Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 LISÄPYKÄLÄ: Palkkiosäännön uudistaminen (lisäpykälä)

JARDno-2020-2977

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Lintula, Valtuuston 2. varapuheenjohtaja, tiia.lintula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 23.11.2021 § 381 päättänyt perustaa palkkiosääntötoimikunnan arvioimaan palkkiosäännön ajanmukaisuutta ja laatimaan tarvittaessa ehdotuksen palkkiosäännön kehittämiseksi. Palkkiosääntötoimikunnan jäsenet on nimetty valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistoista siten, että viisi suurinta ryhmää ovat olleet edustettuina. 

Palkkiosääntötoimikunnan toimikausi on määritelty päättymään 31.5.2021. Valtuuston toimikautta on tämän jälkeen lainsäädäntöteitse jatkettu 31.7.2021 saakka. Palkkiosääntötoimikunnan toimikautta on tarkoituksenmukaista jatkaa valtuustokauden päättymiseen saakka, jotta työ voidaan suorittaa loppuun siinäkin tilanteessa, että palkkiosäännön käsittelyn yhteydessä edellytettäisiin jatkovalmistelua.

Palkkiosääntötoimikunta on selvittänyt palkkiokäytäntöihin liittyviä täsmennys- ja kehittämistarpeita. Palkkiosääntötoimikunnan enemmistön mukaisesti palkkiosääntöön esitetään seuraavia muutoksia:

Ehdotuksessa uudeksi palkkiosäännöksi on pyritty korvaamaan luottamushenkilötyöhön käytettyä aikaa. Palkkiosäännössä ehdotetaan tämän vuoksi maltillisia korotuksia indeksikorotusten mukaiseen nykypalkkiotasoon nähden. Erillispalkkioita  (aikaisemmin toimituspalkkio) esitetään korotettavaksi ajan kulumisen perusteella samalla tavoin kuin kokouspalkkioitakin korotetaan. Kaupunkiin palvelussuhteessa olevien henkilöiden palkkiota ehdotetaan korotettavaksi 60 %:sta 80 %:iin luottamushenkilön vastaavasta palkkiosta. Palvelussuhteisen henkilön oikeus palkkioon syntyy, mikäli kokous sijoittuu 8 - 16 välisen ajan ulkopuolelle eikä henkilölle suoriteta ylityökorvausta tai iltalisää.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ehdotetaan mahdollisuutta hoitaa tehtäväänsä osa-aikaisena. Osa-aikaisuudella pyritään resursoimaan hallintosäännön 6 § mukaisten kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävien hoitaminen. Tehtävän osa-aikaisesta hoitamisesta maksettaisiin palkkion sijaan palkkaa, jonka päättää kaupunginvaltuusto. Palkasta ei perittäisi luottamushenkilömaksua. Palkan lisäksi puheenjohtajalle maksettaisiin kokous- ja erillispalkkiot normaaliin tapaan. 

Ehdotuksessa uudeksi palkkiosäännöksi pyritään helpottamaan ansionmenetyskorvausten hakemista. Ansionmenetyskorvauksen perusteena on luottamushenkilön oma ilmoitus siitä, että luottamushenkilötyöhön käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa. Ansionmenetyskorvausta maksetaan luottamushenkilön oman ilmoituksen perusteella kaksikertaiseen kv-tesin mukaiseen minimipalkkaan saakka. Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä olisi 50 euroa tunnilta.  

Kaupungin konserniyhtiöiden palkkioita koskeva omistajaohjaus ehdotetaan säilytettäväksi palkkiosäännössä. Mestariasunnot Oy:n ja Mestaritoiminta Oy:n palkkiot ehdotetaan harmonisoitaviksi.

Palkkiosääntötoimikunta on valmistellut ehdotuksen palkkiosäännöksi 1.8.2021 alkavalle valtuustokaudelle. Työn kuluessa on kuultu valtuustoryhmiä sekä konserniyhtiöitä. Esityksen tekemisen tueksi on tehty vertailua mm. KUUMA-kuntiin, perehdytty Kuntaliiton aihetta käsitteleviin julkaisuihin sekä analysoitu luottamushenkilöille toteutettua kyselyä luottamustehtävissä toimimiseen liittyen. Tausta-aineistot ovat kaikkien valtuutettujen tutustuttavissa luottamushenkilöiden työtilassa osoitteessa https://kokous.tiera.fi/kunta/jarvenpaa/SitePages/Kotisivu.aspx.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Palkkiosääntötoimikunnan puheenjohtaja Tiia Lintula esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja, helina.perttu@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen perusteella ja
 2. jatkaa palkkiosääntötoimikunnan toimikautta 31.7.2021 saakka
 3. tuoda palkkiosääntömuutoksista mahdollisesti johtuvat hallintosääntömuutokset päätöksentekoon erikseen
 4. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan palkkiosäännön noudatettavaksi 1.8.2021 lukien. 

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 120 jälkeen.

Palkkiosääntötoimikunnan puheenjohtaja Tiia Lintula selosti asiaa.

Kokoustauko 18.18 - 18.28.

Katja Repo esitti Tomi Passin ja Willem van Schevikhovenin kannattamana pykälän palauttamista ja valtuustoryhmien neuvotteluiden käynnistämistä.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko palautusehdotus hyväksyä yksimielisesti. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian yksimielisesti. Ryhmiä pyydetään käymään neuvottelut viimeistään sunnuntaina 16.5.2021.

Päätös

Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

Valmistelija

Tiia Lintula, Valtuuston 2. varapuheenjohtaja, tiia.lintula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asiaselostus täydentyy maanantaina 17.5. valtuustoryhmien käytyä asiassa neuvottelut. 

Valtuustoryhmät ovat neuvotelleet 16.5. ja todenneet yksimielisesti hyväksyvänsä erillispalkkioiden korottamisen aikaperusteisesti sekä ansionmenetyskorvausten maksatukseen liittyvät käytännöt.

Ehdotus

Esittelijä

Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja, helina.perttu@jarvenpaa.fi

Päätösehdotus täydentyy maanantaina 17.5.

 

Käsittely

Käsittelyn aikana todettiin valtuustoryhmien neuvottelutulos. Valtuustoryhmät ovat neuvotelleet 16.5. ja todenneet yksimielisesti hyväksyvänsä erillispalkkioiden korottamisen aikaperusteisesti sekä ansionmenetyskorvausten maksatukseen liittyvät käytännöt.

Puheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus päättää

 1. käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen perusteella ja
 2. jatkaa palkkiosääntötoimikunnan toimikautta 31.7.2021 saakka
 3. tuoda palkkiosääntömuutoksista mahdollisesti johtuvat hallintosääntömuutokset päätöksentekoon erikseen
 4. todeta, että ryhmät ovat yksimielisesti hyväksyneet, että erillispalkkioita korotetaan aikaperusteisesti ja ansionmenetyskorvauksiin liittyviä menettelyjä kevennetään. Nämä muutokset sisältyvät liitteenä olevaan ehdotukseen palkkiosäännöksi.
 5. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

5.1 ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen ja

5.2 hyväksyy liitteenä olevan palkkiosäännön noudatettavaksi 1.8.2021 alkaen

6. oikeuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja hallintojohtajan muokkaamaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi tuleva palkkiosääntöluonnos vastaamaan kaupunginhallituksen äänestystulosta. 

 

Keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

Muutosehdotus / Jarno Hautamäki teki Mikko Taavitsaisen, Katja Revon ja Willem van Schevikhovenin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että palkkioita ei koroteta eikä kaupunginhallituksen puheenjohtajan osa-aikaisuutta oteta käyttöön. Otetaan käyttöön palkkiosääntöä uudistettaessa vain ryhmien yksimielisesti hyväksymät muutokset eli

1: Kokous ja erillispalkkioiden korottaminen aikaperusteisesti (yli 3h)

2: Ansionmenetyskorvausten maksatukseen liittyvät käytänteet (Byrokratiavapaa ansionmenetyskorvaus)."

 

Muutosehdotus / Willem van Schevikhoven 1 teki Tomi Passin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

1.) Kokouspalkkioihin ei tehdä 1.1.2021 tasosta erilliskorotusta.

2.) Vuosipalkkioihin, poislukien kaupunginhallituksen puheenjohtaja, ei tehdä 1.1.2021 tasosta erilliskorotusta.

3.) Virkamiesten kokouspalkkioihin ei tehdä 60->80 % korotusta.

 

Muutosehdotus / Ossi Vähäsarja ehdotti Helinä Pertun ja Hanna Graeffen kannattamana, että

1.) Kokouspalkkioihin ei tehdä 1.1.2021 tasosta erilliskorotusta

2.) Vuosipalkkioihin, poislukien kaupunginhallituksen puheenjohtaja, ei tehdä 1.1.2021 tasosta erilliskorotusta

 

Muutosehdotus palkkiosääntöluonnoksen kohta 13 § / Willem van Schevikhoven ehdotti Helinä Pertun kannattamana, että palkkiosääntöluonnoksen kohta 13 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Palkkion tai korvaussumman määrän erimielisyyttä koskevan vaatimuksen ratkaisee hallintojohtaja. Palkkion tai korvauksen maksamisesta syntynyt riita ratkaistaan hallintoriita-asiana ensiasteessa hallinto-oikeudessa."

 

Puheenjohtajan ehdotuksesta hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys jota täydennetään nimenhuutoäänestyksellä ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

Ensimmäinen äänestys: muutosehdotus Hautamäki vastaan muutosehdotus van Schevikhoven 1

Toinen äänestys: edellisessä äänestyksessä eniten ääniä saanut ehdotus vastaan Vähäsarja

Kolmas äänestys: pohjaehdotus vastaan toisessä äänestyksessä eniten ääniä saanut ehdotus. 

Äänestysten jälkeen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päätökseksi tulleen van Schevikhovenin 1 ehdotuksen. 

 

Neljäs äänestys (palkkiosäännön kohta 13 §): pohjaehdotus vastaan van Schevikhoven 2.

Äänestysten jälkeen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päätökseksi tulleen van Schevikhovenin 2 ehdotuksen.

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin van Schevikhovenin muutosehdotusten mukaisesti. 

 

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 45%

  Ulla-Mari Karhu, Jarno Hautamäki, Mikko Taavitsainen, Katja Repo, Pekka Heikkilä

 • Ei 6 kpl 55%

  Hanna Graeffe, Helinä Perttu, Willem van Schevikhoven, Mimmi Launiala, Ossi Vähäsarja, Tomi Passi

 • Jaa 5 kpl 45%

  Willem van Schevikhoven, Ulla-Mari Karhu, Tomi Passi, Mikko Taavitsainen, Pekka Heikkilä

 • Ei 4 kpl 36%

  Mimmi Launiala, Hanna Graeffe, Ossi Vähäsarja, Helinä Perttu

 • Tyhjä 2 kpl 18%

  Jarno Hautamäki, Katja Repo

 • Jaa 3 kpl 27%

  Ossi Vähäsarja, Helinä Perttu, Hanna Graeffe

 • Ei 6 kpl 55%

  Ulla-Mari Karhu, Willem van Schevikhoven, Mikko Taavitsainen, Tomi Passi, Katja Repo, Pekka Heikkilä

 • Tyhjä 2 kpl 18%

  Jarno Hautamäki, Mimmi Launiala

 • Jaa 4 kpl 40%

  Jarno Hautamäki, Mikko Taavitsainen, Tomi Passi, Ulla-Mari Karhu

 • Ei 6 kpl 60%

  Helinä Perttu, Mimmi Launiala, Willem van Schevikhoven, Ossi Vähäsarja, Hanna Graeffe, Pekka Heikkilä

Valmistelija

Tiia Lintula, Valtuuston 2. varapuheenjohtaja, tiia.lintula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.5.2021 § 138 päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle palkkiosäännön päivittämistä siten, että Mestaritoiminta Oy:n ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:n kokouspalkkiot pysyvät ennallaan. Mestaritoiminta Oy:n palkkiotaso on kuitenkin perusteltua korottaa Järvenpään Mestariasunnot Oy:n tasoon yhtiön toiminnan laajuuden ja hallitustyöskentelyn vastuullisuuden vuoksi.

Liitteenä on päivitetty luonnos palkkiosäännöksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja, helina.perttu@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen ja hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn palkkiosäännön noudatettavaksi 1.8.2021 alkaen. 

Käsittely

Korjataan Järvenpään Mestariasunnot Oy:n ja Mestaritoiminta Oy:n palkkiot 1693,28 euroon.

 

Päätös

Hyväksyttiin korjatun päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 17.5.2021 § 138

Kaupunginhallituksessa tehdyt muutokset on viety liitteenä olevaan luonnokseen palkkiosäännöksi. 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää 

 1. ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen 
 2. hyväksyä liitteenä olevan palkkiosäännön noudatettavaksi 1.8.2021 alkaen.

 

Käsittely

Kokoustauko 18.58 -19.05

Tämä asia käsiteltiin § 32 jälkeen.

Merkittiin, että käsittelyn pohjana oli kaupunginhallituksen kokouksessaan 24.5.2021 § 141 tekemä ehdotus palkkiosäännöksi.

Asiassa tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

Muutosehdotus Hautamäki I, (kannatti Jenni Marttinen, Peter Hagman, Satu Tuominen, Kristiina Vainikka): Palkkiosäännön pykälässä 5 sivulla 5 oleva kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 5390€ muutetaan arvoon 3390€.

Muutosehdotus Hautamäki II, (kannatti Jenni Marttinen, Peter Hagman, Satu Tuominen, Kristiina Vainikka): Palkkiosäännön pykälä 6 (Kaupunginhallituksen puheenjohtajan osa-aikaisuus ja oikeus vuosipalkkioon) sivulla 5 poistetaan.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettuja muutosehdotuksia, joten oli äänestettävä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköisen äänestyksen, jota täydennetään nimenhuutoäänestyksellä.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksesta äänestysjärjestykseksi seuraavan:

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus

EI: Hautamäen muutosehdotus I

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä Hautamäen muutosehdotuksen I äänin 24 JAA-ääntä, 26 EI-ääntä (poissa 1).

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksesta äänestysjärjestykseksi seuraavan:

JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus

EI: Hautamäen muutosehdotus II

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä Hautamäen muutosehdotuksen II äänin 23 JAA-ääntä, 28 EI-ääntä.
 

Pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin tekninen kokoustauko klo 19.48 - 20.30., jonka aikana varmistettiin valtuuston jäsenen kuvayhteys kuntoon.

 

Päätös

Hyväksyttiin siten muutettuna, että

1. palkkiosäännön pykälässä 5 sivulla 5 oleva kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 5390€ muutetaan arvoon 3390€  ja

2. palkkiosäännön pykälä 6 (Kaupunginhallituksen puheenjohtajan osa-aikaisuus ja oikeus vuosipalkkioon) sivulla 5 poistetaan.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 24 kpl 48%

  Tiia Lintula, Tuija Kuusisto, Mikko Päivinen, Riikka Juuma, Petri Graeffe, Kaisa Saarikorpi, Suvi Pohjonen, Hilppa Loikkanen, Markku Tenhunen, Marko Larjanne, Petri Ovaska, Ossi Vähäsarja, Pekka Heikkinen, Willem van Schevikhoven, Tomi Passi, Helinä Perttu, Kaarina Wilskman, Hanna Graeffe, Katri Kuusikallio, Heli Anttila, Rita Kostama, Heini Liimatainen, Mimmi Launiala, Pekka Heikkilä

 • Ei 26 kpl 52%

  Ulla-Mari Karhu, Jenni Marttinen, Lassi Markkanen, Peter Hagman, Satu Tuominen, Emmi Mäkinen, Mikko Taavitsainen, Pepe Makkonen, Mikko Laakkonen, Pekka Luuk, Kaija Tuuri, Satu Haaparanta, Eemeli Peltonen, Jarno Hautamäki, Arto Luukkanen, Seppo Heino, Sanna-Maria Riikonen, Katja Repo, Jenni Komonen, Peter Osipow, Antti Heikkilä, Liisa Majanen, Henry Berg, Pirjo Komulainen, Tarja Edry, Kristiina Vainikka

 • Jaa 23 kpl 45%

  Petri Graeffe, Mikko Päivinen, Kaisa Saarikorpi, Pekka Heikkinen, Tiia Lintula, Hilppa Loikkanen, Tomi Passi, Ossi Vähäsarja, Markku Tenhunen, Helinä Perttu, Willem van Schevikhoven, Riikka Juuma, Kaarina Wilskman, Hanna Graeffe, Suvi Pohjonen, Katri Kuusikallio, Petri Ovaska, Heli Anttila, Marko Larjanne, Tuija Kuusisto, Rita Kostama, Mimmi Launiala, Heini Liimatainen

 • Ei 28 kpl 55%

  Eemeli Peltonen, Katja Repo, Jenni Marttinen, Arto Luukkanen, Sanna-Maria Riikonen, Ulla-Mari Karhu, Mikko Laakkonen, Pirjo Komulainen, Kaija Tuuri, Liisa Majanen, Satu Haaparanta, Pepe Makkonen, Jarno Hautamäki, Peter Hagman, Pekka Luuk, Kristiina Vainikka, Emmi Mäkinen, Seppo Heino, Peter Osipow, Mikko Taavitsainen, Satu Tuominen, Mika Gilan, Antti Heikkilä, Lassi Markkanen, Jenni Komonen, Henry Berg, Pekka Heikkilä, Tarja Edry

Tiedoksi

Hallintojohtaja, listatiimi, Talouspalvelut, Sarastia Oy