Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 LISÄPYKÄLÄ: Valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavat enimmäistonttihinnat vuonna 2020 (lisäpykälä)

JARDno-2020-1601

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavat enimmäistonttihinnat Hyvinkään, Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Lohjan ja Porvoon kaupungeissa sekä Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Sipoon, Siuntion, Tuusulan ja Vihdin kunnissa vuonna 2020

Uudenmaanliitossa toimii kehyskuntien muodostama maapolitiikkaryhmä, joka valmistelee vuosittain ehdotuksen valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavien tonttien hinnoista. Esitys tehdään kehyskuntien yhteisenä esityksenä, mutta jokaisella kunnalla on omat kauppahintatutkimukseen perustuvat rakentamattomien tonttien kauppahinnat ja kartalle osoitettu hintavyöhykekäyrästö. Vastaavanlainen käytäntö on myös YTV:n alueella.

Uudenmaanliitto on tehnyt esityksen vuoden 2020 hinnoista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA), joka on päättänyt 9.3.2020 kehyskunnissa vuonna 2020 valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavista enimmäistonttihinnoista seuraavasti:

Hinnoiteltaessa muuhun kuin omatoimiseen valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavia tontteja noudatetaan oheisia asuntokerrosalan enimmäishintoja, jotka ovat ilmoitettu euroina kerrosneliömetriä kohti:

                                         Vyöhyke I      Vyöhyke II       Vyöhyke III

Järvenpää    pientalot       250 €/k-m2    205 €/k-m2      155 €/k-m2

                     kerrostalot    185 €/k-m2     160 €/k-m2     115 €/k-m2

ARA:n vahvistamia hintoja on noudatettava kaupungin luovuttaessa tontteja valtion tukemaan asuntotuotantoon.

Järvenpää esitti ARA:lle I ja II vyöhykkeillä sekä kerrostalojen että pientalojen enimmäismyyntihintaan 10% korotusta. ARAn hintataso on tällä hetkellä jopa noin 50% kohteiden markkinahinnasta. ARA päätti nostaa I vyöhykkeen pientalojen hintaa 10 €/k-m2 ja kerrostalojen hintaa 5 €/k-m2. II vyöhykkeellä vastaavasti korotettiin pientalojen hintaa 5 €/k-m2 ja kerrostalojen hintaa 10 €/k-m2.

ARA korotti enimmäismyyntihintoja myös mm. Kirkkonummella, Lohjalla ja Tuusulassa.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 12 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää kiinteän omaisuuden myymisestä kaupunginvaltuuston määrittelemien periaatteiden mukaisesti tai talousarviossa päätetyn mukaisesti.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

  1. päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisen periaatteeksi, että kaupungin luovuttaessa tontteja valtion tukemaan asuntotuotantoon noudatetaan tonttien hinnoittelussa kulloinkin voimassa olevaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tai vastaavan viranomaisen päätöstä sovellettavista enimmäishinnoista.
  2. valtuuttaa kaupunginhallituksen myymään tai vuokraamaan kaupungin omistamia tontteja ja korttelialueita valtion tukemaan asuntotuotantoon edellä todetuilla hinnoilla ja muutoin parhaaksi katsomillaan ehdoilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 10.8.2020 § 255

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto

  1. päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisen periaatteeksi, että kaupungin luovuttaessa tontteja valtion tukemaan asuntotuotantoon noudatetaan tonttien hinnoittelussa kulloinkin voimassa olevaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tai vastaavan viranomaisen päätöstä sovellettavista enimmäishinnoista.
  2. valtuuttaa kaupunginhallituksen myymään tai vuokraamaan kaupungin omistamia tontteja ja korttelialueita valtion tukemaan asuntotuotantoon edellä todetuilla hinnoilla ja muutoin parhaaksi katsomillaan ehdoilla.

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asumisen erityisasiantuntija, maankäyttöinsinööri, maankäyttösihteeri