellaista seikkaa tai asiantilaa, joka vaikuttaisi päätöksen uudelleen harkintaan, hylätä ylläpidon rakennuttajapäällikön päätöksestä 19.9.2018 § 25 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Päätös

 

Hyväksyttiin