Kaupunkikehityslautakunta, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Kaavoitussuunnitelma ja kaavoituskatsaus 2019

JARDno-2018-4021

Valmistelija

  • Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kunnan tulee tiedottaa kaavoituksesta riittävästi ja järjestää osallistumismahdollisuudet kaavahankkeissa. Vähintään kerran vuodessa on laadittava katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista merkittävistä kaava-asioista (MRL 7§).

 

Kaavoitusta ohjaa vuorovaikutteinen ja avoin suunnitteluprosessi. Yleiskaavatyössä tarkastellaan kaupungin maankäyttöä vuoteen 2040 saakka ja määritellään kaupungin yhdyskuntarakenteen uudet mahdolliset kasvusuunnat. Kaavoituksen ohjelmoinnissa Järvenpää tukee hallittua kasvua ja keskeisten alueiden täydennysrakentamista sekä seudullisesti kilpailukykyisten yritystonttien tarjontaa. Lähivuosina asuntorakentamisen painopiste tulee olemaan kerrostalorakentamisessa, mutta samalla kaupungin tulee tarjota tontteja monipuoliseen asuntotuotantoon ja turvata mm. riittävä omakotitonttitarjonta. Myös nykyisten yritysalueiden maankäyttöä kehitetään. 

 

Kaavoituskatsauksessa esitellään merkittävät vuosille 2019 - 2023 aikataulutetut ja aikatauluttamattomat, odottavat asemakaavatyöt, jotka on ryhmitelty aiheittain hankekoreihin. Kaavoituskatsauksen valmistumisesta tiedotetaan hyväksymisen jälkeen eri medioissa ja se julkaistaan pdf-tiedostona Järvenpään kaupungin verkkosivuilla.

 

Ehdotus kaavoitussuunnitelmaksi vuodelle 2019 sisältää työn alla olevat ja vuoden 2019 aikana aloitettavat asemakaavat. Kaavoitussuunnitelman yhteydessä esitetään  Pietilä - Haarajoen osayleiskaavatyön keskeyttämistä, koska alue ei kuulu hyväksytyn yleiskaavan rakennemallin mukaan ensisijaisiin kehittämisalueisiin ja koska suunnittelua on tarkoituksenmukaisempaa jatkaa uusilla rajauksilla ja tavoitteilla.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää, että kaupunginhallitus päättää

  • keskeyttää Pietilä-Haarajoen osayleiskaavan valmistelun
  • hyväksyä Järvenpään kaavoitussuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2019 (päivätty 13.12.2017)
  • hyväksyä Järvenpään kaavoituskatsauksen vuodelle 2019 (luonnos, päivätty 13.12.2017)
  • oikeuttaa kaavoituksen tekemään aineistoon stilistisiä korjauksia ja viimeistelemään aineiston julkaisukuntoon

 

Käsittely:

Petri Perta esitti Pekka Luukin kannattamana, että  kaupunkikehityslautakunta päättää poistaa esittelijän ehdotuksesta kohdan "Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää, että kaupunginhallitus päättää keskeyttää Pietilä-Haarajoen osayleiskaavan valmistelun".

 

Mikko Vesterinen esitti  Katri Uusikallion  ja Sari Holin kannattamana, että "Entisen terveyskeskuksen alueen käyttömahdollisuudet, uudisrakentamisen reunaehdot ja luonnonsuojelualue selvitetään yleiskaavaprosessin yhteydessä."

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi ja esitti, koska oli tehty kaksi esittelijän esityksestä poikkeavaa muutosesitystä, eikä lautakunta, sitä lautakunnalta kysyttyään ollut  yksimielinen tehdyistä esityksistä, niin asiasta äänestetään kustakin esityksestä erikseen. 

 

Hyväksyttiin  äänestysjärjestys siten, että ensin äänestetään Petri Pertan esityksestä ja sen jälkeen Mikko Vesterisen esityksestä.

 

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys

 

Petri Pertan esitys

 

Esittelijä = Jaa

Petri Perta = Ei

 

Jaa =  Saana Korhonen, Pirjo Komulainen,Markku Tenhunen, Mikko Vesterinen, Katri Uusikallio, Liina- Lyydia Jämsä, Sari Holi, Antti Heikkilä, Tuomas Raejärvi = yhdeksän (9) ääntä

 

Ei = Pekka Luuk, Petri Perta = kaksi (2) ääntä

 

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänin yhdeksän (9) Jaa- ääntä, kaksi (2) Ei- ääntä esittelijän esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

 

Mikko Vesterisen esitys

 

Esittelijä = Jaa

Mikko Vesterinen = Ei

 

Jaa = Pekka Luuk, Antti Heikkilä, Markku Tenhunen, Petri Perta = neljä (4) ääntä

 

Ei = Katri Uusikallio, Mikko Vesterinen, Liina- Lyydia Jämsä, Saana Korhonen, Sari Holi, Tuomas Raejärvi, Pirjo Komulainen = seitsemän (7) ääntä

 

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänin neljä (4) Jaa- ääntä, seitsemän (7) Ei- ääntä, Mikko Vesterisen esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

 

 

 

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta

  • päätti äänestyksen jälkeen äänin yhdeksän (9) Jaa- ääntä, kaksi (2) Ei-ääntä esittää, että kaupunginhallitus päättää keskeyttää Pietilä-Haarajoen osayleiskaavan valmistelun

 

  • päätti yksimielisesti esittää, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä Järvenpään kaavoitussuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2019 (päivätty 13.12.2017)

 

  • päätti äänestyksen jälkeen äänin neljä (4) Jaa- ääntä, seitsemän (7) Ei- ääntä esittää, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä Järvenpään kaavoituskatsauksen vuodelle 2019 (luonnos, päivätty 13.12.2017) lisäyksellä, että  "Entisen terveyskeskuksen alueen käyttömahdollisuudet, uudisrakentamisen reunaehdot ja luonnonsuojelualue selvitetään yleiskaavaprosessin yhteydessä."

 

  • päätti yksimielisesti esittää, että kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kaavoituksen tekemään aineistoon stilistisiä korjauksia ja viimeistelemään aineiston julkaisukuntoon