Kaupunkikehityslautakunta, kokous 12.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Lausunto ratasuunnitelman muutoksesta, Pasila-Riihimäki välityskyvyn nostaminen, 1. vaihe, melusuojaukset,

JARDno-2018-748

Valmistelija

  • Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman Pasila-Riihimäki välityskyvyn nostaminen 1. vaihe, melusuojaukset, ratasuunnitelman muutokset.

Ratasuunnitelma on ollut ratalain 22 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä Järvenpään kaupungin teknisessä keskuksessa 21.2. - 23.3.2018 välisenä aikana.

Kaupunki antaa Liikennevirastolle lausunnon ratasuunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista.

Liikennevirasto pyytää, että kunta lausunnossaan ilmoittaa:


• onko suunnitelman käsittämällä alueella vahvistettu tai hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava tai ranta-asemakaava ja onko kaava yhdenmukainen ratasuunnitelman kanssa.
• sisällyttääkö kunta ratasuunnitelman mukaiset rautatien suoja-alueiden aiheuttamat rakentamisrajoitukset asemakaavaan tai ranta-asemakaavaan.
• ratasuunnitelman muutoksessa on suunniteltu teknisesti edistyksellisemmät, maisemaan paremmin sopiva, matalammat melusuojaukset, joiden raideliikennemelulta suojaava vaikutus on vastaava tai hieman parempi kuin aiemmassa ratasuunnitelmassa esitetyillä, korkeilla melusuojauksilla. Onko kaupungilla huomauttamista ratasuunnitelmaan sisältyviin meluesteisiin?

Lausunnon lähtökohdat

Ratasuunnitelma Pasila - Riihimäki välityskyvyn nostaminen 1. vaiheesta on hyväksytty 5.11.2015. Ratasuunnitelmassa esitetty Keravan tavaraliikenneraide on valmistunut ja Ainola - Purola välille rakennettavan lisäraiteen rakentaminen on käynnissä. Ratasuunnitelmassa on Keravalle ja Järvenpäähän esitetty toteutettavaksi melusuojauksia, joiden korkeus on sidottu raiteen korkeusviivaan. Kohdissa, joissa rata on penkereellä, edellä esitetty tarkoittaa jopa yli 5 m korkuisia meluseiniä, joiden maisemallinen haittavaikutus ja kustannukset ovat Liikenneviranston mukaan kohtuuttomia. Ratasuunnitelman muutoksessa on suunniteltu teknisesti edistyksellisemmät, maisemaan paremmin sopivat, matalammat melusuojaukset, joiden raideliikennemelulta suojaava vaikutus on vastaava tai hieman parempi kuin aiemmassa ratasuunnitelmassa esitetyillä, korkeilla melusuojauksilla.

Ratasuunnitelman muutoksen suunnittelualue sijoittuu Järvenpäässä välille Lepolanväylä - Vähänummentien ylikulkusilta.


Lausuntoon liittyvät vastineet

Ratasuunnitelman muutoksen nähtävänäoloaikana sitä vastaan on jätetty kaksi muistutusta.


Kaupungin sitoumus ja lausunto

Järvenpään kaupunki ilmoittaa Liikennevirastolle ratahankkeen toteuttamiseen liittyvänä sitoumuksenaan:

• Ratasuunnitelman muutoksen alueella on voimassa oikeusvaikutteiset Järvenpään koko kaupungin yleiskaava 2020, Lepolan osayleiskaava (KV 15.6.2009) ja keskustan osayleiskaava (KV 21.9.2015). Ratasuunnitelma on yhdenmukainen koko kaupungin yleiskaavan ja osayleiskaavojen kanssa.
• Ratasuunnitelman muutos on yhdenmukainen alueella voimassa olevien asemakaavojen kanssa.
• Järvenpää tarkastelee suoja- alueiden aiheuttamat rakentamisrajoitukset tapauskohtaisesti ja sisällyttää ne tarvittaessa tuleviin asemakaavoihin ja asemakaavamuutoksiin

Järvenpään kaupunki puoltaa ratasuunnitelman muutosta seuraavilla ehdoilla:

• Ratasuunnitelman muutos koskee melusuojauksia, jotka sisältyvät radan rakenteisiin. Järvenpää ei osallistu miltään osin melusuojausten kustannuksiin.
• Ratasuunnitelman muutoksessa ja toteutuksessa tulee huomioida siitä annetut muistutukset ja niihin laaditut vastineet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että Järvenpään kaupunki antaa ratasuunnitelman muutoksesta

  • tehtyihin muistutuksiin liitteenä olevat vastineet
  • edellä kuvaustekstiin sisällytetyn lausunnon

 

Päätös

 

Hyväksyttiin