Kaupunkikehityslautakunta, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Asemakaavan muutos, Vanha Valtatie 58

JARDno-2017-25

Valmistelija

  • Paula Sidoroff-Eskelinen, kaavasuunnittelija, paula.sidoroff-eskelinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Tiivistelmä

Yleiseen rakentamiseen varattu tontti muutetaan pienkerrostalo- ja rivitalorakentamiseen, koska tontille suunniteltu pelastusasema ei ole pohjavedenottamon takia toteutunut. Suunnittelussa huomioidaan pohjaveden suojelu, luontoarvot ja liikennemelu. Rakennusoikeutta osoitetaan yhteensä 6 000 k-m2. Alueelle voi tulla noin 86 asuntoa ja 130 asukasta.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella Järvenpään kaupungin internet-sivuilla ja Viikkouutisissa 22.3.2017, lähettämällä kirje naapurikiinteistöjen omistajille, sekä sähköpostilla viranomaisille ja muille osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin viisi lausuntoa. Mielipiteitä ei jätetty. Pohjavesiasioista on neuvoteltu Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän ja rakennusvalvonnan kanssa 22.6.2017.

Asemakaavan luonnosaineisto on ollut nähtävillä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 14.3. - 30.3.2018 Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internetsivuilla. Nähtävilläolosta ilmoitettiin kuulutuksella sekä kirjeellä suunnittelualueen maanomistajille ja naapurikiinteistöjen omistajille. Valmisteluvaiheessa järjestettiin vuorovaikutustilaisuus 22.3.2018, jolloin kaavoittaja oli tavattavissa Seutulantalolla. Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin kahdeksan lausuntoa. Mielipiteitä ei jätetty. Viitasammakoista neuvoteltiin ELY-keskuksen ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa 25.9.2018.

Lyhennelmät mielipiteistä ja lausunnoista sekä kaavoituksen vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä. Kaava-aineistoa on tarkistettu ja täydennetty saadun palautteen pohjalta. OAS- ja luonnosvaiheissa saadut lausunnot, mielipiteet ja muistutukset on lisätty lyhentämättöminä kaupunkikehityslautakunnan extranetiin.

Asemakaavan kuvaus

Suunnittelualue käsittää Vähänummentien ja Vanhan valtatien kulmaukseen jäävän alueen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4 ha. Alue täydentää Peltolan pientalovaltaista asuinaluetta. Julkiselle rakentamiselle varattu tontti (Y-14) on muutettu asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (ARK-13), lähivirkistysalueeksi (VL) ja suojaviheralueeksi (EV). Vanhan valtatien katualue on lisätty kaava-alueeseen ehdotusvaiheessa.

Asemakaavan muutoksella muodostuu kahteen kortteliin viisi asuinkerrostalojen ja rivitalojen (AKR-13) tonttia, joille voidaan rakentaa I-II -kerroksisia pienkerrostaloja, rivitaloja tai muita kytkettyjä ja erillisiä asuinrakennuksia. Rakennusoikeutta osoitetaan yhteensä 6 000 k-m2 ja talousrakennusoikeutta 200 k-m2/ tontti. Tontit ovat 3 110—5 360 m2 suuruisia. Korttelitehokkuus on noin e = 0,29. Alueelle voi tulla arviolta 86 asuntoa ja 130 asukasta. Vähänummentien aluevaraussuunnitelman mukainen kevyen liikenteen alikulun tilavaraus sekä katualueen säilytettävät puut on huomioitu kaavamuutoksessa. Asemakaavaan sisältyy pohjaveden suojelua ja hulevesien käsittelyä koskeva kaavamääräys (/pvs-5, hule-7). Liikennemelun haittoja vähennetään rakennusten sijoittelulla sekä kaavamääräyksellä (me-6). Viitasammakon elinolosuhteiden säilyttämiseksi kaavaan on osoitettu VL-aluetta, jolta on viheryhteydet eri suuntiin.

Kaavaselostuksessa esitetään asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset. Alueelle laaditaan erillinen tonttijako. Kaavasuunnittelun yhteydessä on laadittu viitasammakkolausunto, meluselvitys ja pyydetty asiantuntijalausunto alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteista sekä rakennettavuudesta. Nämä sekä viitasammakkoneuvottelun muistio on tallennettu kaupunkikehityslautakunnan extranetiin. Alueelle on laadittu rakentamistapaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

 

  • hyväksyä 12. eli Peltolan kaupunginosan korttelin 1281 yleisten rakennusten korttelialueen tonttia 9 sekä siihen liittyvää katualuetta (osia kiinteistöistä 186-9901-0 ja 401-13-3) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta ja selostus liitteineen, päivätty 13.12.2018) ja asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 

 

  • valtuuttaa kaupunkikehityksen tekemään teknisiä ja stilistisiä parannuksia asemakaavan ehdotusmateriaaliin ennen nähtäville asettamista 

 

  • pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot luonnosvaiheessa kuulluilta tahoilta: Kaupunkitekniikka/Suunnittelupalvelut, rakennusvalvonta, Järvenpään Vesi, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä, Elisa Oyj, Telia Oyj, DNA Finland, Fortum Power and Heat Oy/Kaukolämpö, Caruna Oy, Gasum Oy, Aurora Kaasunjakelu Oy, Järvenpään ympäristöyhdistys ry ja Järvenpää-Seura ry, sekä lisäksi Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueelta, Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen liikuntapalveluilta sekä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä.

Päätös

 

Hyväksyttiin