Kaupunginvaltuusto, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (KEUDA) yhtymävaltuuston jäsenten valinta

JARDno-2021-919

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (jäljempänä Keuda) järjestää jäsenkuntiensa asukkaiden ja elinkeinoelämän kannalta tarpeellista ammatillista- ja kansanopistokoulutusta sekä toteuttaa alueellista elinkeinoelämän kehitystyötä. Lisäksi tehtävänä on tuottaa tutkintoja edeltäviä osaamisen kehittämis- ja koulutuspalveluja.

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen, jollei ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta, hallituksen, jota kutsutaan yhtymähallitukseksi.

Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuustoon valitsevat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Tuusulan kunta kukin neljä (4) edustajaa, Mäntsälän ja Nurmijärven kunnat kukin kolme (3), Sipoon kunta kaksi (2) ja Pornaisten kunta yhden (1) jäsenen sekä kukin jäsenkunta kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhtymähallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymävaltuusto nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Edustajia valittaessa tulee ottaa huomioon, että valinnassa noudatetaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n säännöksiä. Säännöksen mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Perussopimuksen 10 §:n mukaan: "Jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien edustavuus yhtymähallituksessa toteutetaan siten, että kunkin jossakin jäsenkunnassa valtuustopaikkoja saaneen rekisteröidyn puolueen osuus yhtymähallituksen paikoista määräytyy puolueen kaikissa jäsenkun- nissa edellisessä kunnallisvaaleissa yhteensä saaman äänimäärän ja kunkin valtuustopaikkoja saaneen yhteislistan osuus kuntakohtaisen äänimäärän mukaan siten, että osuudet lasketaan kunnallisvaalilain mukaan laskettujen vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä (ns. d´Hondtin suhteellisuusperiaate). Lisäksi on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain asettamat vaatimukset." 

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
  2. antaa yhtymävaltuutetuille toimiohjeen valita kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja muut kuntayhtymän toimielimet.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 23.6.2021 § 206

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
  2. antaa yhtymävaltuutetuille toimiohjeen valita kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja muut kuntayhtymän toimielimet.

 

Käsittely

Arto Luukkanen ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Valtuusto päätti jättää asian pöydälle.

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 9.8.2021 § 83.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
  2. antaa yhtymävaltuutetuille toimiohjeen valita kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja muut kuntayhtymän toimielimet.
     

Käsittely

Puheenjohtaja totesi ryhmien välisen neuvottelutuloksen mukaisesti Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenet seuraavasti:

Varsinainen jäsen                    Varajäsen

Ville Mustonen (VIHR)            Taru Deniz (VIHR)

Lassi Markkainen (SDP)          Irma Uhlenius (SDP)

Jouni Takala (PS)                      Lea Lehtola (PS)

Maija Nikunlassi (PS)               Leif Segersvärd (PS).
 

Puheenjohtaja totesi ryhmien välisen neuvottelutuloksen mukaisesti yhtymävaltuutetuille annettavan toimiohjeen nimetä hallitukseen jäsenet seuraavasti:

Varsinainen jäsen                    Varajäsen

Petri Graeffe, pj (KOK)             Rita Kostama (KOK)

                                                   Erkki Salmi (SDP)

                                                    Riikka Reina (KESK)

Puheenjohtaja totesi ryhmien välisen neuvottelutuloksen mukaisesti yhtymävaltuutetuille annettavan toimiohjeen nimetä tarkastuslautakuntaan jäsenet seuraavasti:

Varsinainen jäsen                                            Varajäsen

Lassi Markkanen, varapj (SDP)                       Anne Uotinen (SDP)

Riina Kurkinen (PS)                                          Leif Segersvärd (PS)

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Nimettiin Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenet seuraavasti:

Varsinainen jäsen                  Varajäsen

Ville Mustonen (VIHR)             Taru Deniz (VIHR)

Lassi Markkainen (SDP)           Irma Uhlenius (SDP)

Jouni Takala (PS)                      Lea Lehtola (PS)

Maija Nikunlassi (PS)               Leif Segersvärd (PS).

 

Annettiin yhtymävaltuutetuille toimiohje nimetä hallitukseen jäsenet seuraavasti:

Varsinainen jäsen                   Varajäsen

Petri Graeffe, pj (KOK)              Rita Kostama (KOK)

                                                  Erkki Salmi (SDP)

                                                  Riikka Reina (KESK)

 

Annettiin yhtymävaltuutetuille toimiohje nimetä tarkastuslautakuntaan jäsenet seuraavasti:

Varsinainen jäsen                                              Varajäsen

Lassi Markkanen, varapj (SDP)                         Anne Uotinen (SDP)

Riina Kurkinen (PS)                                            Leif Segersvärd (PS)

 

Tiedoksi

Valitut, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, listatiimi