Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksessa käsitellään kaupunkikehitysjohtajan virkavaalia koskeva asia. Virkavaalin valmisteluun on sisältynyt soveltuvuusarviointi, johon valtuutetuilla on on ollut mahdollisuus perehtyä. Soveltuvuusarviointi ja siihen sisältyvät tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin kohdan 29 nojalla salassapidettäviä eikä näihin tietoihin voida viitata julkisessa kokouksessa. Hallintosäännön 76 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että mahdollinen keskustelu käydään tältä osin suljetussa kokouksessa. Tämä merkitsee sitä, että yleisö ja kokousta seuraavat henkilöt poistuvat kokoustilasta ja kokouksen suoratoisto keskeytetään. Etäyhteydellä kokoukseen osallistuvien tulee osaltaan varmistautua siitä, ettei keskustelu ole muiden kuin kokoukseen päätöksentekijänä osallistuvan seurattavissa.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja esittää puheenvuorojen pituuden rajoittamista esityslistan § 28 Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 sekä mahdollisesti lisäpykälänä käsiteltävä palkkiosäännön uudistaminen siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on 7 min ja yksittäisten puheenvuorojen pituus 3 min.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin yksimielisesti ottaa ylimääräisenä asiana käsiteltäväksi § 34 palkkiosäännön uudistaminen. 

Päätettiin yksimielisesti rajoittaa puheenvuorojen pituutta § 28 ja 34 osalta siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia ja yksittäisten puheenvuorojen pituus 3 minuuttia.