Kaupunkikehityslautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 LISÄPYKÄLÄ: Oy Matkahuolto Ab:n välisen lipputuotteita koskevan palvelusopimuksen irtisanominen (lisäpykälä)

JARDno-2020-1577

Valmistelija

  • Timi Veikkolainen, liikenneinsinööri, timi.veikkolainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki ja Matkahuolto ovat sopineet kesällä 2011 siirtymäajan liikennöintisopimusten mukaisesta lipputuotteiden toteuttamisesta. Kaupungin ja Matkahuollon välisten palvelusopimusten mukaisesti Matkahuolto toimittaa kaupungin ja toimivaltaisen viranomaisen (Uudenmaan ELY- keskus) yhteistyösopimuksessa sekä liikenteenharjoittajien ja toimivaltaisen viranomaisen siirtymäajan liikennöintisopimuksissa ja niiden lisäasiakirjassa tarkoitetun lipputuotteita koskevan kokonaispalvelun. Sopimusta on laajennettu vuonna 2014 koskemaan lippujärjestelmän viiveajan kilpailutettua liikennettä sekä käyttöoikeussopimusliikennettä. (Kauke 4.9.2014 § 61)

Laki liikenteen palveluista (157 § (320/2017) edellyttää, että joukkoliikenneviranomaisten hankinnoissa lippu- ja maksujärjestelmien tulee olla tunniste- eli taustajärjestelmäpohjaisia. Lain edellytysten täyttymiseksi Järvenpään kaupungin nykyisen sisäisen liikenteen liikennöintisopimus (Järvenpään paikallis- ja palveluliikenteen hankintapäätös 2020 – 2024, Kauke 29.8.2019 § 59) edellyttää niinikään liikennöitsijän lippujärjestelmän olevan taustajärjestelmä- eli tunnistepohjainen.

Toistaiseksi lippujärjestelmä ei ole täyttänyt tätä vaatimusta (liikennöintisopimuksen mukaan sen osalta voidaan soveltaa pidennettyä käyttöönottoaikaa, mikäli vaatimuksen mukaisen tunnistepohjaisen lippu- ja maksujärjestelmän tekninen toteutus ei ole mahdollinen liikenteen käynnistyessä.) Liikenteenharjoittajan on sopimuksen mukaan kuitenkin pystyttävä tarjoamaan vaatimuksen mukainen lippujärjestelmä sekä siihen soveltuvat ajoneuvo- ja rahastuslaitteet heti, kun siihen on teknologinen mahdollisuus ja siitä sovitaan tilaajan kanssa.

Useiden kuntien nykyisten kaupunki-, työmatka- ja seutulippujen toteutuksesta vastaava Matkahuolto on ilmoittanut, että uusi tunnistepohjainen lippu- ja maksujärjestelmä on valmis ja heillä on tekniset valmiudet siirtyä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella tunnistepohjaisuuteen, jonka myötä lain edellytykset täyttyisivät.

Tunnistepohjaisuuteen siirtyminen edellyttää Matkahuollolta nykyisten kaupunki- ja seutulippujen lakkauttamista ja tarvittaessa uusien tunnistepohjaisten lipputuotteiden rakentamista kuntien tarpeeseen. Matkahuollon ilmoituksen mukaan uuteen tunnistepohjaiseen lippu -ja maksujärjestelmään siirrytään porrastetusti koko Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen toimivalta-alueella kesästä 2020 alkaen ja tämän myötä nykymuotoiset seutu- ja kaupunkiliput päättyvät. Tästä johtuen nykymuotoiset sopimukset kuntien ja Matkahuollon välillä tulee irtisanoa.

Matkahuolto tarjoaa kunnille mahdollisuuden perustaa mm. Keski-​Uudenmaan seutulipun tilalle uutta tai uusia lipputuotteita veloituksetta. Mikäli tarvetta,​ Keski-​Uudenmaan seutulippualueen kunnilla on mahdollisuus jatkaa seutulippua tunnistepohjaisena vanhanmallisen lipun poistuttua. Näistä neuvotellaan erikseen Matkahuollon kanssa.

Järvenpään kaupungin ja Oy Matkahuolto Ab:n välinen lipputuotteita koskeva palvelusopimus irtisanotaan päättymään siten,​ että Järvenpääläisille myytävällä lipulla matkustaminen päättyy vuoden 2020 aikana, kun korvaavat lipputuotteet on saatu suunniteltua ja otettua käyttöön. Lipputuotteiden käytöstä poistaminen tehdään siten, että käyttäjät voivat käyttää vanhat lipputuotteet loppuun.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää:

  1. ottaa asian kiireellisyysperusteella käsiteltäväksi.
  2. irtisanoa Järvenpään kaupungin ja Oy Matkahuolto Ab:n välisen 2011 laaditun lipputuotteita koskevan sopimuksen (Palvelusopimus) päättymään siten,​ että Järvenpääläisille suunnatuilla nykyisillä Matkahuollonlipputuotteilla matkustaminen päättyy vuoden 2020 aikana.
  3. valtuuttaa liikenneinsinöörin neuvottelemaan korvaavien lipputuotteiden toteuttamisesta (lipputuotteet ja käyttöönoton aikataulu) Järvenpään naapurikuntien sekä Oy Matkahuolto Ab:n kanssa. 

Käsittely

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen esitteli asiaa lyhyesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Matkahuolto, Kymen Charterline, Hyvinkään kaupunki, Järvenpään kaupunki, Mäntsälän  kunta, Tuusulan kunta, Nurmijärven kunta, Pornaisten kunta, Uudenmaan ELY-keskus,