Kaupunkikehityslautakunta, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Kaupunkikehityslautakunnan päätös organisaatiorakenteesta ja toimivallan edelleen siirtämisestä 1.1.2019 alkaen.

JARDno-2018-647

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annika Allen, hallintoasiantuntija, annika.allen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Uuden kuntalain 1.6.2017 voimaan tulleiden säännösten mukaan kunnassa on yksi hallintosääntö, jossa määritellään mm. lautakuntien tehtävät. Hallintosäännön 29 §:n mukaan viranomainen voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa tietyiltä osin edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää edelleen siirtää toimivaltaa. Hallintosäännön 18 §:n lautakuntien yleisenä tehtävänä on päättää toimintansa tarkoituksenmukaisesta organisoinnista ja toimivaltajaosta. Tällä dokumentilla määritellään kaupunkikehityslautakunnan toimivallan edelleen siirtäminen ja toiminnan tarkoituksenmukainen organisoiminen.

 

Muutos palvelualueeksi

Järvenpään kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 22.1.2018 § 6 Kaupunkikehityksen muuttamisen palvelualueeksi 1.3.2018 lukien. Muutos palvelualueeksi edellyttää muutoksia toimivallan edelleen siirtämisen ja organisaatiorakenteen dokumentteihin.

Organisaatiorakennemuutos

Järvenpään kaupunginhallitus on päättänyt 11.9.2017 § 70, että Kaupunkitekniikan kunnossapitopalvelut -yksikön palvelutuotannon ulkoistaminen käynnistetään liikkeenluovutuksen periaatteella siten, että yhden tai useamman palveluntuottajan toiminta käynnistyy 1.5.2019. Järvenpään kunnossapitopalvelut -yksikön toiminta lakkaa omana työnä, kun yhden tai useamman palveluntuottajan kanssa on tehty sopimus.

Kaupunkitekniikan organisaatiorakennemuutos perustuu kaupunginhallituksen 11.9.2017 § 70 tekemään päätökseen ja sillä valmistaudutaan päätöksen mukaiseen liikkeenluovutukseen.

Kunnossapitopalvelut -yksikön tehtävien uudelleenjärjestelyinä koskien liikkeenluovutusta Kaupunkitekniikan avainalueelle perustetaan Ylläpito- ja huoltopalvelut -yksikkö.

Ylläpito- ja huoltopalvelut -yksikköön sijoittuvat palvelutuotannon hankinta- ja valvontatehtävät, viranomaistoiminta, kunnossapidon lupapalvelut ja jätehuollon tehtävät.

Ylläpito- ja huoltopalvelut -yksikköön tulevat sijoittumaan ylläpidon rakennuttajapäällikkö, ylläpidon työpäällikkö ja aluevalvoja sekä kunnossapitopalvelut-yksiköstä siirtyvät tiemestari, projektipäällikkö ja kunnossapidon lupavalvoja. Ylläpito- ja huoltopalvelut-yksikön kokonais-htv on kuusi (6) työntekijää.

Lisäksi kunnossapitopalvelut -yksiköstä siirtyy kaksi (2) työntekijää, ns. huoltoryhmä, rakentamispalvelut -yksikköön. Näiltä osin rakentamispalvelujen toiminta laajenee äkillisiin ja pieniin infran ylläpito- ja huoltotehtäviin.

Uutta perustettavaa yksikköä ja kunnossapitopalvelut-yksikköä johtaa Ylläpidon rakennuttajapäällikkö. Kunnossapitopalvelut -yksikön työntekijöiden lähiesimiehenä toimii tiemestari liikkeenluovutukseen saakka.

Kunnossapitopalvelut -yksikön henkilöstön kanssa on tehty vuonna 2017 osaamiskartoitus ja käyty henkilökohtaiset yhteistoimintakeskustelut edellä esitetyistä palvelutuotannon muutoksista.

Infran ylläpidon ja huollon palvelutuotannon muutos toimeenpannaan organisaatiorakennemuutospäätöksen voimaantulon jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää 

 • hyväksyä Kaupunkikehitys –yksikön organisaatiomuutoksen sekä palvelualuemuutoksen johdosta tehdyt korjaukset hyväksymällä liitteen 1 mukaiseen Kaupunkikehitys- yksikön organisaatiorakenteen ja toimivallan edelleen siirtyminen –dokumenttiin merkityt muutokset
 • valtuuttaa elinkeinojohtajan tekemään liitteen 1 dokumenttiin teknillisluontoisia korjauksia
 • että liitteen 1 mukaiset muutokset tulevat voimaan 1.3.2018 lukien.

 

Käsittely

Käsittelyn aikana kiinnitettiin huomiota seuraaviin seikkohin:

 • elinkeinojohtajan päätösvaltaan liittyvät säännökset 
 • elinkeino- ja kehittämispalveluiden  HTV- muutos vuodesta 2017 ( HTV 27) vuoteen 2018 (HTV 14,8)

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, että lautakunta muutoin hyväksyi esittelijän ehdotuksen paitsi edellä käsittelystä kirjattujen seikkojen osalta, miltä osin asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

 

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti

 • hyväksyä Kaupunkikehitys –yksikön organisaatiomuutoksen sekä palvelualuemuutoksen johdosta tehdyt korjaukset hyväksymällä liitteen 1 mukaiseen Kaupunkikehitys- yksikön organisaatiorakenteen ja toimivallan edelleen siirtyminen –dokumenttiin merkityt muutokset muutoin paitsi elinkeinojohtajan päätösvaltaan liittyvien säännösten ja tukiaineistossa esitetyn elinkeino- ja kehittämispalvelujen HTV- muutoksen vuodesta 2017 (HTV 27) vuoteen 2018 (HTV 14,8) osalta
 • valtuuttaa elinkeinojohtajan tekemään liitteen 1 dokumenttiin teknillisluontoisia korjauksia
 • että liitteen 1 mukaiset muutokset tulevat voimaan 1.3.2018 lukien.

 

 • palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi elinkeinojohtajan päätösvaltaan liittyvien säännösten  ja tukiaineistossa esitetyn elinkeino- ja kehittämispalvelujen HTV- muutoksen vuodesta 2017 (HTV 27) vuoteen 2018 (HTV 14,8) osalta

 

Valmistelija

Annika Allen, hallintoasiantuntija, annika.allen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 22.1.2018 § 6 hallintosääntöuudistuksen yhteydessä muuttaa Kaupunkikehitysyksikön palvelualueeksi. Tämä päätös käynnisti palvelualuejohtajan (​kaupunkikehitysjohtaja) viran perustamisen. Kaupunginhallitus perusti kyseisen viran 5.2.2018 § 37.

Kaupunkikehitysjohtajan viran tehtäviksi siirtyivät aikaisemmin elinkeinojohtajan virkaan sisältyneet tehtävät eli​ koko Kaupunkikehityksen johtaminen, ​joka on pitänyt sisällään mm. Kaupunkikehityksen avainalueiden asiakkuusjohtajien ja Järvenpään Veden toimitusjohtajan esimiehenä toimimisen sekä Kaupunkikehityksen esikunnan johtamisen. Kaupunkikehitysjohtaja vastaa palvelualueensa toiminnan kehittämisestä, ​taloudesta ja henkilöstöstä.

Koska merkittävä osa elinkeinojohtajan virkaan sisältyneistä tehtävistä siirtyi uuden kaupunkikehitysjohtajan viran tehtäviksi kaupunginhallitus päätti 7.5.2018 § 120 lakkauttaa Elinkeinojohtajan viran ja §:ssä 121 perustaa kokonaan uuden elinvoimajohtajan viran.

Edellä mainitut muutokset on huomioitu Kaupunkikehityksen organisaatiota ja toimivaltojen siirtoa koskevassa asiakirjassa "Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta" (liitteenä). Lisäksi ehdotetaan, että Elinkeino ja kehittämispalvelut -avainalueen nimi muutetaan vastaamaan paremmin avainalueen sisältöä. Ehdotus uudeksi avainalueen nimeksi on: Elinvoima, asuminen ja kehittäminen. Lisäksi ehdotetaan, että Asuminen muutetaan omaksi toimintayksiköksi avainalueen sisällä. Myös Työllisyyspalveluiden päällikön päätösvaltarajoja ehdotetaan täsmennettävän liitteen mukaisella tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

 • hyväksyä Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta - asiakirjaan tehdyt muutokset
 • valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään dokumenttiin tarvittaessa teknisiä korjauksia
 • että liitteen mukaiset muutokset tulevat voimaan 18.6.2018 alkaen.

Käsittely

Käsittelyn aikana esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotukseen lisätään seuraava lause:

"Elinvoima, asuminen ja kehittäminen -avainaluetta johtaa kaupunkikehitysjohtaja sijaisenaan kaavoitusjohtaja siihen asti, kunnes elinvoimajohtaja on aloittanut virassaan."

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntouttava työtoiminta on ollut osa Työllisyyspalveluiden toimintaa Kaupunkikehityksen palvelualueella. Kaupunkikehityksen lisäksi kuntouttavaa työtoimintaa on toteutettu lisäksi osana Nuorisopalveluiden ja Sosiaalisen kuntoutuksen yksikön toimintaa. Kuntouttava työtoiminta siirtyy Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän tuotettavaksi palveluksi 1.1.2019 alkaen. Jotta palvelu voidaan siirtää liikkeenluovutuksen yhteydessä yhtenäisenä kokonaisuutena, on nämä toisistaan erillään olleet, samaa palvelua tuottaneet toiminnot ja henkilöstö liitettävä yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. 1.11.2018 henkilöstö siirtyy osaksi Sosiaalisen kuntoutuksen yksikköä, jolloin Työllisyyspalveluista siirtyy kaksi työntekijää Sosiaalisen kuntoutuksen yksikköön, osaksi kuntouttavan työtoiminnan kokonaisuutta.

Kaupunkikehityksen lautakunta on päättänyt edellisen kerran Työllisyyspalvelun päällikön päätösvaltarajoista 14.6.2018 § 68. Jotta Sosiaalisen kuntoutuksen yksikkö pystyy päättämään kuntouttavan työtoiminnan asiakkuuksista sekä kolmannelle sektorille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä maksettavien tukien myöntämisestä, tulee Työllisyyspalveluiden päällikön päätösvallasta poistaa nämä edellä mainitut asiat ja siirtää ne Sosiaalisen kuntoutuksen yksikön päällikön päätettäväksi mikäli kaupunginvaltuusto päättää talousarviomuutoksesta ehdotetulla tavalla. Muilta osin palvelualueen toimintasääntöön ei tule muutoksia.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

• hyväksyä Kaupunkikehityksen palvelualueen viranhaltijoiden päätösvalta - asiakirjaan tehdyt muutokset Työllisyyspalvelun päällikön osalta.

• valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään dokumenttiin tarvittaessa teknisiä korjauksia

• että liitteen mukaiset muutokset tulevat voimaan 1.11.2018 alkaen.

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

 • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 12.11.2018 § 99 hallintosääntöuudistuksesta 1.1.2019 alkaen.

Sote-palveluiden siirtyminen kuntayhtymään ja Uusi Kunta -hanke edellyttävät palvelualueiden uudelleen tarkastelua. Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualue siirtyy kokonaisuudessaan kuntayhtymään ja siten pois kaupungin organisaatiosta.

Jäljelle jäävät palvelualueet ovat:

 • Hyvinvoinnin palvelualue (entinen Lasten ja nuorten palvelualue)
 • Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue (ent. Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualue)
 • Kaupunkikehityksen palvelualue

Edellä mainitut muutokset on huomioitu Kaupunkikehityksen organisaatiota ja toimivaltojen siirtoa koskevassa asiakirjassa "Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta" (liitteenä). Lisäksi ehdotetaan, että Elinvoima, asuminen ja kehittäminen-avainalueen nimi muutetaan vastaamaan paremmin avainalueen sisältöä. Ehdotus uudeksi avainalueen nimeksi on: Elinvoima, asuminen ja hankekehittäminen.

Kaupunkitekniikan avainalueen toimintayksikkö Kunnossapitopalvelut lakkautetaan 1.5.2019 alkaen, jolloin nykyinen kunnossapitopalvelut ulkoistetaan kokonaisuudessaan. Avainalueen Infran ylläpito- ja huoltopalvelut toimintayksikkö jatkaa avainalueen vastuulla olevia yleisten alueiden kunnossapitotehtäviä uuden palvelutuottajan kanssa. Yksikön tehtäviä ovat mm. yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen ja valvontatehtävät, katulupien käsittely ja valvonta, infrao maisuudenhallintajärjestelmän ylläpitotehtävät, romuajoneuvojen käsittely, jätehuollon tehtävät, maankaatopaikan hallinta sekä valvonta-ja laskutus.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

• hyväksyä Kaupunkikehityksen palvelualueen toimivallat ja viranhaltijoiden päätösvalta - asiakirjan

• valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään dokumenttiin tarvittaessa teknisiä korjauksia

• että liitteen mukaiset muutokset tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen.

Päätös

 

Hyväksyttiin