Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Asemakaavan muutos, Jampan liikuntapuisto, Vanerikuja 10

JARDno-2017-32

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paula Sidoroff-Eskelinen, kaavasuunnittelija, paula.sidoroff-eskelinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perustelut

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos laaditaan kaupungin aloitteesta. Lähtötavoitteena on tutkia mahdollisuutta sijoittaa uusi monitoimihalli Jampan liikuntapuiston toimintojen yhteyteen. Monitoimihalli on toteutettu 2016 tilapäisellä rakennusluvalla, joka on umpeutumassa kesällä 2021. Kaavamuutoksen jälkeen hallille on mahdollista hakea pysyvää rakennuslupaa. Luonnosvaiheen jälkeen asemakaavoituksen tavoitteita on tarkennettu yleiskaavan 2040 mukaisiksi: tarkentuneena tavoitteena tutkitaan vanhemman jalkapallohallin tontin muuttamista teollisuuskäyttöön sekä rakentamattoman julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueen muuttamista lähivirkistysalueeksi. Lisäksi Oksapolulta tutkitaan tontille ajon poistamista liikenteen rauhoittamiseksi. Suunnittelussa huomioidaan toimintoihin liittyvät liikennöinti- ja pysäköintitarpeet, yleiskaavallinen viheryhteys ja luontokohteet sekä jalankulku- ja virkistysreitit.

Liikuntapuistoon varataan 9600 k-m2 rakennusoikeutta ylipainemonitoimihallille sekä 240 k-m2, 350 k-m2 ja 150 k-m2 rakennusalavaraukset pukusuoja-/huoltorakennuksille. Vanhemman jalkapallohallin tontti sekä sen eteläpuoleista urheilu- ja virkistyspalvelualuetta osoitetaan teollisuuskäyttöön, rakennusoikeutena 6514 k-m2. Korttelin 943 julkisten lähipalvelurakennusten kortteli poistuu kaavamuutoksella.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan vireilletulosta ja luonnosaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu 8.6.2016 päivätyllä kuulutuksella sekä kirjeellä kiinteistönomistajille. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä 8.6.-21.6.2016 ja siitä on pyydetty lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituilta tahoilta. Luonnoksesta saatiin kuusi lausuntoa ja kaksi mielipidettä, jotka ovat oheisaineistona. Tarkennettujen tavoitteiden johdosta asetettiin nähtäville asemakaavan muutosluonnos II, joka on ollut nähtävänä 25.11.-18.12.2020. Luonnoksesta II on tiedotettu kirjeellä maanomistajia sekä pyydetty lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituilta tahoilta. Luonnoksesta II on saatu yksitoista lausuntoa ja kuusi mielipidettä, jotka ovat oheisaineistona. Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteitä sekä kaavoituksen vastineet ovat asemakaavaselostuksen liitteenä. Lausuntojen ja mielipiteiden johdosta tehdyt tarkennukset on kuvattu kaavaselostuksessa. Kaavahankkeen eri vaiheissa on neuvoteltu kaupungin viranhaltijoiden kesken sekä käyty keskustelua alueen toimijoiden kanssa.

Asemakaavan kuvaus

Suunnittelualue käsittää Jampan liikuntapuistossa urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta, puistoa, ryhmäpuutarha- ja palstaviljelyaluetta sekä katua. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 11,3 ha, josta noin 10856 m2 on yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-11), noin 5428 m2 puistoa (VP), noin 3720 m2 lähivirkistysaluetta (VL), noin 90974 m2 urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU) sekä noin 2176 m2 katua. Alueen kokonaiskerrosala on 16854 k-m2.

Asemakaavan muutoksessa Jampan liikuntapuiston pohjoisosaan on osoitettu rakennusala ja 9600 k-m2 rakennusoikeutta vuonna 2016 tilapäisellä rakennusluvalla toteutetulle ylipainemonitoimihallille sekä pienemmät 240 k-m2, 350 k-m2 ja 150 k-m2 rakennusalat, joilla mahdollistetaan vanhemman jalkapallohallin tontille ja Koivusaaren koulun pihaan sijoittuvien pukusuoja-/huoltorakennusten mahdollinen siirto puistoon yleiskaavan 2040 mukaisen maankäytön toteutuessa. Vanhemman jalkapallohallin tontti (926-14) ja sen eteläpuolella olevaa urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU) on muutettu yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-11), kerroslukuna II ja rakennusoikeutena 6514 k-m2, vastaavalla tehokkuudella kuin viereisillä teollisuustonteilla. Lautakujan varressa oleva julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL-4) on muutettu lähivirkistysalueeksi, tukien yleiskaavan viheryhteyden toteutumista sekä alueen hulevesien käsittelyä. Käytöstä poistunut palstaviljelyalue (RP-1) on muutettu osaksi urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU) ja pysäköimispaikaksi (p), jonka alueella mahdollistuu nykyisen pysäköintialueen laajentaminen. Vanerikujan päässä katualuetta on jatkettu ja levennetty, mahdollistaen liikennejärjestelyiden parantamisen alueelle saavuttaessa. Puiston nykyiset toiminnot, kuten ulkoilupolut, hiihtolatu, koirapuisto ja pallokentät on merkitty kaavakarttaan. Kunnallistekniset verkostot, hulevesien käsittely, sekä alueen luontoarvot on huomioitu kaavamerkinnöin. Yleiskaavan mukainen viheryhteys on huomioitu asemakaavan tilavarauksin ja rakennusalojen sijoituksessa. Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. asettaa 9. kaupunginosan eli Jampan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta, puistoa, urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, ryhmäpuutarha- ja palstaviljelyaluetta sekä niihin liittyviä katualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta ja selostus liitteineen, päivätty 5.2.2021) julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti
  2. pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: Järvenpään Kaupunkitekniikan suunnittelupalvelut, rakennusvalvonta, hyvinvoinnin palvelualue, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Caruna Oy, Vantaan Energia Oy / lämpöverkot sekä Gasgrid Finland Oy.

Käsittely

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Paula Sidoroff-Eskelinen, kaavasuunnittelija, paula.sidoroff-eskelinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 10.3.-8.4.2021 Seutulantalon palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla. Nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla ja Keski-Uusimaa Viikko-lehdessä 3.3.2021 sekä kirjeellä kiinteistönomistajille. Nähtävilläoloaikana on saatu lausunnot Vantaan Energialta, Turvallisuus- ja Kemikaalivirastolta ja Caruna Oy:ltä. Muistutuksia ei jätetty. Lyhennelmät lausunnoista ja kaavoituksen vastineet ovat asemakaavaselostuksen liitteenä 3. Alkuperäiset lausunnot ovat kokouskäsittelyn oheisaineistona. Asemakaavakarttaa ei ole ollut lausuntojen johdosta tai muista syistä tarpeen tarkistaa. Kaavakarttaan ja selostukseen on ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tehty asiaankuuluvat täydennykset.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. hyväksyä 9. kaupunginosan eli Jampan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta, puistoa, urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, ryhmäpuutarha- ja palstaviljelyaluetta sekä niihin liittyviä katualueita koskevasta Jampan liikuntapuiston asemakaavan muutosehdotuksesta saatuihin lausuntoihin annetut vastineet (kaavaselostuksen 5.2.2021, täydennetty 16.4.2021 liite 3)
  2. esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä 9. kaupunginosan eli Jampan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta, puistoa, urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, ryhmäpuutarha- ja palstaviljelyaluetta sekä niihin liittyviä katualueita koskevan Jampan liikuntapuiston asemakaavan muutoksen (asemakaavakartta, päivätty 5.2.2021 ja selostus liitteineen, päivätty 5.2.2021, täydennetty 16.4.2021)

Käsittely

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Paula Sidoroff-Eskelinen, kaavasuunnittelija, paula.sidoroff-eskelinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunta 29.4.2021 § 47

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, kaupunginvaltuustolle, että

kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 9. kaupunginosan eli Jampan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta, puistoa, urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, ryhmäpuutarha- ja palstaviljelyaluetta sekä niihin liittyviä katualueita koskevan Jampan liikuntapuiston asemakaavan muutoksen (asemakaavakartta, päivätty 5.2.2021 ja selostus liitteineen, päivätty 5.2.2021, täydennetty 16.4.2021). 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Paula Sidoroff-Eskelinen, kaavasuunnittelija, paula.sidoroff-eskelinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 10.5.2021 § 119

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 9. kaupunginosan eli Jampan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta, puistoa, urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, ryhmäpuutarha- ja palstaviljelyaluetta sekä niihin liittyviä katualueita koskevan Jampan liikuntapuiston asemakaavan muutoksen (asemakaavakartta, päivätty 5.2.2021 ja selostus liitteineen, päivätty 5.2.2021, täydennetty 16.4.2021).

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Uudenmaann ELY-keskus, muut asianosaiset